Previous Page  4 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 15 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

mapapatunayan sa encyclopedia, o sa almanac, o sa

iba pang mga mapagkukunan ng impormasyon na

nais ninyong tingnan. Paano naging ganyan kung isa

sa bawat limang tao sa mundo ay isang Muslim, na

wala tayong alam tungkol sa Islam? Ang katotohanan

tungkol sa Islam. Kapag sinabi ko na isa sa limang tao

sa mundo ay Instik, na isang katotohanan – mayroong

isang bilyong mga Intsik sa mundo, isa sa limang

tao ay Intsik! Kung kaya ay alam natin ang pang-

heograpiko, panlipunan, pang-ekonomiko, pampuliti-

ka, pilosopiko, pang-kasaysayan na mga bagay tungkol

sa Tsina at mga Intsik! Paanong nangyaring hindi natin

alam ang tungkol sa Islam?

Ano ba itong nagdudutong sa napakaraming mga

ibat-ibang nasyon at itong pangkahalatang kaayu-

san“universal configuration” na humahantong sa

pangkaraniwan na kapatiran? Paano nangyari na ang

isang kapatid sa Yemen ay naging aking kapatid, at

ako’y nag mula sa Amerika. At itong kapatid na mula

sa Eritrea na naging aking kapatid. At isa pang kapatid

mula sa Indonesia na naging aking kapatid. At mula

sa Africa na naging aking kapatid. At isa pang mula sa

Thailand na naging aking kapatid. At galing sa Italy,

Greece, Poland, Austria, Colombia, Bolivia, Costa

Rica, China, galing Spain, sa Russia, at iba pa… Paano

ko sila naging mga kapatid? Kami na may iba-ibang

pinanggalingang kultura at pag-uugali! Ano ba’ng may-

roon sa Islam na kusang nag papalapit at nag sama-

sama samin sa isat isat bilang isang kapatiran? Ano ba

ang tamang katangian ng hindi maunawaang pama-

maraan ng buhay na ito ang sinusunod ng malaking

bahagi ng sangkatauhan?

Susubukan kong mabigyan kayo ng mga ka-

tunayan. Pero sa karagdagan ito, katulad ng nauna

kong nabangit, mahalaga para sa inyo na maging

bukas ang inyong isipan at puso – sapagkat, kung

babaliktarin ko ang baso at bubuhusan ko ito ng tubig,

wala akong makukuhang tubig. Ito ay dapat nasa

tamang posisyon. Ang mga katunayan lang ay hindi

maaring humantong patungo sa pag-unawa, bagkus

ang pinagsama-samang pagtitimpi, Mitiin, at ang ka-

kayahang magpahalaga at tumanggap ng katotohanan

kapag ito’y inyong narinig.

Ang salitang ‘Islam’ ay nangangahulugan ng

pagsuko, pagpapasakop, at pagsunod. Pagsuko, pag-

papasakop, at pagsunod sa mga kautusan ng Pang-

inoon. Maaari mong sabihing ‘Allah’. Maaari mong

sabihing ‘Ang Tagapaglikha’.

Maaari mong sabihing ‘Ang Kataas-taasang

Panginoon’, ‘Ang Kataas-taasang Lakas’, ‘Ang Naka-

kaalam sa lahat’, ang lahat ng ito ay ang kanyang mga

pangalan.

Ginagamit ng mga Muslim ang salitang Arabik

na Allah para sa Panginoon, sapagkat ang panginoon

mismo ang nagngalan nito. Ang salitang Allah ay hindi

maaaring gamitin sa anumang bagay na nilikha. Ang

ibang salita na ginagamit ng mga tao para sa salitang

Panginoon (almighty) ay ginagamit din sa ibang ni-

likhang bagay. Halimbawa ng “the almighty dollar.”

Oh I love my wife, she is tops!” O, “He’s the greatest.”

Ngunit hindi ito tama… Kundi ang salitang ‘Allah’ ay

maaari lamang gamitin sa Iisang lumikha ng lahat ng

mga ito na nauna nating nailarawan. Kaya sa puntong

ito, gagamitin ko ang salitang ‘Allah’, at alam na ninyo

kung sino ang aking tinutukoy.

Ang salitang Islam ay nanggaling sa sali-

tang-ugat na “Salama” – na ang ibig sabihin ay ang

maging mapayapa. Samakatuwid, ang isang Muslim ay

isang taong sumusuko, nagpapasakop at sumusunod

sa mga kautusan ng Makapangyarihang Panginoon. At

sa pamamagitan ng pagpapasakop na ito ay nakakamit

ang kapayapaan at katahimikan para sa kanilang sarili.

Agad nating makikita na, sa nasabing pagpapaliwan-

ag, ang Arabik na salitang ‘Allah’ ay naglalarawan sa

kaparehong pag-uugali at asal ng lahat ng mga dakila

at respetadong mga propeta at mga sugo ng Pangi-

noon… lahat sila kabilang sina Adam, Noah, Abra-

ham, Moses, David, Solomon, Isaac, Ishmael, Jacob,

John the Baptist, Hesus na anak ni Maria, at Muham-

mad (Sumakanila nawa ang kapayapaan ng Allah).

Ang lahat ng mga taong ito, ang mga propeta at mga

sugo na ito, ay nanggaling sa iisang Panginoon, na may

iisang mensahe, na may iisang mission sa pagpapaha-

yag ng katotohanan, at sila ay nagsabi ng iisang bagay

– sundin ang Panginoon! Sambahin ang Makapanyar-

ihang Diyos at tuparin ang layunin ng buhay at guma-

wa ng mabubuting gawain, at kayo ay gagantimpalaan

ng isa pang buhay. Iyon lang lahat ang kanilang sinabi!

Huwag gawin itong higit pa doon! Iyon lang lahat ang

kanilang sinabi, hindi mahalaga kung anong wika at

anong panahon, sino ang pinuntahan nila – Iyon lang

lahat ang kanilang sinabi,