Previous Page  4 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 15 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

toch waardoor de Islam ons automatisch omarmt en

samenbrengt als een grote broedergroep? Wat zijn de

precieze kenmerken van deze verkeerd begrepen lev-

enswijze die door zo een groot deel van de mensheid

wordt gevolgd?

Ik probeer jullie enkele feiten mee te geven.

Het is echter eveneens nodig, zoals ik al eerder heb

vermeld, dat jullie open van geest en hart zijn. Als ik

namelijk een glas omgekeerd neerzet en er dan water

over giet, zal ik nooit een glas water hebben. Het

moet rechtop staan. Feiten alleen leiden nog niet tot

inzicht, maar wel de combinatie van verdraagzaam-

heid, ambitie en het vermogen om de waarheid te

herkennen en te aanvaarden wanneer je haar hoort.

Het woord “Islam” betekent overgave, onderw-

erping en gehoorzaamheid. Overgave, onderwerping

en gehoorzaamheid aan de wet van de Almachtige

God. Je kan “Allah” zeggen. Je kan zeggen “de Schep-

per”. Je kan zeggen “de Almachtige God”, “de opper-

ste Kracht”, “de Alwijze”… Al deze namen zijn Zijn

namen.

Moslims gebruiken het Arabische woord voor

God, “Allah,” omdat er in het Arabisch geen ander

woord voor is. Het woord “Allah” kan niet worden

gebruikt voor iets wat geschapen is. Andere woorden

die mensen voor de Almachtige gebruiken worden

wel gebruikt voor geschapen dingen, zoals “de al-

machtige dollar” “O ik hou van mijn vrouw, zij is de

top!” of “Hij de allergrootste.” Neen neen neen…

Maar het woord “Allah” kan je alleen gebruiken voor

Degene die alles heeft geschapen wat we daarnet

hebben beschreven. Dus van hier af aan zal ik het

woord “Allah” gebruiken en weten jullie over wie ik

het heb.

Het woord “Islam” is afgeleid van de wortel

“Salama”, wat betekent vrede te hebben. Daarom is

een Moslim iemand die zich overgeeft, zich onderw-

erpt en gehoorzaamt aan de wet van de Almachtige

God, en door deze overgave verwerft hij vrede en

rust voor zichzelf. We kunnen meteen zien dat door

een dergelijke definitie het Arabische woord “Islam”

dezelfde handelwijze en gedrag beschrijft van alle

bekende en gerespecteerde profeten en boodschap-

pers van de Almachtige God, waaronder Adam, Noah,

Abraham, Mozes, David, Salomon, Isaak, Ismaël, Ja-

cob, Johannes de Doper, Suleiman, Jezus de zoon van

Maria en Muhammad (Allah’s vrede over hen allen).

Al deze mannen, deze profeten en boodschappers,

werden gezonden door dezelfde Almachtige God,

met dezelfde boodschap, met dezelfde overlevering-

sketen en ze zegden allemaal hetzelfde: “Gehoorzaam

aan God! Aanbid de Almachtige God, maak het doel

van je leven waar en verricht goede daden, dan zal je

in een ander leven worden beloond.” Dat is alles wat

ze hebben gezegd! Maak er niet meer van dan het is!

Dat is het enige wat ze hebben gezegd, ongeacht hun

taal en tijdperk, ongeacht naar wie ze werden gezon-

den: dat is het enige wat ze hebben gezegd.

Wanneer je de Geschriften zorgvuldig leest,

zonder je eigen interpretatie of andermans toevoegin-

gen of verzinsels, zal je vaststellen dat dit de een-

voudige boodschap was van al die profeten die

allemaal mekaar hebben bevestigd. Geen enkele van

die profeten heeft ooit gezegd: “Ik ben God. Aanbid

mij.” Dat zal je in geen enkel heilig boek vinden dat

je hebt. Niet in de Bijbel, niet in de Torah, niet in het

Nieuwe Testament, niet in de Psalmen van David – in

geen enkel boek. Je zal het niet vinden in de uitsprak-

en van welke profeet dan ook. Ga vanavond naar huis

en doorblader je hele Bijbel. Ik garandeer je dat je het

geen enkele keer zal vinden. Nergens! Dus waar komt

die idee dan vandaan? Dat is iets wat je zal moeten

onderzoeken.

Het is niet moeilijk te zien dat met een dergeli-

jke definitie het Arabische woord beschrijft wat alle

profeten hebben gedaan. Allemaal kwamen ze en

onderwierpen ze zich aan God, gaven ze zichzelf over

aan God, nodigden ze de mensen uit naar God en

vroegen met aandrang dat de mensen goede daden

zouden verrichten. De Tien Geboden van Mozes, wat

was dat? De toespraak van Abraham, wat was dat? De

Psalmen van David, wat was dat? De spreuken van

Salomon, wat zegden die? Het Evangelie van Jezus

Christus, wat heeft hij gezegd? Wat heeft Johannes de

Doper gezegd? Wat hebben Isaak en Ismaël gezegd?

Wat heeft Muhammad gezegd? Niets meer dan dat!

“Hen werd niets anders bevolen dan Allah met

zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa. En

(ook) de Salaat te verrichten en de Zakaat te geven