Previous Page  9 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 15 Next Page
Page Background

Page 9

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life In Dutch

niet in te gaan wonen! Je laat geen maatpak maken

om het dan niet te dragen! Je groeit niet op als kind

tenzij om volwassen te worden! Je werkt niet zonder

een beloning te verwachten! Je kan niet leven zonder

te verwachten dat je ooit sterft! Je kan niet sterven

zonder het graf te verwachten en je kan niet ver-

wachten dat het graf het einde is. Want dat zou bete-

kenen dat God je zonder zinnig doel heeft geschapen

en jij bent niet naar school gegaan, je hebt niet

zomaar zonder doel gewerkt of iets anders gedaan,

of een vrouw gekozen of de naam van je kinderen

uitgezocht. Hoe ken je dan aan God iets toeschrijven

dat minderwaardig is dan wat jij hebt gedaan?

In een poging om de aandacht te trekken van

onze zin voor rede en logica en om die te overtuigen,

voert de Quran veel moeite en schoonheid aan om

uit te wijden over de oceanen en de rivieren, over

bomen en planten, over vogels en insecten, over

wilde en tammer dieren, over de bergen, de valleien,

de uitbreiding van de hemelen, de hemellichamen en

het universum, de vissen en het leven in de zee, de

menselijke anatomie en biologie, de menselijke bes-

chaving en geschiedenis, de beschrijving van Paradijs

en Hel, de evolutie van het menselijke embryo, de

missie van alle profeten en boodschappers en de zin

van het leven op Aarde. En hoe kan een herdersjon-

gen, geboren in de woestijn, die ongeschoold bleef en

niet kon lezen of schrijven over al die dingen uit-

weiden als hij er nog nooit over had gehoord?

Het meest unieke aspect van de Quran is

echter dat hij dient om alle voorgaande Geschriften te

bevestigen. En nadat je de Islam als godsdienst hebt

onderzocht hoor je Moslim te worden. Je hoeft niet

te denken dat je van godsdienst verandert. Je verand-

ert niet van godsdienst…Weet je, als je gewicht zou

verliezen, zou je dat dure pak van 500 dollar niet

weggooien. Natuurlijk niet! Je zou ermee naar de

kleermaker gaan en zeggen: “Neem het alsjeblief een

beetje in voor me. Verander er gewoon wat aan, want

ik hou van dat pak.” Zo is het ook met je geloof, met

je eer, je deugd, je liefde voor Jezus Christus, je ge-

hechtheid aan God, je aanbidding, je waarachtigheid

en je toewijding aan de Almachtige God: je verandert

dat niet en je gooit het niet weg! Je houdt eraan vast –

maar je past hier en daar wat aan wanneer je weet dat

de waarheid je nu werd geopenbaard. Dat is alles.

De Islam is eenvoudig: getuigen dat niemand

het waard is te worden vereerd, tenzij de Almachtige

God. Als ik zomaar iemand van jullie zou vragen getu-

igenis af te leggen dat je vader je vader is, hoeveel van

jullie zouden dan zeggen: “Ja mijn vader is mijn vader,

mijn zoon is mijn zoon, mijn vrouw is mijn vrouw, ik

ben wie ik ben.” Waarom aarzel je dan om te getu-

igen dat de Almachtige de Ene is en dat de Almachtige

God de Enige is, en dat de Almachtige God je Heer en

je schepper is, Waarom ben je arrogant als het hierov-

er gaat? Ben je dan zo roemrijk? Heb jij iets wat God

niet heeft? Of ben je in de war? Dat is wat je jezelf

moet afvragen.

Als je de kans zou krijgen om orde op zaken

te stellen met je geweten, om orde op zaken te stel-

len met God, zou je dat dan doen? Als je de kans

kreeg om God te vragen dat hij het beste van wat je

ooit hebt gedaan zou aanvaarden, zou je dat doen?

Als je de kans kreeg om dat te doen voor je sterft, en

als je dacht dat je vanavond nog zou sterven, zou je

dan nog aarzelen om te getuigen dat er slechts één

enige God is? Als je dacht dat je vannacht nog zou

sterven, dat vóór jou het Paradijs lag en achter je het

Hellevuur, zou je dan nog aarzelen om te getuigen dat

Muhammad de laatste boodschapper van God is en

de vertegenwoordiger van alle profeten? Je zou niet

aarzelen om te getuigen dat je hoort tot die mensen

die in het Boek van God willen aangeduid staan als

degenen die zich onderwerpen.

Maar jij denkt dat je nog wel even zal leven.

En natuurlijk heb je geen zin om elke dag te bidden!

Dat is omdat je denkt dat je hier nog wel een tijdje

zal zijn. Maar hoe lang is “een tijdje”? Hoe lang is het

geleden dat je nog een weelderige haardos had? Hoe

lang is het geleden dat je haar nog helemaal zwart

was? Je knieën en ellenbogen beginnen pijn te doen,

en ook elders doet het pijn! Hoe lang is het geleden

dat je maar een kind was en zonder zorgen rond liep

en speelde? Het lijkt wel gisteren! Inderdaad. En mor-

gen ga je dood. Hoe lang wil je dan nog wachten?

Islam betekent dat je getuigt dat de Almachtige

God God is, de enige God, de Enige zonder partners.

Islam betekent dat je het bestaan van de Engelen

erkent die de taak kregen de Openbaringen aan de

profeten te openbaren, de boodschap over te brengen

aan de profeten, controle te houden over de winden,

de bergen, de zeeën en het leven te nemen van hen

van wie God heeft bevolen dat ze sterven. Islam bete-

kent dat je erkent dat alle profeten en boodschappers

van de Almachtige God rechtschapen mensen waren

en dat ze allemaal werden gezonden door de Almach-

tige God. Het betekent dat je erkent dat er een laatste

dag zal zijn waarop alle schepselen zullen worden

geoordeeld. Islam betekent dat je erkent dat alle goed

en kwaad in hun omvang werden bepaald door de

Almachtige God. En tot slot betekent Islam dat er heel

zeker een heropstanding volgt na de dood.

De Islam lijkt wel een groot huis. En elk huis

moet worden opgetrokken met een fundering en

pijlers om het huis te stutten. Pijlers en een fundering.

En er zijn regels nodig om een huis te bouwen. De

pijlers zijn die regels! En wanneer je je huis bouwt,

moet je je aan de regels houden.

De fundamentele plichten die gelden voor

elke Moslim zijn eenvoudig en worden opgesomd in

slechts vijf simpele regels, de zogenaamde Vijf Pijlers

van de Islam: geloof, aanbidding, vasten, aalmoezen

geven en de bedevaart.