Previous Page  2 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 15 Next Page
Page Background

Page 2

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en

de aarde en in het afwisselen van de nacht en de

dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip.

Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan

en zitten en op hun zij liggen en die nadenken

over de schepping van de hemelen en de aarde

(zeggend): ‘Onze Heer, U heeft dit (alles) niet

voor niets geschapen. Glorie zij U, bescherm

ons dus tegen de bestraffing van de Hel’.”

(De Edele Quran: 190-191)

Door eerst onze aandacht te vestigen op

het feit dat we zelf geschapen zijn heeft Allah in de

bovenstaande verzen ons heel duidelijk de verschil-

lende houdingen van het menselijke lichaam en

de verschillende manieren van de mens om zich te

gedragen beschreven. Hij vestigt onze aandacht op

de hemelen, de afwisseling tussen de nacht en de

dag, het firmament, de sterren, de sterrenstelsels…

En dan vertelt Hij ons dat Hij dat niet allemaal

zomaar voor niets heeft geschapen! Want als je

ziet hoe dat allemaal ineen zit, weet je dat het een

machtig en heel precies ontwerp is. En iets wat

zo enorm machtig is en zo uiterst precies dat het

je eigen vermogen om het te berekenen en in te

beelden overstijgt, dat kan niet zinloos zijn. Dat kan

niet zomaar op een hoopje zijn gegooid.

Stel dat je tien knikkers neemt en ze num-

mert van één tot tien. En ze hebben ook allemaal

een verschillende kleur. Dan stop je ze in een zak

en schudt die zak grondig. En dan zeg ik je dat je

met gesloten ogen je hand in de zak moet stop-

pen en er knikker nummer één moet uithalen,

dan nummer twee en daarna nummer drie, in die

volgorde. Hoe groot is de kans dat je er ook echt

in slaagt die knikkers in die volgorde uit de zak

te halen? Weet je hoe groot die kans is? Eén kans

op zesentwintig miljoen! Hoe groot schat je dan

de kans dat de Hemelen en de Aarde in een zak

worden gegooid en er dan zo georganiseerd uit-

komen als ze nu zijn? Hoeveel kans dat dit lukt?

Mijn beste achtbare gasten, we moeten ons

ook nog een andere vraag stellen… Wanneer je

een brug ziet, een gebouw of een wagen, dan denk

je meteen aan de persoon die ze heeft gebouwd.

Wanneer je een vliegtuig ziet, een raket, een sat-

elliet of een groot schip, dan bedenk je ook wat een

fantastisch vervoermiddel dat is. Wanneer je een

atoomcentrale ziet, een ruimtestation in zijn baan,

een internationale luchthaven met alle mogelijke

snufjes, en ook andere gebouwen die we hier in dit

land hebben, dan kan je niet anders dan onder de

indruk zijn van de technieken die hiervoor werden

gebruikt.

Maar dit zijn slechts dingen die door mensen

werden gemaakt. Wat zeg je dan over het menselijke

lichaam met zijn massieve en ingewikkelde con-

trolesysteem? Denk daar eens over na! Denk aan

het brein – hoe het denkt, hoe het functioneert, hoe

het analyseert, hoe het informatie opslaat, hoe het

informatie terug oproept, hoe het in een miljoenste

van een seconde informatie herkent en in catego-

rieën onderbrengt! Ons brein doet dat allemaal

zonder onderbreking. Denk eens even na over ons

brein. Dit is het brein dat de auto bedacht, de rui-

mteraket, de schepen en dit en dat… Denk na over

het brein en vraag je af wie het heeft gemaakt. Denk

na over het hart, hoe het zestig à zeventig jaar aan

een stuk door pompt, bloed opneemt en afgeeft aan

het hele lichaam en hoe het die standvastige precisie

volhoudt doorheen het hele leven van die persoon.

Denk daar eens over na! Dank na over de nieren.

Wat is hun functie? Ze zijn het zuiveringsstation van

ons lichaam dat honderden chemische analyses

tegelijk verricht en bovendien het bloed controleert

op giftige stoffen. Dat doen ze automatisch. Denk

aan je ogen, de menselijke camera die automatisch

scherp stelt, interpreteert, evalueert en kleuren

herkent. De natuurlijke registratie en aanpassing aan

licht en afstand – allemaal automatisch. Denk daar

eens over na – wie heeft dàt gemaakt? Wie heeft dat

beheerst? Wie plant zo iets? Wie regelt dat? De mens

zelf? Nee, natuurlijk niet.

En wat dan met dit universum? Denk daar

eens over na. De aarde is één van de planeten in

ons zonnestelsel en ons zonnestelsel is een van de

vele systemen die de Melkweg vormen. De Melk-

weg zelf is dan weer slechts een van de constellaties

in het heelal. Er zijn miljoenen “heelallen” zoals de

Melkweg. Denk eens na. En allemaal zijn ze in orde,

allemaal zijn ze precies. Ze botsen niet op mekaar,

ze komen niet met elkaar in conflict. Ze zwemmen

volgens een eigen baan die voor hen werd vast-

gelegd. Hebben mensen dat allemaal in beweging

gezet? En zijn het mensen die deze precisie hand-

haven? Natuurlijk niet.

Denk eens na over de oceanen, de vissen, de

insecten, de vogels, de planten en de bacteriën en