Previous Page  3 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 15 Next Page
Page Background

Page 3

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

dig ay isang planeta sa ating kalawakan. At ang ating

kalawakan ay isa sa mga Sistema sa Milky Way. At ang

Milky Way ay isa sa mga konstelasyon sa kalawakan.

At mayroong milyon-milyong kalawakan tulad ng

Milky Way. Isipin mo iyon. At lahat sila ay nasa ayos.

Lahat sila ay perpekto. Hindi sila nagbabanggaan;

hindi sila nagsasalungat. Sila ay umiikot sa orbit na iti-

nakda para sa kanila. Ang mga tao ba ang nagtakda sa

kanilang paggalaw? At ang mga tao ba ang nangangal-

aga sa pagpapanatili ng pagiging perpekto nito? Hindi,

siyempre hindi sila.

Isipin ang mga karagatan, mga isda, mga in-

sekto, mga ibon, mga halaman, at ang bakterya, mga

elementong kemikal na hindi pa natutuklasan at hindi

maaring tuklasin kahit ng pinakamakabagong kagami-

tan. Ngunit, bawat isa sa kanila ay may alituntunin na

sinusunod. Ang lahat ba ng pagkakaisa, pagkakapan-

tay-pantay, pagkakatugma, pagkakaiba-iba, disenyo,

pangangalaga, operasyon, at walang hanggang bilang–

nagkataon lang bang nangyari ang mga ito? At, ang

mga bagay ba na ito ay nagkataon lang na maging per-

pekto at gumana nang habang-panahon? At nagkataon

lang ba na sila ay patuloy na dumami at nag papanatili

ng kanilang mga sarili? hindi, siyempre hindi.

Ang isipin iyon ay kahangalan at walang katu-

wiran. Kahit papano ay tinutokoy dito nakahit du-

mating man doon, ito ay labas sa antas ng kakayahan

ng tao. Lahat tayo sasang-ayon diyan. Ang nararapat

lamang na purihin at pasalamatan ay ang makapang-

yarihan sa lahat – ang Panginoon. Ang Panginoon na

siyang may likha ng lahat ng ito, at ang responsable

sa pagpapanatili ng lahat ng ito. Samakatuwid, ang

Panginoon lang ang nagiisang nararapat na purihin at

pasalamatan.

Kapag binigyan ko ang isa sa inyo ng isang

daang dolyar, ng walang dahilan,para lang sa pagpun-

ta dito, kayu marahil ay mag sasabi ng, “Salamat.” Sa

gayun paman, paano naman ang inyong mga mata,

mga bato(kidney), ang inyong utak, ang inyong hinin-

ga, ang inyong mga anak? Paano ang mga iyon? Sino

ang nagkaloob sainyo ng mga iyon? Hindi ba Siya

nararapat na purihin at pasalamatan? Hindi ba Siya

karapat-dapat na inyong sambahin at kilalanin? Aking

mga kapatid, sa madaling salita, ang layunin at pakay

ng buhay na ito.

Sinabi ni Allah sa Quran:

“Hindi ko nilikha ang mga ‘Jinn’ at ang mga tao,

para sa ibang dahilan, maliban sa dahilan na sam-

bihin nila ako”. (Quran 51: 56)

Ito ang sinabi ng Panginoong makapagyarihan mula

sa talatang iyon, Kaya ang layunin ng ating buhay ay

kilalanin Ang Tagapaglikha at magpasalamat sa Tag

apaglikha. Ang sambahin ang Tagapaglikha. Ang isuko

ang ating mga sarili sa Tagapaglikha, at ang mga Alitun-

tunin na itinalaga nya para sa atin. Sa madaling salita,

ibig sabihin nito ay pagsamba.ito ang layunin ng

ating buhay, At anuman ang gawin natin pag tahak sa

landas ng pagsamba – ang pagkain, ang pag-inom,

ang pagdamit, ang pagtratrabaho, ang kasiyahan sa

pagitan ng buhay at kamatayan – ang lahat ng ito ay

mga resulta lamang. Tayo ay nalikha para sa pag-

samba – at iyon ang layunin ng ating buhay. Ako’y

naniniwala na kahit ang isang taong siyentipiko at

analitiko ay sasang-ayon sa layuning iyan. Maaaring

sila ay mayroong lihim na layunin sa kanilang kaloo-

ban, pero iyan ay isang bagay na kailangan nilang

harapin sa pagitan ng kanilang mga sarili at nang

Dyos na makapangyarihan.

Ngayon sa ikalawang bahagi ng ating usapin.

Ano ang alam nyo tungkol sa Islam? Hindi kung ano

ang naririnig nyo tungkol sa Islam. Hindi kung ano

ang mga nakita nyo sa mga gawain ng mga Muslim,

sapagkat may kaibahan sa pagitan ng Islam at mga

Muslim. Katulad sa kaibahan ng isang lalaki at isang

ama. Ang lalaking may mga anak – siya ay isang ama,

ngunit ang pagiging isang ama ay isang responsibili-

dad. Kung ang lalaki ay hindi magawang gampanan

ang mga responsabilidad nayun, hindi siya maitu-

turing na mabuting ama. Ang Islam ay isang batas at

kautusan. Kapag hindi magawang gampanan ng isang

Muslim ang mga batas at kautusan nayun, siya ay

hindi isang mabuting Muslim. Kaya hindi mo maiha-

halintulad ang Islam sa mga Muslim.

Madalas nating naririnig ang mga salitang ‘Is-

lam’ at ‘mga Muslim’. At nababasa natin ang tungkol

sa Islam at mga Muslim sa mga pahayagan, sa mga

aklat pang colehio at unibersidad. Marami tayong

naririnig at nakikitang hindi tama, at mapanirang

information na walang katotohanan na naipapahayag

sa mga balita. At inaamin ko na ang ilang mga mapa-

nirang impormasyon at mga kasinungalingang ito ay

mismong nagagawa ng ibang mga Muslim. Ngunit

isa sa bawat limang tao dito sa mundo na may ilang

limang bilyong katao ay isang Muslim! Isa sa limang

tao sa mundo ay Muslim! Ito ay isang Talaan na