සිංහල භාෂාවෙන් හජ් මාර්ගෝපදේශය

බාගත කරන්න / මුද්‍රණය කරන්න

හජ් විශාල අකුරු ද්විත්ව ඒක පාර්ශවීය A4 ප්‍රමාණයේ කඩදාසි වලින් පීඩීඑෆ් ආකෘතියෙන් මෙහෙයවන්න

හජ් මාර්ගෝපදේශය සිංහල භාෂාවෙන් පෙන්වීමට සිංහල අකුරු බාගත කරන්න