Previous Page  11 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 15 Next Page
Page Background

Page 11

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

Diyos at ang pagtanggap kay Muhammad na propeta

ng Diyos.

لا إله إلا الله محمد رسول الله

La ʾilaha ʾillā-llah, muhammadun rasulu-llah

Walang ibang diyos maliban kay Allah(Panginoon),

at si Muhammad ay ang sugo ng Panginoon.

Ako ay tunay na sumasaksi iisa lamang ang Diyos

Ako ay tunay na sumasaksi na si Muhammad ay ang

sugo ng Diyos.

Panoorin din ang mga sumusunod na video:

http://www.islamicbulletin.org/purpose/shahada/sh_tagalog.mp4

Sumaatin nawa ang pagpapala ni Allah. Patnu-

bayan nawa tayo ni Allah. Nais kong sabihin sa lahat

ng mga ‘di-Muslim na mambabasa ng pahayagang ito

– Maging tapat sa inyong sarili. Pag-isipan ang inyong

nabasa. Dalhin niyo ang mga impormasyong ito at

ilagay sa inyong kalooban. Maupo kasama ng isang

Muslim at hayaan mong kanyang ipaliwanag nang hus-

to sa iyo ang kagandahan ng Islam. Gawin mo na ang

susunod na hakbang!

Kung ikaw ay handa nang tanggapin ang Islam

at maging isang Muslim, linisin ang iyong sarili bago

pormal na maging isang Muslim. Tanggapin ang Islam.

Alamin ang Islam. Gawin ang Islam. At magdiwang sa

mga biyaya na ipinagkaloob sa iyo ni Allah, sapagkat

ang pananampalataya ay hindi isang bagay na maaari

mong ipagsawalang bahala. Kung hindi mo ito gagaw-

in, ito’y maglalahong parang halimuyak ng pabango.

Nawa’y patnubayan tayo ni Allah, Nawa’y tulungan

tayo ni Allah. At pinapahalagahan ko ang karangalan

na makapagsalita sa inyo sa pamamagitan ng pahaya-

gang ito.ُ

السَلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

[Wikang Tagalog “Sumainyo nawa ang Kahabagan at

Kapayapaan ni Allah at nang Kanyang mga Biyaya.”]

(Kung nais niyong maging isang Muslim o kailangan

niyo ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam,

mag-email po sa amin sa

info@islamicbulletin.org

o

puntahan kami sa

www.islamicbulletin.org http://www.islamicbulletin.org/purpose/tagalog/flipping/index.htm l http://www.islamicbulletin.org/purpose/tagalog/purpose.html http://www.islamicbulletin.org/services/foreign.htm#a17 http://www.islamicbulletin.org/other_languages/filipino/guide_tagalog.pdf http://www.islamicbulletin.org/services/new_muslims/carla_tagalog.html

ANG AKING DI-KAPANI-PANIWALANG

PAGKATUKLAS NG ISLAM

Kamakailan lamang, may nagtanong sa akin kung

paano ko narating ang lupi ng Islam. Ako ay nasindak

at bahagyang nabigla. Di ko akalain na ang pagsali sa

Islam ay isang kritikal na pagbabago. Kailan ko tinanong

ang Katolisismo? Kailan ko unang ginusto maging isang

Muslim? Ang mga kasagutan sa mga katanungang ito

at sa iba pa ay nangangailangan ng masusing pag-iisip

na di minsan sumaglit sa aking guni-guni. Para masagot

ang mga katanungang ito, kailangan kong magsimula sa

kauna-unahang yugto para inyong maunawaan kung

saan ko nakamit ang buhay na naghikayat sa akin na

tanggapin ng lubusan ang katotohanan ng Islam. Ako

ay naging isang Muslim sa gulang na animnapu at pito

(67), at nagpapasalamat ako na pinagpala niya akong

maging isang taong lubos na naniniwala sa Islam.

“Kung sinuman ang kay Allah (sa kanyang plano)

pitang gumabay, - Binubuksan Niya ang puso nila

sa Islam; kung sinumang Kanyang pitang hayaang

lumayo, - Kanyang isinasara ang puso at hinahapit,

animong sila‘y dapat mangunyapit patungo sa langit:

yan ang kaparusahan sa kanila na tumatangging

maniwala.”

(Quran 6:125)

Ako ay lumaki sa sagradong tahanang Katoliko

Romano, na gitnang anak na babae sa tatlong supling.

Araw-araw ang aking ama ay nagtatrabaho nang husto

at sa mahabang oras. Umaalis siya nang maaga sa araw-

araw at uuwi na nang gabing-gabi. Ang lahat na ito para

lamang ang aking ina ay manatili sa aming tahanan para

alagaan ako at ang aking mga kapatid na babae. Isang

malungkot at sawing araw nang sabihin ng aking ina

na ang aming ama ay sinamang-palad na maaksidente

sa sasakyan. Sa biglaang paglisan niya, ang aming

mundo ay bumaligtad. Sa lahat ng mga pagbabago na

aming pinagdaraanan, sinabi sa amin ng aming ina na

nararapat na siyang bumalik sa kanyang hanapbuhay.

Ang aking ina na minsan naging Nars, ay napilitang

maghanapbuhay para kami ay maitaguyod. Nakakita

siya ng hanapbuhay sa lokal na ospital, at maraming

beses siyang nagtatrabaho ng dalawang rilyebo. Ngunit

sa bagong hanap na responsibilidad, ang aking ina ay

hindi na nasubaybayan ang pag-aalaga at pagpapalaki

sa amin. Kahit na pinadala niya kami sa Katolikong

eskuwelahan, ang kanyang hanapbuhay ang pumigil para

kami lahat na anak niyang babae ay masubaybayan.

Kaya, sa pagkakaroon ng maraming oras na

palilipasin, natagpuan ko ang sarili ko na gugulin ang

oras sa aking mga kaibigan sa local na kapehan. Doon

ko nakilala ang mabait na lalaking Muslim na di lumaon

ay naging aking asawa. Walang kaalam-alam ang aking

ina na sumasama ako sa lalaking ito. Sa katunayan, nang

sabihin ko sa kanya na umiibig ako at nais na magpakasal,

binalaan niya ako na kaming dalawa ay magka-iba

ng pinagmulan at maaaring magkaroon ng maraming