Previous Page  7 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 15 Next Page
Page Background

Page 7

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

paanong tinatawag ng mga tao ang kanilang sarili na

mga ‘Kristiyano’?

Si Hesu Kristo (Sumakanya ang Kapayapaan)

ay nagsasabi kung anuman ang kanyang matanggap

sa Makapangyarihang Diyos ay ang salita ng Dyos,

at kung ano ang kanyang narinig ay siyang kanyang

sinabi! Iyan ang ginawa niya! Kung gayun, paanong

tinatawag ng mga tao ang kanilang mga sariling

mga ‘Kristiyano’? Tayo ba ay dapat maging katulad

ni Kristo! At ano ba ang gaya ni Kristo? Siya ay tag-

apaglingkod ng Makapangyarihang Diyos; kung gayun

nararapat tayo maging tagapaglingkod ng Makapang-

yarihang Diyos, ‘yun lang!

Tulad sa huling banal na kasulatan at banal na

rebelasyon, Ang Quran ay nagbibigay ng ganap na

malinaw at maiksi ngunit puno ng laman na pahayag,

“Sa araw na ito, Aking kinumpleto ng ganap ang

inyong relihiyon(Deen) at kinumpleto ang Aking

biyaya sa inyo at pinili ko ang Islam bilang ganap

ninyong pamamaraan ng buhay” [Quran 5: 3].

Kaya

sa pamamagitan ng Quran, dumating ang salitang

‘Islam’.

Sapagkat, kapag nakumpleto na ang gusali,

tinatawag nyu itong isang ‘bahay’. Kapag ang sasakyan

ay nasa pagawaan pa, hindi pa ito ‘isang kotse’ – ito

ay nasa proseso pa lang ng pagbubuo! Kapag ito ay

nakumpleto na, at ito ay nasuri na ng husto, at sinu-

bukan ng maniuhin – ito ay isa nang “kotse’. Noong

makumpleto ang Islam bilang isang rebelasyon, bilang

isang aklat, bilang isang halimbawa sa pamamagitan ni

Propeta Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan),

ito ay naging ‘Islam’. Ito ay naging ganap na pama-

maraan ng buhay.

Marahil ito ay salitang bago … Ngunit hindi

ang gawain…hindi ang propeta…hindi ang utos galing

sa Panginoon…hindi bagong Diyos..hindi bagong

rebelasyon… Tanging ang pangalan lamang na, Islam.

At gaya ng nauna kong sinabi, sino ang lahat ng mga

propeta? Silang lahat ay mga Muslim. Isa pang kaibah-

an na dapat isaisip na si Muhammad (Sumakanya ang

Kapayapaan), hindi katulad ng kanyang mga nahalili –

hindi siya nagpunta sa mga Arabo o sa kanyang saril-

ing mga tao lamang. Hindi… Samakatuwid, ang Islam

ay hindi isang rellihiyon ng mga Arabo. Bagama’t si

propeta Muhammad, anak ni Abdullah, ay isinilang sa

Mecca, isang lungsod sa Saudi Arabia, at ipinanganak

na Arabo, hindi niya dinala ang Islam sa mga Arabo

lamang. Dinala niya ang Islam sa lahat ng mga tao.

Bagama’t ang Quran ay inihayag sa wikang

Arabik, iniwaksi niya ang anumang kagustuhan o

deklarasyon na ang mensahe ni Muhammad ay na-

kalaan lamang para sa mga Arabo. Sinabi ni Allah sa

Banal na Quran,

“At hindi ka Namin ipinadala, O

Muhammad, kundi bilang Habag sa sangkatauhan

at sa lahat ng mga nilikha.” [Quran 21:107]

Si Propheta Mohammad ay nagsabi:

Lahat ng tao ay nanggaling kay Adan at Eva, At

ang isang Arabo ay hindi nakakataas sa hindi arabo, At

hindi rin nakakataas ang hindi arabo, sa isang arabo,

at ang maputi ay hindi nakakataas sa isang maitim, ni

hindi rin nakakataas ang isang maitim , sa isang mapu-

ti, Maliban sa kababaang loob at Mabuting Gawa Sa

gayon, si Muhammad (Sumakanya ang Kapayapaan)

ay ang huli at ang korona ng mga dakilang propeta at

sugong nangauna sa kanya. Karamihan sa mga tao –

wala silang alam tungkol dito.

At dahil ako ay sumasangguni sa Quran para

ipagtibay ang aking pagsasalaysay, ako ay magbibigay

ng mga impormasyon ukol sa Quran mismo. Una sa

lahat, inaangkin ng Quran na ito ay bunga ng banal

na rebelasyon. Na iyon at ipinabatid ng panginoon

makapangyarihan kay Mohammad bilang isang inspi-

rasyon

Sabi ni Allah,

“Ni sinabi Niyang ito’y anuman sariling

pagnanais.”

“Ngunit ito ay inspirasyon na ipinabatid Sakanya.”

[Quran 53:3-4]

Si Muhammad ay hindi nagsasalita tungkol sa

kanyang sarili o kanyang mga ideya,o kanyang mga

ambisyon, o sariling damdamin at nararamdaman .

Kundi, ito ay isang rebelasyon na inihayag sa kanya!

Ito ang pahayag ni Allah. Samakatuwid, kung kayo

ay aking kukumbinsihin sa pagiging tunay ng Quran,

dapat kong patunayan – una, na imposible para kay

Muhammad na gumawa ng ganoong aklat. Ikalawa,

dapat kong patunayan na napaka imposible para sa

lipon ng mga tao na makagawa nito. Pag-isipan natin

ito.

Binanggit sa Quran ang pahayag na ito,

“At nilikha namin ang mga tao mula sa namuong

dugo na nakakapit sa sinapupunan.” [Quran 23:13]

“Ang tao’y nilikha mula sa nakakapit na la-

man.” [96:2]