� � �

�  �� �
� �
� � �
� �
� �
� �
� � �
� �
� �
� �
� �
� �
� �
� � �
� � �
� �
� �
� � �
� ˇˆ˙   ˘
8%9 ˜˘:;*+7&<+˘!7( $&'=˛> (? 6@$(>A+˘!˘>A0&
8 ˛˘˜˘:;*+7&<$ &V? $&5!4&5W˘$ !X5,.$ ??$W4@X (#
8Y ˜˘:;*+7&Z>A++˘$ &'V>4˜ 05˜$ &<,%$ >[( 6+˘> >
 ˘ �
˝°˛˘˜˘ "!#%$ &')( *+-,.+˘!˘,/$ &%(01(*+-2%!435!76 �
BDC ˙FEHG5I˘JLK M˘NO J5P<Q G5I/M˘J5O R=MFKST%UVJ
  ˘
m<n %o51p-q/or%s˘oLt%uv v%wxy � �
‡9 ˜˘:;*+7&<$ &.(+7&5,.$ &')( 0/,.0V>7˜ (*˜ m<n %o5–—Vq/or%s˘oLt%uv v%wxy � �
‡%‹ ˜˘:;*+7&Z>A++˘$ &'/!–›−@5>AX $}†X !7@'F*
‡.‰ ˜˘:;*+7&<+˘!7( $&')„)$ (*<!–|+76[>A0&„-*0“*5!˘>”!•,%$ >A+˘!˘>A+ m<n %o5–’Vq/or%s˘oLt%uv v%wxy � �
f5hi i^5j°k°l � �
˛ 9FY ˜:;*+7&V„1+˘!76[$ &')&+7„“WX 0(*+˘>
˛ 9‹ ˜:;*+7&<+˘!7( $&'/+X >A+„-*+76 +-‚ Y%™
\=]F^5_°`1aZbZ_c^5d°eF`_gf5hi i^5j°k°l 
˛ 9%z ˜{06°|%6 0(+˘W7( $0&<? 60}~W˘!X !7}L$ ($+˘>7˜
˛ 9.8 ˜�1@!•? 06°|%6 0(+˘W7( $0&V? 60}†*5!76 }
� m<n %o5…/q/or%s˘oLt%uv v%wxy � � � �
˛%˛.˛F˜:;*+7&<0&+•+7ƒ.|+76[$ +7&5W+˘>>7˜ (*<+7⁄$ X
m<n %o5‘/q/or%s˘oLt%uv v%wxy � �