Previous Page  14 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 15 Next Page
Page Background

Page 14

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

pakinabang sa ating malasalitang buhay, samantala sa

Quran, nakatala nang maraming beses na ang Allah ay

hindi pinatatawad ang Shirk (Polytheism). Isinasasaad sa

Quran na ang tanging kasalanan na hindi mapapatawad

ng Diyos ay makisama sa kanya, pero pinatatawad Niya

ang kahit ano man kung sino ang Kanyang loobin.”

Isinasamo niya akong magbasa at matuto at alamin

ang Islam. Ang aklat ay dinala sa akin upang ibukas ko

ang aking isipan. Tumanggi ako. Ipinanganak akong

Katoliko, mamamatay akong Katoliko.

Sa sumunod na sampung taon, nanatili akong

nakatira malapit sa tahanan ng aking anak na lalaki,

kanyang asawa at pamilya. Ninais ko, kahit na, gusto ko

ring paggugulan ng ilang oras ang aking anak na babae,

kung saan nakatira siya sa Saudi Arabia. Di ganoong

kadaling kumuha ng bisa. Binibiro ako ng aking anak

na lalaki na kung tatanggapin ko ang Islam, madaling

nang kumuha ng bisa para pumasok ng Saudi Arabia;

makakakuha ako ng bisang Umrah . Pinagdidiinan

kong hindi ako Muslim. Pagkatapos ng napakaraming

mabibigat na gawain at kaunting kaugnayan, nabigyan

ako ng bisa para bisitahin ang aking anak na babae, na

isa nang ina ng tatlong bata. Bago ako umalis, niyapos

ako ng aking anak na lalaki, at sinabi niya kung gaano

niya ako kamahal, gaano katindi na ninanais niya na ang

Paraiso para sa akin. Sinabi niya rin sa akin na nakamit

na niya ang gusto niya sa kanyang buhay, puwera lang

ang isang ina na Muslim. Sinabi niya na lagi siyang

nagdadasal kay Allah sa bawa’t araw, na sana baguhin

ang puso ko na tanggapin ang Islam. Sinabi ko sa kanya

na hindi mangyayari iyon.

Binisita ko ang aking anak na babae sa Saudi

Arabia at ako ay napaibig sa bansa, klima at mga tao.

Ayaw ko nang umalis pagkatapos ng anim na buwan

kaya humingi ako ng ekstensiyon. Pinapakinggan ko

ang Athan (tawag ng pagdadasal) limang beses sa isang

araw at nakikita ko ang mga naniniwala na isinasara ang

kanilang tindahan at umaalis para magdasal. Kahit na

nakakabagabag, itinuloy ko ang pagbabasa ng Bibliya

sa umaga at sa gabi at laging nagrorosaryo. Ni minsan,

ang anak kong babae o ibang taong Muslim ay hindi

nagsasalita sa akin ng tungkol sa Islam o hinahangad

na ako ay pasampalatayain. Iginagalang nila ako at

pinapayagan akong isagawa ang aking relihiyon.

Ang aking anak na lalaki ay darating mula Saudi

Arabia para ako ay bisitahin. Masayang-masaya ako –

hindi ko pa siya nakikita. Nang dumating siya, nasa likod

ko na naman siya, pinag-uusapan ang relihiyon at the

Pagkakaisa ng Diyos. Galit ako. Sinabi ko sa kanya na

nasa Saudi Arabia ako higit isang taon at wala kahit isa

na nakipag-usap sa akin tungkol sa relihiyon. At siya, na

nasa ikalawang gabi niya dito, napakabilis umpisahan ang

pangangaral. Humingi siya ng paumanhin at muli niyang

binanggit na kung gaano niya ninanais na tanggapin ko

ang Islam. Sinabi ko uli sa kanya na di ko lilisanin ang

Kristiyanismo. Tinanong niya ako tungkol sa Trinidad and

paano ako maniniwala sa isang bagay na hindi lumikha

ng lohikal na kahulugan. Pinaalalahanan niya ako na

mayroon din akong mga katanungan tungkol dito. Sinabi

ko sa kanya na lahat ng bagay ay walang kabuluhan –

magkaroon ka lamang ng pananampalataya.

Tila tinanggap niya ang kasagutan ko at maligaya

ako na sa wakas nanalo ako sa diskusyon sa relihiyon.

Pagkatapos, sinabi niya sa akin na ipaliwanag ang

milagro ni Jesus sa kanya. Aha, Akala ko! Sa wakas,

magkakaintindihan kami. Ipinaliwanag ko ang milagro

ng kapanganakan ni Jesus, ni Birheng Maria, Jesus na

namatay dahil sa aking mga kasalanan, Ang Diyos na

hinihinga ang kanyang espiritu sa Kanya, Jesus bilang

Diyos, Jesus bilang anak na lalaki ng Diyos. Tahimik siya

sa buong oras na nagsasalita ako – walang sagot – anak

kong lalaki, tahimik? Pagkatapos, malumanay niya akong

tinanong, “ Mamma, kung si Jesus ay namatay sa araw

ng Biyernes dahil sa ating mga kasalanan, pagkatapos

ang sabi mo , siya ay nabuhay na muli, pagkalipas ng

tatlong araw sa araw ng Linggo, kung gayon sino ang

namuno sa mundo sa tatlong araw na iyon? Mamma,

ipaliwanag mo sa akin iyon?” Inisip ko ang kahulugan ng

katanungan na iyon at sa sandaling iyon, alam ko wala

iyong anumang kahulugan Sinabi ko,“ Si Jesus ay anak

ng Diyos. Si Jesus at Diyos ay iisa at pareho.“ Sumagot

ang aking anak,“ Ang baka ay may guya; maliit na baka.

Ang pusa ay may kuting; maliit na pusa. Ang tao ay may

mga anak; maliit na tao. Kapag ang Diyos ay may anak

na lalaki, ano siya? Isang maliit na Diyos? Kung ganon,

may dalawa kang Diyos?“ Pagkatapos nagtanong siya,

“Mama, maaari ka bang maging Diyos?“ Kakutya-kutya

tanong yan, ang sabi ko sa kanya. “Ang mga tao ay di

kailanman magiging Diyos.“ (Ngayon, galit na galit ako).

Nagtanong siya, “Si Jesus ba ay tao? “ Sagot ko, “Oo.“

Sinabi niya, “Samakatwid, hindi siya kailanman magiging

Diyos.“

Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging tao ay

isang kahangalan. Hindi angkop sa Diyos na gayahin

ang katangian ng tao sapagkat ang ibig sabihin non ay

Ang Lumikha ay naging Kanyang Nilikha. Gayunpaman,

ang nilikha ay produkto ng malikhaing gawa ng Lumikha.

Kung ang Lumikha ay naging kanyang nilikha, ang ibig

sabihin non ay ang Lumikha ay nilikha ang kanyang sarili,

na kung saan ay walang duda na ito ay kahangalan. Para

malikha, hindi siya dapat nabubuhay pa, paano Siya

makakalikha? At saka, kung Siya ay nilikha, ang kahulugan

non ay mayroon siyang pinagmulan, kung saan salungat

sa Kanyang pagiging eternal. Ayon sa kahulugan ang

sangkalikasan ay kailangan ng tagalikha. Para mabuhay

ang ililikha, kailangang may tagapaglikha para sila ay

mabuhay. Hindi nangangailangan ng tagapaglikha ang

Diyos, dahil ang Diyos ang Tagapaglikha. Samakatuwid

mayroong malinaw na pagkasalungat sa pagpapahayag.

Ang pag-angkin na ang Diyos ay naging Kanyang nilikha

ay nagpapahiwatig na kailangan Niya ng Tagapaglikha

kung saan ito ay katawa-tawang kuro-kuro. Ito ay

salungat sa pangunahing kuro-kuro ng Diyos bilang

di-nilikha, di kailangan ng tagapaglikha at bilang isang

Tagapaglikha. Sa kaalaman kong wala akong isasagot,