Previous Page  4 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 9 Next Page
Page Background

Page 4

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

– gboran si Olorun! E josin si Olorun Atobiju ki e si

mu ere idi iwalaye yi se ati ki e se rere, a o si fun yin

ni aye miran. Eyi nikan ni won so! Ma se b pe o ju eyi

lo! Eyi nikan ni won so, edekede yi o wu ati akoko yi

owu, tabi eni ti a ran won si – Eyi nikan ni won so.

Ti e ba ka iwe mimo pelu ifarabale, lai fi itumo

ti ara re si tabi afikun lati odo elomiran tabi ero elomi-

ran – iwo yi o ri wipe eyi ni ise iranse ti gbogbo awon

anabi yi mu wa ti won si jeri ara won. Ko si eyikeyi

ninu awon anabi yi ti o wipe, “Emi ni Olorun – e maa

josin fun mi.” Iwo ki yi o ri eyi ninu eyikeyi iwe mimo

ti o wa ni owo re – yala Bibeli, tabi Torah, tabi Ma-

jemu Titun, tabi Orin Dafidi – iwo ki yi o ri ninu iwe

Kankan.Iwo ki yi o ri ninu eko anabi Kankan. Lo si ile

ni asale yi ki o si ye gbogbo oju iwe Bibeli re wo, mo

seleri fun O – iwo ki yi o ri eyokan. Nibikibi! Nitorina,

nibo ni eyi ti wa? Eyi je ohun ti o gbodo se awari re.

A le ri lati inu alaye yi pe, oro larubawa yi se

apejuwe gbogbo ohun ti awon anabi se. gbogbo won

wa won si jowo ara won fun Olorun; won pe awon

eniyan wa si odo Olorun; Won si so fun awon eniyan

lati wu iwa ododo. Awon ofin mewa ti Musa – kini

eyi? Eko Ibrahim - kini eyi? Orin Dafidi - kini eyi?

Awon owe Sulaimon - kini o so? Ihinrere Jesu Kristi –

kini O so? Kini Johanu Onitebomi so? Kini Isiaka ati

Ismoila so? Kini Muhamadu so? Ko ju eyi lo!

“A ko pa won lase ju pe kin won josin fun Olohun

lo, ki nwon fo esin mo fun U, kin won se dede ki

nwon ma gbe irun duro, kin won ma yan saka atipe

eyi ni esin ti o duro dede.”

[Kuran 98:5]

Eyi ni ohun ti Allah wi. Won ko si pase kan ju

pe ki a josin fun Allah, ka fi okan si odo Re.

Eyi si ni ona na, eyi ni ise iranse naa tooto.

Bakanna, o dara ki a ri awon anabi ati awon ojise ge-

gebi Musulumi, nitori ‘Musulumi’ je kini? Ma ro nipa

oro larubawa yi, ma ro nipa bi a ti ma npe won- ma

ro nipa Moka tabi Saudi Arabia, tabi Egypiti. Rara! Ro

nipa ohun ti oro yi ‘Musulumi’ tumo si. ‘Eni ti o yanda

ara re fun Olorun Atobiju, ti o si n gboran si awon ofin

Olorun Atobiju,’ ni idi eyi yala lona ayebaye tabi ni

ti ede – ohunkohun ti o ba yonda ara re fun Olorun

Atobiju je Musulumi!

Nitorina, ti omo ba jade ninu iya re ni akoko

ti Olorun ti yan – kini eyi? O je Musulumi. Ni igba ti

oorun ba n yipo – kini eyi? O je Musulumi! Ni igba ti

osupa ba nyipo oorun – kini eyi? O je Musulumi! Ofin

Ile – kini eyi? O je ofin Musulumi! Ohunkohun ti o ba

jowo ara re fun Olorun je Musulumi! Nitorina, ni igba

ti a ba finufedo gboran si Olorun a je Musulumi! Jesu

Kristi je Musulumi. Iya re je Musulumi. Ibrahimu je

Musulumi. Mose je Musulumi. Gbogbo awon anabi ni

won je Musulumi! Sugbon won wa si odo awon eni-

yan won, won si so orisirisi ede. Anabi Muhamadu (Ki

Alaafia Wa Pelu Re) so ede larubawa. Ati nitorina, ni

ede Larubawa enikeni ti o ba jowo ara re ti o si yonda

ara re je Musulumi. Gbogbo anabi ati ojise Olorun

Atobiju mu ise iranse kanna wa—‘E josin fun Olorun

Atobiju ki e si fi okan s’odo Re.’ Bi a ti n ye ise iranse

ikankan awon anabi ti o gbajumo yi wo, a le fi idi eyi

mule.

Ni igba ti ede aiy’ede ba wa, itenumo eke,

adapo iro ati asodun, fifi itumo ti ara eni si akosile

awon onkowe, onkotan ati eni kokan ni o ma n se

okufa eyi. Fun apeere, eje ki n fi nkankan han yin eyi

ti e ti le yewo tele. Gegebi Kristiani, mo ti yewo tele

ki n to di Musulumi ati pe… ko si ye mi. Ki lo de to je

wipe ni gbogbo Majemu Lailai, Olorun je okan soso—

Oluwa ati Oba gbogbo agbaye. Eyi si ni ofin akoko ti a

fifun Mose, ko je ki enikeni josin fun ere gbigbe kan;

tabi fi ori bale fun ohunkohun ni awon Orun, tabi ni

Aye, tabi ninu okun – Ko gba eyi laaye. Gbogbo awon

anabi so wipe Olorun kan soso ni o wa. Ni gbogbo

Majemu Lailai a ntun eyi so lai mo oye igba. Ni igba

to ya, lojiji a ni orisi eri merin – ihinrere merin ti a pe

ni Matiu, Maku, Luku ati Johanu. Matiu wo? Maku