Previous Page  5 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 9 Next Page
Page Background

Page 5

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

wo? Luku wo? Johanu wo? Ihinrere merin ototo ti a

ko ni iwon odun meji-din-l’adota si ara won. Ko si si

eyikeyi ninu awon okunrin yi ti won ko fo wo sowopo

pelu ara won ti o so oruko baba won. Ti mo ba fun o

ni iwe igbowo jade lati banki lati san owo osun re ti

mo si ko oruko mi lai fi oruko baba mi si nje iwo yi o

gba ni owo mi? Rara, iwo ki yi o gba a… Ti olopa ba

da o duro ti o si beere fun kaadi idanimo re, ti o si je

wipe oruko re akoko nikan ni o wa lori re, nje eyi yi o

je itewogba lodo re? Nje o le gba iwe irina oke okun

pelu oruko re akoko nikan? Nje baba ati iya re fun o

ni oruko eyokan? Nibo ni itan awon eniyan ni oruko

eyokan se je ohun itewogba fun akosile, nibo? Ko si!

Ayafi ninu Majemu Titun.

Bawo ni o se le gbe igbagbo re si ori Ihinrere merin ti

a ko lati owo awon okunrin merin ti won ko mo oruka

baba won? Leyin eyi, a tun ni awon iwe meedogun

si ti a ko lati owo okunrin kan ti o je eni eke ti o n pa

awon Kristiani, ti o pon awon kristiani loju, ti o si wa

so wipe oun ri Jesu ni inu iran. A si yan gegebi Apos-

teli fun Jesu. Ti mo ba so fun o pe Hitler lehin ti o pa

awon Ju wa so wipe oun fe di eni igbala. Pe o si wa

pade Mose tabi Jesu ni ona o si wa di Ju. O si ko iwe

meedogun o si fi won kun Torah – nje awon Ju yi o

gba eyi? Rara, iwo ki yi o gba eyi. Nitorina, bawo ni

iwe merin ti a ko lati owo awon okunrin merin ti won

ko mo oruko baba won ati iwe meedogun miran ti a

ko lati owo okunrin miran—eyi si ni igba akoko ti a o

pe Olorun ni eniyan, igba akoko ti a o so wipe meta

ni Olorun, ati igba akoko ti a fun Olorun ni omokun-

rin—bawo ni awon Kristiani se gba eyi? Bawo? Ro

nipa eyi! A ko ni j’iyan nipa koko yi. N o kan fun yin

ni nkan lati ronu le lori.

Iwas’aye Anabi Muhamadu (Ki Alaafia Wa

Pelu Re) ko mu esin titun tabi igbe aye titun wa saye

bi awon miran se nso. Lodi si eyi, Anabi (Ki Alaafia

Wa Pelu Re) fi idi ise iranse gbogbo awon anabi ati

ojise to ti siwaju mule. Yala nipa ihuwasi re tabi nipa

awon ifihan ti o gba lati odo Olorun Oba. Iwe Mimo ti

Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu Re) mu wa ni a npe ni

Kuran. O tumo si ‘eyi ti a ka.’ Nitori Muhamadu (Ki

Alaafia Wa Pelu Re) ko ko Kuran. Oun ko lo ko Kuran.

Enikeni ko wa lati ba ko Kuran. Ko si si eni ti o fi owo

sowopo pelu re lori eyi. Malaika Jubril ni o ka awon

oro naa fun! Olorun Oba si je ki okan re gba awon

oro naa. Okan Anabi (Ki Alaafia Wa Pelu Re) gba

ifihan yi a si ni Kuran ti a ti pamo lati opolopo odun

lai yi pada. Nje iwe miran wa ninu aye yi ti o mo ti

a ti pamo gegebi ati fihan laisi iyipada Kankan? Ko si

iwe… Kuran nikan.

Ma kan gba oro mi gbo, lo si ile ikawe ki o si

ye ohun ti a ko sile ninu iwe imo ofe ti Britanika tabi

iwe imo ofe ti agbaye tabi iwe imo ofe ti America,

tabi eyikeyi iwe imo ofe ni agbaye ti a ko ko lati owo

awon Musulumi. Ka ohun ti o ko nipa Islam, kuran, ati

Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu Re). Ka ohun ti awon

ti ki I se Musulumi ko nipa kuran, Islam, ati Muhama-

du (Ki Alaafia Wa Pelu Re). Ni igba na ni iwo yi o

gbagbo pe ohun ti mo nso wa ni ki ko sile ka ri aye!

Pe Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu Re) ni eniyan ti o

ni iyi julo ni itan gbogbo agbye. Ka ohun ti won ko.

Pe Kuran je iwe ti o ya ni lenu ju ninu itan agbaye! Ka

ohun ti wwon so. Pe igbe aye Islam je eyi ti o kun fun

emi!... Ko si ti I yi pada.

Iwe mimo ti Muhamadu (PBUH) gba ni a npe

ni ‘Kuran.’ Ikokan ninu awon anabi ati ojise ni o si gba

iwe mimo yi. Ninu Kurani, awon anabi yi, iwe mimo

won, itan won, ati opo ise ti a fun won ni a ko sile ni

kikun. Nje Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu Re) pade

won, ba won soro, ba won jeun, ati fo wo so wo po

pelu won lati ko itan igbesi aye won? Rara, ko ba won

pade ri. Ninu Kuran, Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu

Re) ni a mo si ojise Olorun ati akotan awon anabi

isaju—eyi ni ti I se ojuse re to gaju gegebi omo eniyan.

“Muhamadu ki ise baba enikankan ninu awon

okunrin nyin, sugbon (o je) Ojise Olohun ati ipekun

awon annabi. Olohun je Oni-mimo nipa gbogbo

nkan.”

[Kuran 33:40]

Awon Musulumi ki I josin fun Muhamadu. A ki

I se omo lehin ‘Muhammadu.’ A ko ni eto lati pa oru-

ko Muhamadu da ki a wipe a je omo lehin Muhama-

du. Awon ti o tele musa ki I se omo lehin Musa. Rara,

awon ti o tele Yakubu ki ise omo lehin Yakubu. Tabi

awon ti o tele Ibrahim ki I se omo lehin Ibrahim Tabi

omolehin Dafidi. …Rara, rara, rara. Nitori na, bawo

ni awon eniyan se n pe ara won ni ‘Kristiani?’ Kristi ko

pe ara re ni ‘Kristiani,’ ki lo wa de ti awon eniyan n pe

ara won ni ‘Kristiani?’

Jesu Kristi (PBUH) so wipe ohunkohun ti oun

ba gba lodo Olorun je oro Olorun, ati ohun ti oun ba

gbo ni oun n so! Ohun si ni oun nse! Nitorina, ki lode

ti awon eniyan npe ara won ni ‘Kristiani?’ A ni lati wu

iwa bi Kristi! Bawo ni Kristi ti ri? O je eru Olorun; nito-

rina a gbodo je eru Olorun.

Gegebi iwe mimo ati ifihan atokewa ti o kehin,

kurani so oro yi pelu idaniloju wipe,

“Loni yi Mo se esin yin ni pipe fun nyin ati pe Mo se

asepe idera Mi le nyin lori ati pe Mo yonu si Islam

ni esin fun nyin.”

[Kuran 5:3].

Nitorina oro naa ‘islam’ wa lati ipa se kuran.

Nitori ti a ba ti ko ile tan, aa pe ni ‘ile.’ Ni igba ti oko

ba si wa ni ile ise ti a ti n se, a ko I ti le pe ni oko,o si

wa lenu sise! Ni igba ti a ba pari re, ti a ti ye wo ti a ti

waa wo – o ti di ‘oko.’ NI igba ti Islam pari gegebi ifi-

han, gegebi iwe, bi apeere lati owo Anabi Muhamadu

(PBUH), o wa di ‘Islam.’ O di liana igbe aye.

Nitorina, oro naa ni o je titun ki I se iwa …

ki I se anabi… ki I se liana lati odo Olorun… ki I se

Olorun titun…ki I se ifihan titun… sugbon oruko titun

nikan, Islam. Bi mo si ti wi saaju, tani gbogbo awon

anabi wonyi? Gbogbo won jee Musulumi. Ohun