Previous Page  10 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 15 Next Page
Page Background

Page 10

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

Ang Islam ay simple: ang sumaksi na walang

ibang dapat sambahin maliban ang Makapangyari-

hang Diyos. Kung tatanungin ko ang sinuman sa inyo

na sumaksi na ang iyong ama ay iyong ama – ilan sa

inyo ang magsasabing, ‘Oo, ang aking ama ay ang

aking ama; Ang aking anak ay ang aking anak; Ang

aking asawa ay ang aking asawa; Ako ay ako’. Kung

gayon, bakit kayo nag-aalinlangan na sumaksi na ang

Makapangyarihan ay Iisa at ang Makapangyarihang

Diyos ay tanging Nag-iisa, at ang Makapangyarihang

Panginoon ay iyong Diyos at iyong tagapaglikha? Bakit

kayo arogante na gawin ito? Kayo ba ay maluwalha-

ti? Taglay niyo ba ang isang bagay na hindi taglay ng

Panginoon? O, ikaw ba ay naguguluhan? ‘Yan ang

katanungan na dapat ninyong itanong sa iyong sarili.

Kung mayroon kang pagkakataon na itama

ang mga bagay-bagay kasama ng inyong konsensya at

itama ang mga bagay kasama ang Panginoon, gagawin

mo ba? Kung mayroon kang pagkakataon na tanungin

ang Panginoon na tanggapin ang pinakamaganda

mong mga gawain, gagawin mo ba? Kung mayroon

kang pagkakataon na gawin ito bago ka pumanaw,

at naisip mong ikaw ay mamamatay ngayong gabi,

hindi ka ba mag-aalinlangan na sumaksi na iisa lang

ang Panginoon? Kung naisip mo na ikaw ay papanaw

ngayong gabi at sa iyong harapan ay isang paraiso at sa

iyong likuran ay impyerno, hindi ka ba mag-aalinlan-

gan na sumaksi na si Muhammad ay ang huling sugo

ng Panginoon at kinatawan ng lahat ng propeta? Hindi

ka mag-aalinlangan na sumaksi na ikaw ay isa sa mga

iyon na gustong maisulat sa aklat ng Panginoon katu-

lad sa mga nagpasakop!

Pero, isipin mong ika’y mabubuhay ng maikling

sandali. At siyempre hindi ka handang magdasal araw-

araw! ‘ng dahil inaakala mong ikaw ay mabubuhay ng

isang saglit lang. Ngunit gaano nga ba kaikli ang ‘isang

maikling sandali’? Gaano katagal na ba ‘noong na

kumpleto ang buhok mo sa ulo? Gaano katagal na ba

‘noong itim pa ang lahat ang mga buhok mo? ‘Nung

magkaroon ka ng mga kumikirot at masasakit na

tuhod at mga siko at sa ibang bahagi ng katawan! Gaa-

no katagal na ba ‘nung ikaw ay musmus pa lamang,

na tumatakbo at naglalaro na walang kamalay malay?

Gaano na ba katagal ‘yun? Kahapon lang ‘yun! Oo. At

ikaw ay maaring pumanaw bukas. Kaya gaano katagal

ka pang maghihintay?

Ang Islam ay ang pagsaksi na ang Makapang-

yarihang Diyos ay Diyos, ang nag-iisang Panginoon,

na walang sinumang mga kasama. Ang Islam ay ang

pagkilala sa Pagkakaroon ng mga Anghel na ipinadala

kasama ng tungkulin ng paghahayag ng mga rebelas-

yon sa mga propeta. Dala-dala ang mensahe para sa

mga propeta. Namamahala sa hangin, kabundukan,

karagatan, at kinukuha ang mga buhay ng mga iniutos

ng Panginoon na mamatay. Ang Islam ay pagkilala na

ang lahat ng mga propeta at mga sugo ng Makapang-

yarihang Diyos ay mga taong mabubuti. At na sila ay

ipinadala ng Makapangyarihang Diyos na kinikilala

ang katotohanang mayroong huling araw ng paghuhu-

kom para sa lahat ng mga nilalang. Ang Islam ay ang

pagkilala na ang kabutihan at kasamaan ay naisukat

ng Makapangyarihang Diyos. At ang huli, ang Islam ay

ang pagtanggap na tiyak na mayroong magaganap na

muling pagkabuhay pagkatapos ng kamatayan.

A ng Islam ay parang isang malaking bahay. At

ang bawat bahay ay kinakailangang itayo nang may

pondasyon at mga haligi na susuporta sa isang bahay.

Mga haligi at pondasyon. At kailangan mong magtayo

ng isang bahay na may mga batas. Ang mga haligi ay

ang mga batas! At kung magtatayo ka ng iyong bahay

ay dapat mong sundin ang mga batas.

Ang mga pangunahing tungkulin na nakaatas

sa bawat Muslim ay simple, at pinaiksi sa limang mga

payak na batas, na tinatawag na Ang Limang Haligi

ng Islam: Pagpapahayag, Pagdarasal,Pagbibigay ng

zakah(Abuloy) Pag-aayuno, at Paglalakbay sa Makkah.

Ang pinakamahalagang batas ng Islam ay ang su-

mang-ayon sa istriktong alituntunin na iisa lang ang

Diyos. ‘Yan ay, ang hindi pagtanggap ng sinuman

kasama ng Panginoon. Ang hindi pagsamba sa kahit

na anuman kasama ng Panginoon. Ang mananam-

palataya ay sumasamba sa Panginoon nang tuwid

at walang namamagitang mga pari o ministro o mga

santo. Ang hindi pagsabi ng anumang bagay tungkol

sa Panginoon na wala kang karapatang sabihin. Ang

hindi pagsabi na, ‘mayroon siyang ama’, anak na lala-

ki, anak na babae, ina, tiyuhin, tiyahin, lupon ng mga

katiwala’. Ang hindi pagsalita tungkol sa Panginoon

ng anumang bagay na wala kang karapatang sabihin.

Kung ikaw ay sumasaksi, hinahatulan mo ang iyong

sarili. Gagawin mo ang hatol na gusto mo. Maaaring

hatulan mo ang iyong sarili ng kapayapaan at paraiso,

o hatulan mo ang iyong sarili ng pagkalito, kabiguan,

apoy ng impyerno at kaparusahan. Hinahatulan mo

ang iyong sarili.

Kaya tanungin mo ang iyong sarili, “Ako ba

ay sumasaksing iisa lang ang Panginoon?” Kapag

itinanong mo ‘yan sa iyong sarili, kailangan mo itong

sagutin, “Oo ako ay sumasaksi”. Pagkatapos ay ta-

nungin mo ang iyong sarili ng susunod na tanong.

Ako ba ay sumasaksi na si Muhammad ay isang sugo

ng Makapangyarihang Diyos “Oo, ako ay sumasaksi”.

Kung ikaw ay sumasaksi sa mga ‘yan, ikaw ay isang

Muslim. At hindi mo kinakailangang baguhin kung

ano ang nakaraan mo. Kailangan mo lang ng mga

pag-babago sa kung ano ka dati – sa pag-iisip at ga-

wain.

Sa wakas, tatanungin ko kayo ng isang tapat at

direktang katanungan: Naunawan niyo ba ang aking

sinabi sa inyo? Kung sumasang-ayon kayo sa aking

sinabi at handang pumasok sa Islam, kayo ay handang

maging Muslim. Para maging isang Muslim, dapat mo

munang Magpahayag ng Shahada “ang pagsaksi”,

na isang pagpapahayag sa paniniwala sa kaisahan ng