Page 9 - Ryadh_Salihin

Basic HTML Version

0)
::-
\~-
~
J
,;r
~
' ' ')
''''
"' ' '\
....
J
t
:;.,
~ :~
"']
~.
'03
,~ ~
"'t.. ""'"
5
!!l.
':1 ,")
TI·
'*1 "")\
o,,~
1
J,~.
'
....
'; '::J
-
"::1"' -
J"
\7'
:.!!
~ '.~
~
,-;-\ ':J
'.;;;l
~
,./'
7'
J'
,\" '"
,41
-~
_
I"
\
0,,0
~
..
'1'11~.
\
:~ \.O~
.)
..:.J
0",-1
~,
")
,~,
") '0-. -
' ' ')
7' "''''
,~,
"It
"J
\"'t
~
~
;;; 7'
q
\-iJ;l,~ ',~
..
~
"'J ')
""'5
~ ~
1
_
"~.J
"'0
~
'-I
"1
,.K)~' ~.-
"' ......
'Va
' ,,::)'
,':(1
t.
~
,0
~'
......
..
,
., ..')"
~::J
'.1.. ,.;
....
,"'~
\
~,
J'
.:..I),,~
,~ ~
,.,
\r.t~
",1
,til.
~,QI.:'" ~
\
_1~
\
0",
....:r
\
'<III
~
-~
!!l
...,
_
l\
'*
~""'~.'
J
.,.,
_<l. '"
\~'!L
\
"'J
~
-
q
....
<l-
'I}
~
5
,,")
'l),
-=-
\l:~
o
.'1.
.0'
:.:r
-
~.'
.,.
..1
-' ") '"
~
~
\1
_
\w-- '"
-"
"'3,
,r. '8
",,::j ,")
~~.
1,
~
.
'.:i-
"':II
")
"l' ,
~'
.~
"::::j
7'
~
, ......
~ "~"~
.....
'
"'"
~
",']
'~'
"'.
~
Oil
-
l\
"~"
':!l
':~.
,}
~
~, ,~
"'0
\")
.",
.3
-
.....
,
")
,.
.
~
:...
,; . \'V)'
'\;'J::'I "'_
'fI'~
'':1
'~ ~v
,,::J,
~
~
~ '~:;l'
~ ,~' 'o~ ~;'
,;
"l
=3'
~\
;}
~
••
V'
'I)
t
~:J ~
'lj
.J
.~.l.'
'\
~...
,<It)
-3*
.,.'0
.",
\ .", ..
'".!f
0)
\
<f)
'\
'l)'~
")
~
'\1' \-
'7'.'
~
\ \
,,~~ ~U,'
"'cO)
J\
\';L :],
:'1..
'~?., ~~
'J'
~
-
5
~
,<=r.
~,
\1.
...,
\.
'n.J
:;-J"
~ ~<\.
'8 ,"""':
,';<I'
~
"8
~a ~
,]
.~
"1
~
'"
~
"'vt
...,~
..
'~.. ,,\~...:->
t'
"~
'.I)
"'"
~
."l
-I
3
'W
\
}t.
<t\""
4l....- ...
\4-
\4")
1\\~·..:J
....
1.
_
~
0)
..... ' _
'l),
G:1 "'..
....
'J'
.
""'"
,,'
7'
"J'
'~. o~
~ ~
' ,./'
"'0
-
~
~
,
\
-
\f:'::;
,~.
','J
",.
~i
",).
\
\
n
~
\
"
,~,
,~") ~
'l),
R
_
.~
-
#l'-
".-
'~'<:""!S ~
"'.t "")
~ ~~
'g.
:.l
-a'
flj
J'
1\
\Il-_
",'t
J
:;
'!..i
'!!)
"J
'3
''1.,
-:l \
"L
I~
- J
J'
J'
"1
~.;a
",.r'
_
...,
.;,!.~
..,. \
""1 \
4
\
-
o.
'U
\...-:;J
.
\
-0
"71.,
~
5
",'-=f'
':3,
7'
",I.,
.3
':!) " ............
"'~
..
,:::::j
n - , '\]'"
1-1
~,
,./' H-
"l
1
::f
:u
d)
.~.....--.,
,
'.
..j
,.;i'"
~
.:.J
"\0
\
n
...-:)
t
,!' "..."
"J:I)
·il·
j
' ' ' 'j .-
'~
~
J '
.~
~
".
,41
ft •
.\
,1" '\
... ,
,~.
, •
.1.
".'
-:)':;'~
"':)
'.:1"
~
~ '\~ ~~ ~
7' ,\' ,.
.
~'
""u.
0)
\
'\
.., \
~
~it
"")\
,_<l.\ ­
G
.....
'
.:.J
04
... \
~
..-..
......:J:
J
~'
... .
~;
5
.
:=J
..1\'
\
\..
ot::i'"'
.", ..
~
\1Ilt).
__
\l.
,~,
"'i
"{
"'~
il·
't5 ""
-,~ "~
-:J.
'~
-1..
lil
". '
.-:-
"',) ,.01
'-"
f,:i
\!J "']' ""
J
."\., "''''S.,
Y
'
....
:~
~
L....J
ill \
"'21
.,.,t
\
\~
J
J
~
"'.~,
'..~:J
,:f
'~
\.
.
~ ~ti
,.;;;
'~, .~
,3'
'
",-1
\""
~\\
."" \.!,.'l
\
"
\1.0)
1
~~
~
", "
i,
"10
0\
l\
\!~
~.
?'
') '';;'].
.-
,1'
"J
,~
v"',
"3
1\,'
014.~ ~,."7\
~
.:.J
")
"'~
\~
\'!o
­
,
,5
.:{,
",t...
j.
:-..1'1'
, ,
'~
",
\'i.:
17'
"l'
~
"
-.,
...
~ :~')
~+.!"~
,,,.j .\
' ' 'l
~
'J'
"'''l '{")
Q
5
:~ :...~.
..;~
.-='
~
,.1)
"'~
\.
"'.")
")
""
)
.,
'"
,~
",',)
,1).
.......
'8
'J
.
'':.:!,
'J\
' ' ')
'.~
,,;
'"
~ ~
.
'j
~
\:~
(\..
\
.,
\~-
-
"
5:
:r
.·P
~
~
t...,
.:..I),
;.!'I
,.01
'
.~
<L-
7' "'"
.:.J
_
~ ~
-'
4
,~
­
'.1'
\i\
"'J'
",:3
"J
i3
'1
J' "'),
~
}\ !.i, . \
"'~
",
Il' -
"'......'
'J\
::3,
~ ~,,,,
")
~
"'"'
\0
-l.
\:rt
\ .
o~
'1'
l
"')
~
...
,
-
If'\
·-t ",.)
,~ ,~
"\ ._
'j
.~\
,:Ii
'~J' ~, "'~
~
... .:..1)
_"'~
, •
~
5
"
"~,
r--
' ' ' ':t)'
,.",
•.
J
~
::::>
'\to
,1)..,. )"
10\
-
-
-""
\ij.r·
")
o.
,,.,_
':l.-
\>l,/"'t
,::::j'
g ",.
':.!lo,
,~'A ':~
oj.
'~'''''
'\
")
..... ':.2
\~.
~
\\<.;J..
-1
(H
1
~
.)\ \.
}\ \<4
,~,
~.
"
,:..)
~~