De zin van het leven

Ik voel me vereerd dat ik hier de kans krijg jullie toe te spreken. En laat het duidelijk wezen: dit is geen lezing. Ik denk niet dat ik daar klaar voor ben. Het is eerder zo iets als… goede raad voor mezelf. Want ik zie mezelf nog zitten in de stoelen hier voor mij. Pas enkele dagen geleden, of enkele jaren geleden. Nog niet zo lang geleden zat ik daar waar jullie nu zitten – maakt niet uit van welke nationaliteit: een mens die geen idee had over de Islam. En in die tijd was ik iemand die niet bepaald wist… wat de zin van dit leven is!

Met dit in gedachten wil ik jullie dan ook vragen om wat ik zeg gewoon te zien als informatie, als goede raad, niet als een lezing. De informatie die ik met jullie wil delen kan nogal uitgebreid overkomen. Denken we echter aan wat het menselijke brein aankan en aan hoeveel informatie het kan opslaan en ontcijferen, dan zullen die enkele pagina’s vandaag het zeker niet overbelasten.

Het is mijn taak om het te hebben over het onderwerp van vandaag: “Wat is de zin van ons leven?” En ook om de vraag te stellen: “Wat weten jullie over de Islam?” En dan bedoel ik wat jullie echt weten over de Islam, niet wat jullie over de Islam hebben gehoord, niet wat jullie Moslims hebben zien doen, maar: Wat weten jullie over de Islam?

Ik vind het een hele eer dat ik deze kans krijg en wil dan ook graag beginnen met te zeggen dat jullie allen dezelfde verantwoordelijkheid dragen, en die verantwoordelijkheid is om te lezen of te luisteren met een open hart en een open geest.

In een wereld vol vooroordelen, waarin onze cultuur voor een groot deel bepaalt wie we zijn, is het heel moeilijk om mensen te vinden die in staat zijn de tijd te nemen om na te denken: op een objectieve manier na te denken over het leven, proberen de waarheid over deze wereld en de eigenlijke zin van ons bestaan te achterhalen. Wanneer je de mensen vraagt: “Wat is de zin van je leven?” – wat zo’n fundamentele en belangrijke vraag is – zullen ze je in veel gevallen jammer genoeg niet antwoorden wat het is dat ze hebben afgeleid door waarneming en analytisch redeneren. In de meeste gevallen zullen ze gewoon herhalen wat iemand anders heeft gezegd… Of ze zullen je zeggen wat in het algemeen door anderen wordt verondersteld: wat mijn vader zei over de zin van het leven, wat de predikant van mijn kerk zei dat de zin van het leven is, wat mijn leraar op school zei, wat mijn vriend zei.

Wanneer ik eender wie vraag naar de zin van eten – “Waarom eten we?” – zullen de meeste mensen op de een of andere manier antwoorden: “Om ons te voeden!” Want voedsel houdt ons in leven… Als ik zou vragen waarom ze gaan werken, zullen ze zeggen dat het nodig is om in hun levensonderhoud te voorzien en om te voldoen aan de noden van hun gezin. Zou ik iemand vragen waarom ze slapen, waarom ze zich wassen, waarom ze zich kleden enzovoort, dan zullen ze antwoorden: “Dat is nu eenmaal een noodzaak die alle mensen gemeenschappelijk hebben.” We kunnen deze manier van vragen stellen volhouden met honderd andere vragen en telkens weer dezelfde of gelijkaardige antwoorden krijgen, ongeacht van wie, ongeacht de taal, ongeacht waar ter wereld we die vraag stellen. Simpel! Waarom krijgen we dan voor de vraag naar het doel en de zin van dit leven zoveel verschillende antwoorden? Dat komt doordat de mensen in de war zijn. Ze weten het eigenlijk niet echt. Ze dolen in de duisternis, maar liever dan toe te geven: “Ik weet het niet” geven ze zomaar een voorgeprogrammeerd antwoord.

Laten we hier even bij stilstaan. Is ons enige doel in deze wereld dat we gewoon maar eten, slapen, ons kleden, werken, een paar materiële zaken verwerven en plezier hebben? Is dat de reden waarvoor we leven? Waarom werden we geboren? Wat is het voorwerp van ons bestaan en wat is de wijsheid die schuilt in de schepping van de mens en van het enorme universum? Denk na over deze vraag!

Sommige mensen voeren aan dat er geen bewijs is voor een goddelijke oorsprong, dat er geen bewijs is dat God bestaat, dat er geen bewijs is dat dit universum tot stand kwam door de tussenkomst van een god. Er zijn mensen die dit geloven – en ze zeggen dat deze wereld dan misschien wel per toeval tot stand is gekomen: een grote knal en ineens was er deze fantastische wereld, met zoveel zaken die zo goed op elkaar zijn afgestemd. Ze beweren dat het leven geen bepaalde zin heeft en dat je op geen enkele manier met logica of wetenschap kan bewijzen dat er een God is, of een doel, of enige goddelijke reden voor deze wereld.

Hier wil ik graag enkele verzen uit de Quran aanhalen die dit onderwerp aansnijden:

“Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en in het afwisselen van de nacht en de dag zijn zeker Tekenen voor bezitters van begrip. Degenen die Allah gedenken terwijl zij staan en zitten en op hun zij liggen en die nadenken over de schepping van de hemelen en de aarde (zeggend): ‘Onze Heer, U heeft dit (alles) niet voor niets geschapen. Glorie zij U, bescherm ons dus tegen de bestraffing van de Hel’.”

(De Edele Quran: 190-191)

Door eerst onze aandacht te vestigen op het feit dat we zelf geschapen zijn heeft Allah in de bovenstaande verzen ons heel duidelijk de verschillende houdingen van het menselijke lichaam en de verschillende manieren van de mens om zich te gedragen beschreven. Hij vestigt onze aandacht op de hemelen, de afwisseling tussen de nacht en de dag, het firmament, de sterren, de sterrenstelsels… En dan vertelt Hij ons dat Hij dat niet allemaal zomaar voor niets heeft geschapen! Want als je ziet hoe dat allemaal ineen zit, weet je dat het een machtig en heel precies ontwerp is. En iets wat zo enorm machtig is en zo uiterst precies dat het je eigen vermogen om het te berekenen en in te beelden overstijgt, dat kan niet zinloos zijn. Dat kan niet zomaar op een hoopje zijn gegooid.

Stel dat je tien knikkers neemt en ze nummert van één tot tien. En ze hebben ook allemaal een verschillende kleur. Dan stop je ze in een zak en schudt die zak grondig. En dan zeg ik je dat je met gesloten ogen je hand in de zak moet stoppen en er knikker nummer één moet uithalen, dan nummer twee en daarna nummer drie, in die volgorde. Hoe groot is de kans dat je er ook echt in slaagt die knikkers in die volgorde uit de zak te halen? Weet je hoe groot die kans is? Eén kans op zesentwintig miljoen! Hoe groot schat je dan de kans dat de Hemelen en de Aarde in een zak worden gegooid en er dan zo georganiseerd uitkomen als ze nu zijn? Hoeveel kans dat dit lukt?

Mijn beste achtbare gasten, we moeten ons ook nog een andere vraag stellen… Wanneer je een brug ziet, een gebouw of een wagen, dan denk je meteen aan de persoon die ze heeft gebouwd. Wanneer je een vliegtuig ziet, een raket, een satelliet of een groot schip, dan bedenk je ook wat een fantastisch vervoermiddel dat is. Wanneer je een atoomcentrale ziet, een ruimtestation in zijn baan, een internationale luchthaven met alle mogelijke snufjes, en ook andere gebouwen die we hier in dit land hebben, dan kan je niet anders dan onder de indruk zijn van de technieken die hiervoor werden gebruikt.

Maar dit zijn slechts dingen die door mensen werden gemaakt. Wat zeg je dan over het menselijke lichaam met zijn massieve en ingewikkelde controlesysteem? Denk daar eens over na! Denk aan het brein – hoe het denkt, hoe het functioneert, hoe het analyseert, hoe het informatie opslaat, hoe het informatie terug oproept, hoe het in een miljoenste van een seconde informatie herkent en in categorieën onderbrengt! Ons brein doet dat allemaal zonder onderbreking. Denk eens even na over ons brein. Dit is het brein dat de auto bedacht, de ruimteraket, de schepen en dit en dat… Denk na over het brein en vraag je af wie het heeft gemaakt. Denk na over het hart, hoe het zestig à zeventig jaar aan een stuk door pompt, bloed opneemt en afgeeft aan het hele lichaam en hoe het die standvastige precisie volhoudt doorheen het hele leven van die persoon. Denk daar eens over na! Dank na over de nieren. Wat is hun functie? Ze zijn het zuiveringsstation van ons lichaam dat honderden chemische analyses tegelijk verricht en bovendien het bloed controleert op giftige stoffen. Dat doen ze automatisch. Denk aan je ogen, de menselijke camera die automatisch scherp stelt, interpreteert, evalueert en kleuren herkent. De natuurlijke registratie en aanpassing aan licht en afstand – allemaal automatisch. Denk daar eens over na – wie heeft dàt gemaakt? Wie heeft dat beheerst? Wie plant zo iets? Wie regelt dat? De mens zelf? Nee, natuurlijk niet.

En wat dan met dit universum? Denk daar eens over na. De aarde is één van de planeten in ons zonnestelsel en ons zonnestelsel is een van de vele systemen die de Melkweg vormen. De Melkweg zelf is dan weer slechts een van de constellaties in het heelal. Er zijn miljoenen “heelallen” zoals de Melkweg. Denk eens na. En allemaal zijn ze in orde, allemaal zijn ze precies. Ze botsen niet op mekaar, ze komen niet met elkaar in conflict. Ze zwemmen volgens een eigen baan die voor hen werd vastgelegd. Hebben mensen dat allemaal in beweging gezet? En zijn het mensen die deze precisie handhaven? Natuurlijk niet.

Denk eens na over de oceanen, de vissen, de insecten, de vogels, de planten en de bacteriën en chemische elementen die we nog niet hebben ontdekt en die we zelfs niet kunnen ontdekken met de meest gesofisticeerde instrumenten. En toch volgt ieder van hen een bepaalde wet en orde. Al die synchronisatie, dat evenwicht, die harmonie, die variatien, dat ontwerp, dat onderhoud, die werking en oneindige opsomming… Gebeurt dat allemaal per toeval, op “goed kome het uit”? En dat die dingen allemaal eeuwig en perfect functioneren, is dat ook toevallig? En blijven ze zich voortplanten en hun soort handhaven door puur toeval? Neen, natuurlijk niet.

Dat te denken zo onlogisch en dwaas zijn. Op zijn minst wijst alles erop dat, hoe het ook is ontstaan, het allemaal buiten het bereik valt van waar een mens toe in staat is. Daarover zijn we het allemaal wel eens. Het wezen dat hiervoor onze lof en dank verdient is de almachtige kracht – God. God heeft dit allemaal geschapen en Hij staat in voor het handhaven ervan. Daarom is God de enige die lof en dank verdient.

Als ik ieder van jullie honderd dollar zou geven, zomaar, zonder reden, gewoon omdat je hier bent, dan zou je toch tenminste “Dankjewel” zeggen. Maar hoe zit het met je ogen? Je nieren? Je brein? Je leven? Je adem? Je kinderen? Hoe zit het daarmee? Wie heeft je dat gegeven? Is Hij het dan niet waard dat Hem prijst en dankt? Is Hij dan niet je verering en erkentelijkheid waard? Mijn broers en zussen, dat is in een notendopje de zin en de bedoeling van dit leven.

In de Quran zegt Allah:

“Ik heb de Djinns end e mens slechts geschapen om Mij te dienen.”

(De Edele Quran 51:56)

Dit is wat de Almachtige God heeft gezegd. Ons leven heeft dus tot doel dat we de Schepper herkennen en Hem dankbaar zijn, dat we de Schepper aanbidden, dat we ons overgeven aan de Schepper en gehoorzamen aan de wetten die Hij voor ons heeft vastgelegd. In een notendop: aanbidding.

Dat is de zin van ons leven. En wat we tijdens die verering doen – eten, drinken, ons kleden, werken, genieten van de dingen tussen leven en dood – dat is daar allemaal slechts een gevolg van. We werden geschapen voor aanbidding. Dat is de zin van ons leven. Ik geloof dat zelfs iemand die wetenschappelijk of analytisch denkt kan instemmen met dit doel. Misschien hebben ze nog wel andere onderliggende doelstellingen voor zichzelf, maar dat is dan iets tussen hen en de Almachtige God.

Dan kijken we nu naar het tweede deel van ons onderwerp. Wat weet je over de Islam? Niet wat je hebt gehoord over de Islam. Niet wat je hebt gezien in de daden van Moslims. Er is namelijk een verschil tussen de Islam en Moslims. Net zoals er een verschil is tussen een man en een vader. Een man die kinderen heeft, dat is een vader. Maar vader zijn is een verantwoordelijkheid. Een man die deze verantwoordelijkheden niet correct invult, is niet bepaald een goede vader. De Islam is een leefregel en een bevel. Wanneer een Moslim die regels en bevelen niet naleeft, is hij geen goede Moslim. Dus je mag de Islam niet vergelijken met de Moslims.

We horen die termen “Islam” en “Moslims” vaak. En we lezen over de Islam en de Moslims in tijdschriften en handboeken van scholen en universiteiten. We horen en zien veel onnauwkeurige, misleidende en opzettelijk foutieve informatie, overal in de media. Ik moet toegeven dat een deel van die verkeerde informatie en verkeerde voorstellingen ook nog eens werden bestendigd door de Moslims zelf. Toch is één of vijf van de zowat vijf miljard mensen op deze wereld Moslim! Een mens op vijf is Moslim! Dit is een statistiek die je kan nakijken in de encyclopedieën, in de kalender, of in welke bron dan ook die je wil raadplegen. Met één mens op vijf die Moslim is, hoe is het dan mogelijk dat we zo weinig weten over de Islam? Feiten over de Islam? Als ik je zou zeggen dat één mens op vijf op Aarde Chinees is… Dat is trouwens zo. Er zijn een miljard Chinezen op aarde, een mens op vijf is een Chinees! Over China en de Chinezen kennen we wel de geografische, sociale, economische, politieke, filosofische en historische feiten. Waarom dan niet over de Islam?

Wat is het dat zoveel verschillende volkeren en deze universele configuratie samen voegt tot een gezamenlijke broederschap? Wat maakt een broeder of zuster in Jemen tot mijn broeder of zuster, terwijl ik van Amerika kom? En wat maakt deze broeder van Eritrea tot mijn broeder of zuster, en een andere broeder van Indonesia tot mijn broeder? En uit Afrika een broeder, en nog een ander uit Thailand is mijn broeder. En uit Italië, Griekenland, Polen, Oostenrijk, Colombia, Bolivia, Costa Rica, China, Spanje, Rusland enzovoort. Wat maakt hen tot mijn broers en zussen? Wij, met onze verschillende culturele en psychologische achtergronden! Wat is het toch waardoor de Islam ons automatisch omarmt en samenbrengt als een grote broedergroep? Wat zijn de precieze kenmerken van deze verkeerd begrepen levenswijze die door zo een groot deel van de mensheid wordt gevolgd?

Ik probeer jullie enkele feiten mee te geven. Het is echter eveneens nodig, zoals ik al eerder heb vermeld, dat jullie open van geest en hart zijn. Als ik namelijk een glas omgekeerd neerzet en er dan water over giet, zal ik nooit een glas water hebben. Het moet rechtop staan. Feiten alleen leiden nog niet tot inzicht, maar wel de combinatie van verdraagzaamheid, ambitie en het vermogen om de waarheid te herkennen en te aanvaarden wanneer je haar hoort.

Het woord “Islam” betekent overgave, onderwerping en gehoorzaamheid. Overgave, onderwerping en gehoorzaamheid aan de wet van de Almachtige God. Je kan “Allah” zeggen. Je kan zeggen “de Schepper”. Je kan zeggen “de Almachtige God”, “de opperste Kracht”, “de Alwijze”… Al deze namen zijn Zijn namen.

Moslims gebruiken het Arabische woord voor God, “Allah,” omdat er in het Arabisch geen ander woord voor is. Het woord “Allah” kan niet worden gebruikt voor iets wat geschapen is. Andere woorden die mensen voor de Almachtige gebruiken worden wel gebruikt voor geschapen dingen, zoals “de almachtige dollar” “O ik hou van mijn vrouw, zij is de top!” of “Hij de allergrootste.” Neen neen neen… Maar het woord “Allah” kan je alleen gebruiken voor Degene die alles heeft geschapen wat we daarnet hebben beschreven. Dus van hier af aan zal ik het woord “Allah” gebruiken en weten jullie over wie ik het heb.

Het woord “Islam” is afgeleid van de wortel “Salama”, wat betekent vrede te hebben. Daarom is een Moslim iemand die zich overgeeft, zich onderwerpt en gehoorzaamt aan de wet van de Almachtige God, en door deze overgave verwerft hij vrede en rust voor zichzelf. We kunnen meteen zien dat door een dergelijke definitie het Arabische woord “Islam” dezelfde handelwijze en gedrag beschrijft van alle bekende en gerespecteerde profeten en boodschappers van de Almachtige God, waaronder Adam, Noah, Abraham, Mozes, David, Salomon, Isaak, Ismaël, Jacob, Johannes de Doper, Suleiman, Jezus de zoon van Maria en Muhammad (Allah’s vrede over hen allen). Al deze mannen, deze profeten en boodschappers, werden gezonden door dezelfde Almachtige God, met dezelfde boodschap, met dezelfde overleveringsketen en ze zegden allemaal hetzelfde: “Gehoorzaam aan God! Aanbid de Almachtige God, maak het doel van je leven waar en verricht goede daden, dan zal je in een ander leven worden beloond.” Dat is alles wat ze hebben gezegd! Maak er niet meer van dan het is! Dat is het enige wat ze hebben gezegd, ongeacht hun taal en tijdperk, ongeacht naar wie ze werden gezonden: dat is het enige wat ze hebben gezegd.

Wanneer je de Geschriften zorgvuldig leest, zonder je eigen interpretatie of andermans toevoegingen of verzinsels, zal je vaststellen dat dit de eenvoudige boodschap was van al die profeten die allemaal mekaar hebben bevestigd. Geen enkele van die profeten heeft ooit gezegd: “Ik ben God. Aanbid mij.” Dat zal je in geen enkel heilig boek vinden dat je hebt. Niet in de Bijbel, niet in de Torah, niet in het Nieuwe Testament, niet in de Psalmen van David – in geen enkel boek. Je zal het niet vinden in de uitspraken van welke profeet dan ook. Ga vanavond naar huis en doorblader je hele Bijbel. Ik garandeer je dat je het geen enkele keer zal vinden. Nergens! Dus waar komt die idee dan vandaan? Dat is iets wat je zal moeten onderzoeken.

Het is niet moeilijk te zien dat met een dergelijke definitie het Arabische woord beschrijft wat alle profeten hebben gedaan. Allemaal kwamen ze en onderwierpen ze zich aan God, gaven ze zichzelf over aan God, nodigden ze de mensen uit naar God en vroegen met aandrang dat de mensen goede daden zouden verrichten. De Tien Geboden van Mozes, wat was dat? De toespraak van Abraham, wat was dat? De Psalmen van David, wat was dat? De spreuken van Salomon, wat zegden die? Het Evangelie van Jezus Christus, wat heeft hij gezegd? Wat heeft Johannes de Doper gezegd? Wat hebben Isaak en Ismaël gezegd? Wat heeft Muhammad gezegd? Niets meer dan dat!

“Hen werd niets anders bevolen dan Allah met zuivere aanbidding te aanbidden, als Hoenafaa. En (ook) de Salaat te verrichten en de Zakaat te geven en dat is de rechte godsdienst.”

(De Edele Quran 98:5)

Dat is wat Allah heeft gezegd. Er werd hen niets anders opgedragen dan Allah in alle oprechtheid tegenover Hem te aanbidden. En dat was het rechte pad, dat was de oorspronkelijke boodschap. Daarom is het ook gepast om alle profeten en boodschappers te zien als Moslims. Want wat is een Moslim? Denk niet aan de Arabische term, denk niet aan hoe we hen aanspreken, denk niet aan Mekka of Saudi-Arabië of Egypte. Neen. Denk aan wat het woord “Moslim” betekent: “hij die zich overgeeft aan de Almachtige God en gehoorzaamt aan de wetten van de Almachtige God.” In dat geval is alles wat zich overgeeft aan de wet van de Almachtige God – hetzij van nature, het zij op dialectische wijze (op basis van nadenken en redeneren) – een Moslim!

Wanneer dus een kind de schoot van zijn moeder verlaat op het ogenblik dat God heeft bepaald… Wat is het? Het is een Moslim. Wanneer de zon rondtrekt in haar baan, wat is ze? Ze is een Moslim! Wanneer de maan rond de aarde draait, wat is hij? Hij is een Moslim! De wet van de zwaartekracht, wat is het? Het is een Moslim wet! Alles wat zich onderwerpt aan de Almachtige God is een Moslim! Wanneer we dus uit vrije wil gehoorzamen aan de Almachtige God, dan zijn we Moslims! Jezus Christus was een Moslim. Zijn gezegende moeder was een Moslim. Abraham was een Moslim. Mozes was een Moslim. Alle profeten waren Moslims! Maar zij kwamen naar hun eigen volk toe en spraken verschillende talen. De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hm) sprak Arabisch en daarom is in de Arabische taal iemand die zich onderwerpt en overgeeft aan een Moslim. Elke profeet en boodschap van de Almachtige God bracht dezelfde fundamentele boodschap: “Aanbid de Almachtige God en wees oprecht tegenover Hem.” Terwijl we de boodschap van elke van de bekende profeten onderzoeken, kunnen we gemakkelijke tot dit besluiten komen.

Waar er een conflict is, is dat het resultaat van verkeerde veronderstellingen, van verzinsels en overdrijvingen, persoonlijke interpretaties door zogenaamde schrijvers, historici, geleerden en individuen. Laat me bijvoorbeeld wijzen op iets waar u misschien al naar heeft gekeken. Als een Christen heb ik er ook naar gekeken voor ik Moslim werd en… ik snapte het niet. Hoe komt het dat doorheen het Oude Testament er altijd wordt gesproken over God als de Ene, de Meester, de Heer en de Koning van het Universum? En dat in het eerste gebod dat aan Mozes werd gegeven Hij iedereen verbiedt om uitgesneden afbeeldingen te aanbidden of te buigen voor iets in de hemelen, op aarde of de zeeën onder ons? Dat zou Hij nooit toestaan. Alle profeten hebben gezegd dat er slechts Een God is. Dit wordt doorheen het Oude Testament steeds maar weer herhaald. En dan ineens komen er de vier getuigenissen, de vier Evangeliën (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes). Mattheus wie? Marcus wie? Lucas wie? Johannes wie? Vier verschillende Evangeliën die met tussenpozen van achtenveertig jaar werden geschreven. En geen enkele van deze mannen – die ook niet met elkaar samenwerkten – niemand van hen gaf zijn familienaam. Als ik je een cheque voor je loon van deze maand geef en ik schreef mijn voornaam op die cheque en stuurde je ermee naar de bank… Zou jij die cheque aanvaarden? Neen, dat zou je niet. Als een politieagent je zou tegenhouden en naar je identificatie of paspoort vragen, en als je dan alleen je voornaam had, zou hij dat aanvaardbaar vinden? Kan je een paspoort krijgen met alleen je voornaam? Gaven ja vader en je moeder je slechts één naam? Waar in de geschiedenis van de mensheid wordt één naam aanvaard als documentatie. Waar? Nergens! Behalve in het Nieuwe Testament.

En hoe kan jij dan je geloof baseren op de vier Evangelies, geschreven door vier mannen die niet eens hun familienaam lijken te kennen? Na die vier Evangeliën volgen dan nog vijftien boeken die zijn geschreven door een man die een afvallige was, die Christenen heeft vermoord, die Christenen heeft gemarteld en dan zei dat hij Jezus had gezien in een visioen en was aangesteld als een apostel van Jezus. Als ik jou vertelde dat Hitler, nadat hij alle Joden had vermoord, zelf gered wilde worden en dat hij Christus of Mozes had ontmoet onderweg en dat hij Jood was geworden. En dan schreef hij vijftien boeken en voegde ze bij de Torah – zouden de Joden dat aanvaarden? Nee, dat zou je niet slikken. Hoe is het dan mogelijk dat vier boeken van auteurs zonder familienaam en vijftien andere boeken van de hand van een andere man – en waarin voor het eerst God een mens wordt genoemd en voor het eerst wordt gezegd dat God een drie-eenheid is en waar voor het eerst sprake is van een zoon voor God – worden aanvaard door de Christenen. Hoe? Denk na! We gaan niet in discussie over dat punt. Ik geef jullie gewoon iets om over na te denken.

Met de komst van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) kwam er geen nieuwe godsdienst of levenswijze zoals sommige mensen onheilspellend beweren. In tegendeel, de Profeet (vrede en zegeningen over hem)heeft het leven en de boodschap van alle eerdere profeten en boodschappers bevestigd, zowel door zijn eigen gedrag als door goddelijke openbaringen die hij van de Almachtige ontving. De heilige schrift die Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gebracht is de Quran. Dat woord betekent “dat wat wordt voorgedragen”. Dat is omdat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de Quran niet heeft geschreven. Hij is niet de auteur van de Quran. Niemand is hem komen helpen om de Quran te schrijven en niemand heeft er met hem aan meegewerkt. De Engel Gabriël droeg hem de woorden voor! En de Almachtige God maakte er zijn hart ontvankelijk voor. Het hart van de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) was een vat dat de Openbaring ontving en we hebben nu deze Quran die al die jaren ongewijzigd werd bewaard. Bestaat er een ander boek in de wereld waarvan jij weet dat het exact zo werd bewaard zoals het werd geopenbaard, zonder enige wijzigingen? Geen enkel boek… enkel de Quran.

Je hoeft me niet op mijn woord te geloven! Ga naar de bibliotheek en lees “Encyclopedia Britannica”, of de “World Encyclopedia”, of de ”Americana’s Encyclopedia”, of om het even welke universele encyclopedie over de wereld die niet door Moslims werd geschreven. Lees wat ze zeggen over de Islam, de Quran en Muhammad (vrede en zegeningen over hem). Dan zal je inzien dat wat ik zeg universeel werd gedocumenteerd en duidelijk is! Dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de persoon met de meeste diepgang is in de geschiedenis van de mensheid. Lees wat ze zeggen. Dat de Quran de meest ongelooflijke, de meest diepzinnige literatuur is in de analen van de geschiedenis! Lees wat ze zeggen. Dat de Islamitische levenswijze gecategoriseerd is, en zo precies en dynamisch! Ze werd nooit gewijzigd.

De heilige Schrift die Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft ontvangen heet “De Quran” en alle andere profeten en boodschappers hebben zelf ook een Schrift ontvangen. In de Quran worden deze profeten, hun boeken, hun verhalen en de kern van hun zending heel gedetailleerd vermeld. Heeft Muhammad (vrede en zegeningen over hem) hen ontmoet, met hen gegeten, samengewerkt met hen om hun biografie te schrijven? Neen, natuurlijk niet. In de Quran wordt Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de boodschapper van de Almachtige God genoemd, en het zegel van de voorgaande profeten – en dat is waartoe zijn rol als mens zich beperkt.

“Muhammad is niet de vader van een van jullie mannen, maar (hij is) de Boodschapper van Allah en het Zegel van de Profeten. En Allah is Alwetend over alle zaken.”

(De Edele Quran 33:40)

De Moslims aanbidden Muhammad niet. We zijn geen “Muhammedanen”. We hebben niet het recht zijn naam te veranderen en te zeggen dat we “Muhammedanen” zijn. Neen. De mensen die Mozes volgden waren geen “Mozanen”. Het volk dat Jacob volgde was geen volk van “Jacobieten” en wie Abraham volgde was geen “Abrahamiaan” of “Davidiaan”… Neen, neen, neen! Dus, waarom noemen mensen zich dan “Christenen?” Christus zelf noemde zich niet “Christen” – dus waarom noemen mensen zichzelf dan “Christenen”?

Jezus Christus (vrede zij met hem) heeft gezegd dat wat hij ontving van de Almachtige God het woord van God was, en wat hij hoorde is wat hij zei! Dat is wat hij deed. Waarom noemen mensen zichzelf dan “Christenen”? We moeten zijn zoals Christus! En hoe was die Christus dan? Hij was een dienaar van de Almachtige God. Dus moeten wij dienaars zijn van de Almachtige God. Meer niet!

Dat is omdat het laatste Boek en de laatste goddelijke Openbaring – de Quran – heel duidelijk en heel precies verklaart:

“Op deze dag heb ik uw godsdienst voor u vervolmaakt en heb ik mijn gunst aan jullie vervolledigd. Kies de Islam als een volledige levenswijze.”

(De Edele Quran 5:3)

Dus het is door de Quran dat het woord “Islam” ons is gegeven, want als een gebouw af is, noem je het “een huis”. Wanneer een auto op de assemblageband in de fabriek staat, dan is hij nog geen “auto”, maar zit hij in het productieproces! Wanneer hij af is en goedgekeurd, en wanneer hij een testrit heeft doorstaan, dan is het een “auto”. Eens de Islam was vervolmaakt als een openbaring, als een boek, als een voorbeeld doorheen de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem), toen werd het “de Islam”. Het werd een complete levenswijze.

Met andere woorden, het is het woord dat nieuw was, maar niet de praktijk… niet de profeet… niet het gebod van God… Geen nieuwe God… Geen nieuwe Openbaring… Het enige nieuwe was de naam: Islam. En zoals ik al eerder zei: wie waren al die profeten? Ze waren allemaal Moslims. Een ander onderscheid dat we voor ogen moeten houden is dat Muhammad (vrede en zegeningen over hem) – in tegenstelling tot zijn voorgangers – niet enkel en alleen kwam voor de Arabieren of voor zijn eigen volk. Neen. Daarom is de Islam niet de godsdienst van de Arabieren. Al was de Profeet Muhammad de zoon van Abdullah, afkomstig van Mekka, een stad op het Arabische Schiereiland, en een geboren Arabier, toch bracht hij de Islam niet enkel voor de Arabieren. Hij bracht de Islam voor alle mensen.

Al werd de Quran geopenbaard in de Arabische taal, toch wijst hij elke neiging of bewering van de hand dat de boodschap van Muhammad zou zijn beperkt tot of enkel bestemd voor de Arabieren. In de Heilige Quran zegt Allah:

“En Wij hebben jou (O Muhammad) slechts als genade voor de werelden gezonden.”

(De Edele Quran 21:107)

De Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) heeft gezegd: De hele mensheid stamt af van Adam en Eva. Een Arabier is niet meer waard dan een niet-Arabier, noch is een niet-Arabier superieur over een Arabier. Ook is een blank niet superieur over een zwarte, noch een zwarte over een blanke, tenzij door zijn godsvrucht en goed gedrag.

In die zin is Muhammad (vrede en zegeningen over hem) de laatste en de bekroning van de grote profeten en boodschappers voor hem. De meeste mensen weten dit gewoon niet. En aangezien ik naar de Quran verwijs om mijn betoog te ondersteunen, zal ik wat achtergrondinformatie over de Quran zelf geven. Eerst en vooral beweert de Quran dat hij het product is van goddelijke openbaring, met andere woorden: hij werd als inspiratie neergezonden aan Muhammad door de Almachtige God.

Allah zegt: “Noch spreekt hij volgens zijn eigen begeerte.

Het is slechts een Openbaring die wordt neergezonden.”

(De Edele Quran 53:3-4)

Muhammad spreekt niet voor zichzelf, voor zijn ideeën, zijn eigen ambitie of zijn eigen emoties en gevoelens. Dit is echter een openbaring die aan hem wordt geopenbaard! Dat is de verklaring van Allah. Wanneer ik je wil overtuigen van de authenticiteit van de Quran moet ik dus het bewijs leveren dat het ten eerste onmogelijk was dat Muhammad zelf een dergelijk boek had kunnen maken en ten tweede dat het al even onmogelijk was voor enig ander mens om dit voort te brengen. Laten we even hierbij stilstaan.

De Quran verklaart:

“En Wij hebben de mens geschapen van een hangende klonter die zich vasthechtte aan de wand van de baarmoeder.”

(De Edele Quran 23:13)

“Die de mens uit geklonterd bloed schiep”

(De Edele Quran 96:2)

Hoe wist de Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) dat het embryo in het begin een klontertje is dat aan de wand van de baarmoeder hangt en zich daar vasthecht? Had hij een telescoop? Had hij een cystoscoop? Had hij misschien een bijzonder radiologisch gezichtsvermogen? Hoe kwam hij aan die kennis terwijl ze pas zevenveertig jaar geleden werd ontdekt?

Om dezelfde reden kan je je afvragen: hoe wist hij dat de oceanen onderling een barrière vormen om zout en zoet water van elkaar te scheiden?

“En Hij is het die de twee wateren heeft doen stromen, het ene zoet en het andere zout, en tussen hen heeft Hij een versperring geplaatst.

(De Edele Quran 25:53)

Hoe wist hij dat?

“En Hij is het die de nacht en de dag schiep, en de zon en de maan. Ieder van hen beweegt zich langs een (uitgestippelde) baan.”

(De Edele Quran 21:33)

Hoe wist hij dat de zon, de maan en de planeten allemaal “zwemmen” in een baan die voor hen werd bepaald? Hoe wist hij dat? Enzovoort, enzovoort, enzovoort… Hoe wist hij al die dingen? Dit werd allemaal pas vijfentwintig of dertig jaar geleden ontdekt. Technologie en wetenschap, de gesofisticeerde details die jij en ik kennen werden nog maar pas ontdekt. Hoe kon Muhammad (vrede en zegeningen over hem) – die meer dan 1400 geleden leefde – die geen school heeft gelopen, die is opgegroeid in de woestijn, die niet kon lezen of schrijven – hoe kon hij zoiets weten? Hoe kon hij zoiets voorbrengen? En hoe kon eender wie die in zijn tijd leefde, of ervoor of erna, iets produceren dat we nog maar pas ontdekt hebben? Dat is onmogelijk!! Hoe kan iemand die nooit het Arabische Schiereiland heeft verlaten, iemand die nooit op een schip heeft gevaren, die meer dan 1400 jaar geleden leefde beschrijvingen geven die zo duidelijk en verbazingwekkend zijn van zaken die pas in deze helft van de twintigste eeuw werden ontdekt?

Laat me je bovendien, alsof dat allemaal niet volstaat, vertellen dat de Quran honderdvierteen hoofdstukken telt, meer dan zesduizend verzen. En er waren tijdens het leven van Profeet Muhammad (vrede en zegeningen over hem) honderden mensen die dit boek in zijn geheel uit het hoofd hebben geleerd. Hoe kon dat? Was hij een of ander genie? Heeft iemand het Evangelie – eender welk van de vier – uit het hoofd geleerd? Heeft iemand de Torah, de Psalmen, het Oude Testament en het Nieuwe Testament uit het hoofd geleerd? Niemand, zelfs niet de Paus.

Maar er zijn vandaag de dag miljoenen Moslims die heel dit Boek uit het hoofd kennen. Dat is de ambitie van elke Moslim. Niet van enkele – maar van allemaal! Hoeveel Christenen heb je in je leven ontmoet die de hele Bijbel uit het hoofd kenden? Geen enkele. Je hebt niet één Christen ontmoet die de hele Bijbel uit het hoofd heeft geleerd omdat je nooit een Christen hebt ontmoet die zelfs maar weet wat de hele Bijbel is. Waarom is dat? Omdat de Christenen zelf meer dan zevenhonderd verschillende strekkingen hebben en er ongeveer negentig verschillende versies van de Bijbel bestaan – met verschillende boeken en verschillende versies, met een verschil in aantal verzen en in het aantal hoofdstukken. En ze zijn het er onderling over oneens. Dus hoe kunnen ze dan iets uit het hoofd leren waarover ze het niet eens zijn?

Dat zijn gewoon enkele feiten over de Quran. De Quran werd bijna vijftien eeuwen lang wereldwijd bewaard zonder de minste wijziging. Dat zeg ik niet als een veroordeling. Ik ben iemand die zelf Christen is geweest, iemand die deze dingen zelf heeft ontdekt door op onderzoek uit te gaan, iemand die nu deze informatie met jullie deelt. Ik keer enkele stenen om zodat je eronder kan kijken. En dan is het aan jou!

Vraag je gewoon eens af: wat als dit allemaal waar zou zijn? Zou je het er dan mee eens zijn dat dit een erg diepzinnig boek is? En op zijn minst uniek? Zou je eerlijk genoeg zijn om dat toe te geven? Natuurlijk wel, als je eerlijk zou zijn. En dat ben je. Diep in je zelf heb jij die conclusie al getrokken. Veel andere niet-Moslims hebben diezelfde conclusie getrokken. Mensen zoals Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte en Winston Churchill, om er slechts enkele te noemen. Er zijn er nog veel meer en ik zou kunnen doorgaan en doorgaan en doorgaan… Ze kwamen allemaal tot dezelfde vaststelling. Of ze al dan niet publiek de Islam hebben aangenomen, ze kwamen tot die conclusie: dat er geen enkele literatuur in de hele wereld zo diep gaat als de Quran als een bron van wijsheid, genezing en leiding.

Laten we, nu we het eens zijn over het probleem rond de authenticiteit van de Quran, kijken naar een ander onderwerp: de basisthema’s van de Quran. De verheven eenheid en enigheid van de Almachtige God, inclusief Zijn namen, Zijn kenmerken, de relatie tussen de Almachtige God en Zijn Schepping en de manier waarom de mens in die relatie hoort te staan. De continuïteit van de profeten en boodschappers, hun levens, hun boodschappen, het geheel van hun missie. De nadruk op het volgen van het laatste en universele voorbeeld van Muhammad (vrede en zegeningen over hem), het Zegel van de Profeten en Boodschappers. Mensen herinneren aan het feit dat het leven zo kort is en hen uitnodigen tot de eeuwige van het leven in het Hiernamaals. Het Hiernamaals, wat betekent na dit hier. Hierna zal je deze plaats verlaten en ergens anders heengaan. Ik bedoel niet vanavond, maar na je dood, wanneer je deze Aarde verlaat en ergens heengaat. Of je het graag wil of niet, of je het kent of niet, je gaat er naartoe en je draagt verantwoordelijkheid want het is je gezegd, ook al heb jij het verworpen. Het doel van je leven is namelijk niet dat je hier zit, dat je hier nadien niets mee aanvangt en dat het geen invloed op je heeft. Elke oorzaak heeft zijn gevolg! En jij kwam in dit leven terecht door een oorzaak en met een bedoeling, en dat moet zijn gevolgen hebben! Het moet een of ander effect hebben. Je gaat niet gewoon maar naar school om daar te zitten! Je gat niet naar het werk om niet te worden betaald! Je bouwt geen huis om er nadien niet in te gaan wonen! Je laat geen maatpak maken om het dan niet te dragen! Je groeit niet op als kind tenzij om volwassen te worden! Je werkt niet zonder een beloning te verwachten! Je kan niet leven zonder te verwachten dat je ooit sterft! Je kan niet sterven zonder het graf te verwachten en je kan niet verwachten dat het graf het einde is. Want dat zou betekenen dat God je zonder zinnig doel heeft geschapen en jij bent niet naar school gegaan, je hebt niet zomaar zonder doel gewerkt of iets anders gedaan, of een vrouw gekozen of de naam van je kinderen uitgezocht. Hoe ken je dan aan God iets toeschrijven dat minderwaardig is dan wat jij hebt gedaan?

In een poging om de aandacht te trekken van onze zin voor rede en logica en om die te overtuigen, voert de Quran veel moeite en schoonheid aan om uit te wijden over de oceanen en de rivieren, over bomen en planten, over vogels en insecten, over wilde en tammer dieren, over de bergen, de valleien, de uitbreiding van de hemelen, de hemellichamen en het universum, de vissen en het leven in de zee, de menselijke anatomie en biologie, de menselijke beschaving en geschiedenis, de beschrijving van Paradijs en Hel, de evolutie van het menselijke embryo, de missie van alle profeten en boodschappers en de zin van het leven op Aarde. En hoe kan een herdersjongen, geboren in de woestijn, die ongeschoold bleef en niet kon lezen of schrijven over al die dingen uitweiden als hij er nog nooit over had gehoord?

Het meest unieke aspect van de Quran is echter dat hij dient om alle voorgaande Geschriften te bevestigen. En nadat je de Islam als godsdienst hebt onderzocht hoor je Moslim te worden. Je hoeft niet te denken dat je van godsdienst verandert. Je verandert niet van godsdienst…Weet je, als je gewicht zou verliezen, zou je dat dure pak van 500 dollar niet weggooien. Natuurlijk niet! Je zou ermee naar de kleermaker gaan en zeggen: “Neem het alsjeblief een beetje in voor me. Verander er gewoon wat aan, want ik hou van dat pak.” Zo is het ook met je geloof, met je eer, je deugd, je liefde voor Jezus Christus, je gehechtheid aan God, je aanbidding, je waarachtigheid en je toewijding aan de Almachtige God: je verandert dat niet en je gooit het niet weg! Je houdt eraan vast – maar je past hier en daar wat aan wanneer je weet dat de waarheid je nu werd geopenbaard. Dat is alles.

De Islam is eenvoudig: getuigen dat niemand het waard is te worden vereerd, tenzij de Almachtige God. Als ik zomaar iemand van jullie zou vragen getuigenis af te leggen dat je vader je vader is, hoeveel van jullie zouden dan zeggen: “Ja mijn vader is mijn vader, mijn zoon is mijn zoon, mijn vrouw is mijn vrouw, ik ben wie ik ben.” Waarom aarzel je dan om te getuigen dat de Almachtige de Ene is en dat de Almachtige God de Enige is, en dat de Almachtige God je Heer en je schepper is, Waarom ben je arrogant als het hierover gaat? Ben je dan zo roemrijk? Heb jij iets wat God niet heeft? Of ben je in de war? Dat is wat je jezelf moet afvragen.

Als je de kans zou krijgen om orde op zaken te stellen met je geweten, om orde op zaken te stellen met God, zou je dat dan doen? Als je de kans kreeg om God te vragen dat hij het beste van wat je ooit hebt gedaan zou aanvaarden, zou je dat doen? Als je de kans kreeg om dat te doen voor je sterft, en als je dacht dat je vanavond nog zou sterven, zou je dan nog aarzelen om te getuigen dat er slechts één enige God is? Als je dacht dat je vannacht nog zou sterven, dat vóór jou het Paradijs lag en achter je het Hellevuur, zou je dan nog aarzelen om te getuigen dat Muhammad de laatste boodschapper van God is en de vertegenwoordiger van alle profeten? Je zou niet aarzelen om te getuigen dat je hoort tot die mensen die in het Boek van God willen aangeduid staan als degenen die zich onderwerpen.

Maar jij denkt dat je nog wel even zal leven. En natuurlijk heb je geen zin om elke dag te bidden! Dat is omdat je denkt dat je hier nog wel een tijdje zal zijn. Maar hoe lang is “een tijdje”? Hoe lang is het geleden dat je nog een weelderige haardos had? Hoe lang is het geleden dat je haar nog helemaal zwart was? Je knieën en ellenbogen beginnen pijn te doen, en ook elders doet het pijn! Hoe lang is het geleden dat je maar een kind was en zonder zorgen rond liep en speelde? Het lijkt wel gisteren! Inderdaad. En morgen ga je dood. Hoe lang wil je dan nog wachten?

Islam betekent dat je getuigt dat de Almachtige God God is, de enige God, de Enige zonder partners. Islam betekent dat je het bestaan van de Engelen erkent die de taak kregen de Openbaringen aan de profeten te openbaren, de boodschap over te brengen aan de profeten, controle te houden over de winden, de bergen, de zeeën en het leven te nemen van hen van wie God heeft bevolen dat ze sterven. Islam betekent dat je erkent dat alle profeten en boodschappers van de Almachtige God rechtschapen mensen waren en dat ze allemaal werden gezonden door de Almachtige God. Het betekent dat je erkent dat er een laatste dag zal zijn waarop alle schepselen zullen worden geoordeeld. Islam betekent dat je erkent dat alle goed en kwaad in hun omvang werden bepaald door de Almachtige God. En tot slot betekent Islam dat er heel zeker een heropstanding volgt na de dood.

De Islam lijkt wel een groot huis. En elk huis moet worden opgetrokken met een fundering en pijlers om het huis te stutten. Pijlers en een fundering. En er zijn regels nodig om een huis te bouwen. De pijlers zijn die regels! En wanneer je je huis bouwt, moet je je aan de regels houden.

De fundamentele plichten die gelden voor elke Moslim zijn eenvoudig en worden opgesomd in slechts vijf simpele regels, de zogenaamde Vijf Pijlers van de Islam: geloof, aanbidding, vasten, aalmoezen geven en de bedevaart. De belangrijkste regel van de Islam is om vast te houden aan strikt monotheïsme. Dat betekent dat je geen enkele partner naast God aanvaardt, dat je naast God niemand anders aanbidt. De gelovige vereert God rechtstreeks, zonder de tussenkomst van priesters, clerus of heiligen. Het betekent ook dat je niets zegt over God zonder dat je daar het recht toe hebt: niet zeggen dat hij een vader heeft, een zoon, een dochter, een moeder, een oom, een tante, een raad van vertrouwelingen… Niets zeggen over God waartoe je niet het recht hebt. Wanneer je getuigt, veroordeel je jezelf. Jij neemt de veroordeling die je zelf kiest. Ofwel veroordeel je jezelf tot vrede en het Paradijs of je veroordeelt jezelf tot verwarring, frustratie, Hel en bestraffing. Jijzelf bepaalt je oordeel.

Stel jezelf daarom de vraag: “Leg ik het getuigenis af dat er slechts één God is?” Wanneer je jezelf die vraag stelt, hoor je antwoord te zijn: “Ja, dat getuig ik.” Stel jezelf dan de volgende vraag: “Getuig ik dat Muhammad een boodschapper van de Almachtige God is?” “Ja, dat getuig ik.” Wanneer je ook hiervan getuigt, ben je een Moslim. En je hoeft niets te veranderen aan wie of wat je voorheen was. Al wat je moet doen is enkele zaken aanpassen in wat je was, in je manier van denken en handelen.

Tot slot stel ik je een eerlijke en rechtstreekse vraag: Heb je begrepen wat ik je heb verteld? Als je instemt met wat ik heb gezegd, en je bent klaar om de Islam aan te nemen, dan ben je klaar om Moslim te worden. Om Moslim te worden moet je eerst de Shahada uitspreken, het “geloofsgetuigenis” dat eruit bestaat je geloof in de eenheid en uniekheid van God te verklaren en Muhammad als Gods Profeet te aanvaarden.

لا إله إلا الله محمد رسول الله

La ilaha illa-Allah, muhammad rasullulah

Er is geen God behalve God
en Muhammad is de boodschapper van God.

Ik getuig dat er slechts één God is
Ik getuig dat Muhammad de boodschapper van God is.

Zie Video voor correcte uitspraak!

Moge Allah ons zegenen. Moge Allah ons leiden. Ik wel graag aal alle niet-Moslim lezers van deze publicatie zeggen: “Wees eerlijk tegenover jezelf. Denk na over wat je hier hebt gelezen. Neem deze informatie mee en laat ze bezinken. Praat met een Moslim en laat hen je nog wat meer vertellen over hoe mooi de Islam is. Zet de volgende stap!”

“Eens je klaar bent om de Islam aan te nemen en Moslim te worden neem je een bad voor je formeel Moslim wordt. Aanvaard de Islam. Leer over de Islam. Beleef de Islam in de praktijk. En geniet van de zegeningen die Allah over je heeft uitgestort, want geloof is niet iets vanzelfsprekends. Als je het niet praktisch toepast, gaat het verloren, net zoals de geur van een parfum. Moge Allah ons leiden. Moge Allah ons helpen. En ik ben me zeer bewust van de eer die me te beurt viel om doorheen deze publicatie met jou te mogen spreken.

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Assalamu Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

(Arabisch voor: “Vrede zij met jou en ook de genade van Allah en Zijn zegeningen.”)

Als je graag Moslim wil worden of meer wil leren over de Islam, zend ons dan een email: info@islamicbulletin.org.


Bekijken en afdrukken van dit artikel in Flipping boek

Hoe word ik een moslim Video