Previous Page  5 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 15 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

en dat is de rechte godsdienst.” (De Edele Quran

98:5)

Dat is wat Allah heeft gezegd. Er werd hen

niets anders opgedragen dan Allah in alle oprechtheid

tegenover Hem te aanbidden. En dat was het rechte

pad, dat was de oorspronkelijke boodschap. Daarom

is het ook gepast om alle profeten en boodschappers

te zien als Moslims. Want wat is een Moslim? Denk

niet aan de Arabische term, denk niet aan hoe we

hen aanspreken, denk niet aan Mekka of Saudi-Arabië

of Egypte. Neen. Denk aan wat het woord “Moslim”

betekent: “hij die zich overgeeft aan de Almachtige

God en gehoorzaamt aan de wetten van de Almach-

tige God.” In dat geval is alles wat zich overgeeft aan

de wet van de Almachtige God – hetzij van nature,

het zij op dialectische wijze (op basis van nadenken

en redeneren) – een Moslim!

Wanneer dus een kind de schoot van zijn

moeder verlaat op het ogenblik dat God heeft bep-

aald… Wat is het? Het is een Moslim. Wanneer de

zon rondtrekt in haar baan, wat is ze? Ze is een Mos-

lim! Wanneer de maan rond de aarde draait, wat is

hij? Hij is een Moslim! De wet van de zwaartekracht,

wat is het? Het is een Moslim wet! Alles wat zich

onderwerpt aan de Almachtige God is een Moslim!

Wanneer we dus uit vrije wil gehoorzamen aan de

Almachtige God, dan zijn we Moslims! Jezus Chris-

tus was een Moslim. Zijn gezegende moeder was

een Moslim. Abraham was een Moslim. Mozes was

een Moslim. Alle profeten waren Moslims! Maar zij

kwamen naar hun eigen volk toe en spraken ver-

schillende talen. De Profeet Muhammad (vrede en

zegeningen over hm) sprak Arabisch en daarom is

in de Arabische taal iemand die zich onderwerpt en

overgeeft aan een Moslim. Elke profeet en boodschap

van de Almachtige God bracht dezelfde fundamen-

tele boodschap: “Aanbid de Almachtige God en wees

oprecht tegenover Hem.” Terwijl we de boodschap

van elke van de bekende profeten onderzoeken, kun-

nen we gemakkelijke tot dit besluiten komen.

Waar er een conflict is, is dat het resultaat

van verkeerde veronderstellingen, van verzinsels

en overdrijvingen, persoonlijke interpretaties door

zogenaamde schrijvers, historici, geleerden en indi-

viduen. Laat me bijvoorbeeld wijzen op iets waar u

misschien al naar heeft gekeken. Als een Christen heb

ik er ook naar gekeken voor ik Moslim werd en…

ik snapte het niet. Hoe komt het dat doorheen het

Oude Testament er altijd wordt gesproken over God

als de Ene, de Meester, de Heer en de Koning van het

Universum? En dat in het eerste gebod dat aan Mozes

werd gegeven Hij iedereen verbiedt om uitgesneden

afbeeldingen te aanbidden of te buigen voor iets in de

hemelen, op aarde of de zeeën onder ons? Dat zou

Hij nooit toestaan. Alle profeten hebben gezegd dat

er slechts Een God is. Dit wordt doorheen het Oude

Testament steeds maar weer herhaald. En dan ineens

komen er de vier getuigenissen, de vier Evangeliën

(Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes). Mattheus

wie? Marcus wie? Lucas wie? Johannes wie? Vier

verschillende Evangeliën die met tussenpozen van

achtenveertig jaar werden geschreven. En geen enkele

van deze mannen – die ook niet met elkaar samenw-

erkten – niemand van hen gaf zijn familienaam. Als ik

je een cheque voor je loon van deze maand geef en

ik schreef mijn voornaam op die cheque en stuurde

je ermee naar de bank… Zou jij die cheque aan-

vaarden? Neen, dat zou je niet. Als een politieagent je

zou tegenhouden en naar je identificatie of paspoort

vragen, en als je dan alleen je voornaam had, zou hij

dat aanvaardbaar vinden? Kan je een paspoort krijgen

met alleen je voornaam? Gaven ja vader en je moeder

je slechts één naam? Waar in de geschiedenis van de

mensheid wordt één naam aanvaard als documen-

tatie. Waar? Nergens! Behalve in het Nieuwe Testa-

ment.

En hoe kan jij dan je geloof baseren op de

vier Evangelies, geschreven door vier mannen die

niet eens hun familienaam lijken te kennen? Na die

vier Evangeliën volgen dan nog vijftien boeken die

zijn geschreven door een man die een afvallige was,

die Christenen heeft vermoord, die Christenen heeft

gemarteld en dan zei dat hij Jezus had gezien in een

visioen en was aangesteld als een apostel van Jezus.

Als ik jou vertelde dat Hitler, nadat hij alle Joden had

vermoord, zelf gered wilde worden en dat hij Chris-

tus of Mozes had ontmoet onderweg en dat hij Jood

was geworden. En dan schreef hij vijftien boeken en

voegde ze bij de Torah – zouden de Joden dat aan-

vaarden? Nee, dat zou je niet slikken. Hoe is het dan

mogelijk dat vier boeken van auteurs zonder familie-

naam en vijftien andere boeken van de hand van een

andere man – en waarin voor het eerst God een mens

wordt genoemd en voor het eerst wordt gezegd dat

God een drie-eenheid is en waar voor het eerst sprake

is van een zoon voor God – worden aanvaard door de

Christenen. Hoe? Denk na! We gaan niet in discussie

over dat punt. Ik geef jullie gewoon iets om over na te

denken.

TMet de komst van Profeet Muhammad (vre-

de en zegeningen over hem) kwam er geen nieuwe

godsdienst of levenswijze zoals sommige mensen

onheilspellend beweren. In tegendeel, de Profeet