Previous Page  6 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 15 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

Malamang hindi mo tatanggapin…Kapag pinahinto ka

ng isang pulis at hiningan ka ng mga pagkakakilanlan,

o passport at tanging unang pangalan mo lang ang

nakasulat, tatanggapin ba niya ito? Makakakuha ka

ba ng passport gamit lang ang paunang pangalan mo?

Ang ibinigay ba na pangalan ng iyong ama at ina ay

iisa lamang? Saan sa kasaysayan ng tao tinatananggap

lamang ang iisang pangalan bilang isang kasulatan,

saan? Wala saanman! Maliban sa Bagong Tipan.

At paano mo ibabatay ang iyong pananampala-

taya sa apat na Ebanghelyo na isinulat ng apat na mga

tao na tila hindi alam ang kanilang mga apelyido? At

saka, pagkatapos ng apat na mga ebalhelyong iyon,

mayroon pang labing’lima karagdagang mga aklat na

isinulat ng isang taong nagtraydor na pumatay ng mga

Kristiyano, Nagpahirap sa mga Kristiyano, at tapos

sasabihin nya na may pangitain pa sya na nakita nya si

Hesus. At siya ay naatasang maging disipulo ni Hesus.

Kapag sinabi ko sa inyo na si Hitler, pagkatapos niyang

patayin ang napakaraming Hudyo, napagpasyahan

niya sa kanyang sarili na nais niyang makaligtas. At na-

katagpo niya si Kristo o si Moses sa daanan at siya ay

naging isang Hudyo. At nagsulat siya ng labin’limang

aklat at idinagdag ang mga ito sa Torah – ito ba ay ma-

giging katanggap-tanggap sa mga Hudyo? Hindi, hindi

niyo tatanggapin iyon. Kaya paano’ng ang apat na

aklat na isinulat ng mga taong walang apelyido, at ang

labin’lima pang ibang aklat na isinulat ng isa pang tao

– at ito ang unang pagkakataon na ang Panginoon ay

tinawag na tao, at ang unang pagkakataon ang Pangi-

noon ay tinawag na tatlo – at ang unang pagkakataon

na ang Panginoon ay binigyan ng isang anak – paano

ito natatanggap ng mga Kristiyano? Paano? Isipin niyo

‘yon! Hindi natin pagtataluhan ang puntong iyon.

Ako’y magbibigay lamang ng bagay na dapat ninyong

pag-isipan.

Ang pagdating ni propeta Muhammad (Su-

makanya ang Kapayapaan) ay hindi nagdala ng bagong

relihiyon o pamamaraan ng buhay tulad ng mga taong

nag aangkin nito. Sa kabilang banda, pinatunayan ng

propeta (Sumakanya ang Kapayapaan) ang buhay at

mensahe ng lahat ng mga propetang nauna at mga

sugo. Kapwa sa pamamagitan ng kanyang sariling

pag-uugali at sa pamamagitan ng banal na rebelasyon

na natanggap niya galing sa Panginoon Makapangyari-

han. Ang banal na kasulatan na dinala ni Muhammad

(Sumakanya ang Kapayapaan) ay tinatawag na, ang

Quran. At ang ibig sabihin nito ay “ang binigkas”. Sa-

pagkat hindi si Muhammad (Sumakanya ang Kapayap-

aan) ang nagsulat ng Quran. Hindi siya ang manunulat

ng Quran. Walang sinumang dumating at tumulong sa

kanyang magsulat ng Quran. At walang sinuman ang

nakipagtulungan sa kanya ukol dito. Si Anghel Gabriel

ang nagbigkas ng mga salita sa kanya! At ginawa ng

Makapangyarihang Diyos ang kanyang puso na sisid-

lan nito. Ang puso ni propeta Muhammad (Sumakan-

ya ang Kapayapaan) ang naging sisidlan ng rebelasyon

at nasa atin ang Quran na ito na pinangalagaan ng

ilang mga taon na walang pag-babago. Mayroon bang

ibang aklat dito sa mundo na alam niyo na pinangal-

agaan kung paano ito inihayag nang walang pag-baba-

go? Walang aklat… Tanging ang Quran lamang.

Huwag niyong ibatay sa aking mga pananalita ang

paniniwala niyo tungkol dito! Magpunta kayu sa mga

silid-aklatan at tingnan kung ano ang sinasabi ng En-

cyclopedia Britannica, o ang World Encyclopedia, o

ang Americana’s Encyclopedia, o kahit na anong iba

pang unibersal na encyclopedia ng mundo na hindi

isinulat ng mga Muslim. Tingnan kung ano ang sinasa-

bi nito tungkol sa Islam, sa Quran, at kay Muhammad

(Sumakanya ang Kapayapaan). Basahin kung ano ang

sinasabi ng ‘di mga Muslim tungkol sa Quran, Islam,

at kay Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan).

At marahil tatanggapin ninyo ang mga sinasabi ko

na malinaw at dokumentado sa buong daigdig! Na

si Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan) ay ang

pinaka-matalinong indibidwal sa kasaysayan ng sang-

katauhan. Tingnan kung ano ang kanilang sinasabi.

Na ang Quran ay ang pinaka dakila, at ang pinaka

malalim na panitikan sa talaan ng kasaysayan! Tingnan

kung ano ang kanilang sinasabi. Na ang pamamaraan

ng buhay Pang-Islamiko ay naka-ayos at napaka-wasto

at buhay na buhay! Ito ay hindi nagbago.

Ang banal na kasulatan na natanggap ni Mu-

hammad (Sumakanya ang Kapayapaan) ay tinatawag

na ‘Quran’. At ang bawat isa sa mga propeta at mga

sugo ay nakatanggap din ng banal na kasulatan. Sa

Quran, ang mga propetang ito, ang kanilang banal na

mga kasulatan, ang kanilang mga kwento, at mga al-

ituntunin ng kanilang misyon ay binanggit nang buong

detalye. Si Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan)

ba ay nakipagkita sa kanila, nakipag-usap ba sa kanila,

kumain kasama nila, at nakipagtulungan sa kanila para

sa pagsusulat ng kanilang talambuhay? Hindi, syem-

pre hindi nya ginawa ‘yun. Sa Quran, si Muhammad

(Sumakanya ang Kapayapaan) ay kinikilala bilang sugo

ng Makapangyarihang Diyos at ang Tanda na mga

nangaunang propeta –kung saan Limitado lang ang

kanyang papel bilang isang tao.

Si Muhammad ay hindi ama ng kahit na

sinumang kalalakihan sa inyo, kundi siya ay Sugo ni

Allah, ang pinakahuli sa lahat ng mga Propeta. At si

Allah ang Siyang walang-hanggang Nakababatid sa

lahat ng bagay.” [Quran 33:40]“

Ang mga Muslim ay hindi sumasamba kay

Muhammad, hindi kami mga ‘Muhammadan’. Wala

kaming karapatang baguhin ang pangalang ‘Mu-

hammad’ at sabihing kami ay mga ‘Muhammadan’.

Hindi. Ang mga taong sumunod kay Moses, hindi sila

mga ‘Mosean’. Ang mga taong sumunod kay Jacob ay

hindi mga ‘Jacobites’. O ang mga taong sumunod kay

Abraham ay hindi mga ‘Abrahamian’. O ‘Davidians’.

Hindi,. Kung ganun paanong tinatawag ng mga tao

ang kanilang mga sarili na ‘Kristiyano’? Si Kristo ay

hindi tumawag sa kanyang sarili na ‘Kristiyano’, kaya’t