Previous Page  6 / 9 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 9 Next Page
Page Background

Page 6

The Islamic Bulletin

The Purpose Of Life

miran ti e tun gbodo fi sokan ni wipe Muhamadu

(PBUH), yato si awon ti won ti wa siwaju re – ko wa

si odo awon Arabu tabi awon eniyan re nikan. Rara…

Nitorina, Islam ki I se esin awon Arabu. Bo ti le je

wipe Anabi Muhamadu, omo Abdulahi, a bi ni Moka,

ilu ti o wa ni agbegbe Arabia, o si je Arabu, ko mu

Islam wa fun awon arabu nikan. O mu Islam wa fun

gbogbo eniyan.

Bo tile je wipe, a se afihan Kuran ni ede

larubawa, ko tumo si wipe ise iranse Muhamadu wa

fun awon ara Arabu nikan. Nunui Kuran mimo, Allah

so wipe,

“Atipe Awa ko wule ran o nise ayafi ki o le je ike fun

gbogbo aiye.”

[Kuran 21:107]

Anabi Muhamadu (Ki Alaafia Wa Pelu Re) so wipe:

Gbogbo eda eniyan wa lati odo Adamo ati Efa, ara Ara-

bu ko ni ase lori eni ti ki I se Arabu; beeni alawo funfun

ko ni ase lori alawo dudu yala alawo dudu lori alawo

funfun bikose nipa iwa pipe ati ise rere.

Ni idi eyi, Muhamadu (PBUH) je akotan ati

ade ori gbogbo awon anabi ati ojuse ti o ti siwaju re.

Opolopo awon eniyan—won ko mo nipa alaye yi.

Nitoripe mo n toka si Kurani lati se eri fun oro

mi, maa se alaye die nipa ipinlese Kurani fun ara re.

Ni akoko, Kuran so wipe ere ise ifihan ni ohun je. Eyi

ni wipe, a ran-an sokale wa lati odo Olorun Atobiju si

muhamadu fun imisi.

Allah so wipe,

“Atipe ki nso oro ife-inu.”

“On ko je kinikan bikose ise ti a ran (si I).”

[Kuran

53:3-4]

Muhamadu ko soro nipa ara re, ero re, ife re,

tabi edun re. Sugbon, eyi je ifihan ti a fi han-an! Eyi je

oro Allah. Nitorina, ti mo ba fe je ki e gba otito Kurani

gbo, mo ni lati je ki e mo – ni akoko, pe ko sese fun

muhamadu lati s’eda iwe bi iru eyi fun. Lona keji, mo

gbodo je ki e mo wipe ko seese fun eniyan k’eniyan

kan lati seda re. E je ki a ro nipa eyi.

Kuran so bayi wipe,

“Lehinna A see ni omi gbologbolo sinu aye irorun

Kan.”

[Kuran 23:13]

“O fi eje didi da enia.”

[Kuran 96:2]

Bawo ni anabi Muhamadu (pbuh) se mo pe

omo inu maa n bere gegebi eje ti o dipo ti o si so mo

ogiri inu ile omo iya re? Nje o ni ero irijin ni? Nje o ni

ero iwo omo inu? Nje o ni awon ero iya aworan egun-

gun ni? Bawo ni o se ni oye yi, oye ti o je wipe a sese

se awari re ni bi ogoji odun ole meje seyin?

Bakanna, bawo ni O se mo wipe awon odo

nla ni ipinya laarin won lati pin omi osa ati omi okun

soto?

“Atipe On ni Eniti O mu awon odo meji san, okan

dun ti odun gaan, ikeji ni iyo o si muro. O si fi gaga

si arin awon mejeji ti a fi di won mo.”

[Kuran 25:53]

Bawo ni o se mo eyi?