Geloofspunten en gebruiken in de Islam

Betekenis van “Islam”

Belangrijkste geloofspunten in de Islam

De mensheid is één

De boodschap is één

Pijlers van de Islam

Pijlers van het geloof

De islamitische Sharia (wetgeving in de Islam)

Toegestaan en verboden in de Islam

Oorlog

Jihad

Vrouwen in de Islam

Kleding

Tradities beïnvloeden de Islam


Betekenis van “Islam”

Islam betekent zich in totale vrijheid onderwerpen aan de geboden en de wil van de ene en enige God (Allah). Deze onderwerping dient van binnenuit te komen, uit een diep geloof in Allah, uit diepe overtuiging en zonder twijfel. Dit veronderstelt ook liefde, vertrouwen en affectie.

Allah is geen speciale god voor de Muslims, maar Allah is de schepper van alle schepselen, en dus ook van de mensheid.

De profeet Muhammad (Vrede en zegeningen over hem) is de boodschapper van Allah. De profeet Muhammad (Vrede en zegeningen over hem) ontving het woord van Allah (de openbaring) van de aartsengel Gabriël (de heilige geest). Deze openbaring bevat de Islam als godsdienst.

De Qur’an is de authentieke verzameling van deze openbaring, in boekvorm. Het is de exacte, ongewijzigde weergave van het woord van Allah aan de hele mensheid.

Een Muslim is iedere man of vrouw die gelooft in Allah en in de profeet Muhammad (Vrede en zegeningen over hem) als zijn boodschapper, die dan getuigenis aflegt van dat geloof tegenover getuigen en zo zijn/haar aanvaarding van de Islam als zijn/haar geloof bekendmaakt. Het woord “Muslim” mag niet worden verward met “Arabier”. Een Muslim is namelijk iemand die de godsdienst van de Islam beleeft en kan dus tot elk ras behoren, terwijl het woord “Arabier” verwijst naar één specifiek mensenras. Een Arabier kan voor eender welke godsdienst of geloofssysteem kiezen – Christendom, Islam, Boeddhisme, Hindoeïsme, Atheïsme of welk ander geloof ook. De Arabieren maken minder dan 18% uit van de hedendaagse Muslim-bevolking die zelf wordt geschat op meer dan een vijfde van de wereldbevolking, dus meer dan een miljard mensen.

De Islam is een simpele en praktische godsdienst. Ze bevat gevestigde, duidelijke en eenvoudige geloofspunten en wetten die elke volgeling of student van deze godsdienst gemakkelijk kan begrijpen. De Islam bekrachtigt het geloof in een fatsoenlijke, beschaafde samenleving. De Islam eist ook geen onmogelijke deugdzaamheid van zijn volgelingen, maar erkent dat iedere mens fouten maakt en zondigt. Niemand maakt hierop een uitzondering. De Islam predikt vrede, barmhartigheid, rechtvaardigheid, verdraagzaamheid, gelijkheid, liefde, waarheid, vergiffenis, geduld, moreel gedrag, oprechtheid en rechtschapenheid. De Islam is de godsdienst die de eenheid en uniekheid van God predikt, de eenheid van de mensheid en de eenheid van de boodschap.

De Islam is de godsdienst die de eenheid en uniekheid van God predikt, de eenheid van de mensheid en de eenheid van de boodschap.


Belangrijkste geloofspunten in de Islam

eenheid van God: “Tauhied”
Muslims geloven dat er slechts één opperste God (Allah) is. In de Islam betekent het geloof in Allah niet alleen dat je gelooft dat Allah bestaat, maar ook dat je gelooft in de kenmerken of attributen van Allah, dat je enkel en alleen Allah aanbidt en dat je gehoorzaamt aan alle geboden van Allah. Tauhied slaat op de eenheid van zijn heerschappij, de eenheid in Aanbidding en de eenheid van zijn namen en Attributen:

A) Eenheid van zijn heerschappij: Geloven dat Allah de enige schepper, verzorger en opdrachtgever is.

B) Eenheid in aanbidding: Geloven dat Allah de enige God is die mag worden aanbeden en gehoorzaamd zoals Allah het heeft voorgeschreven.

C) Eenheid van Allah’s namen en attributen: Geloven dat Allah volmaakt is en dat zijn namen en attributen (kenmerken) volmaakt zijn, volgens wat Allah ons over zichzelf vertelt in de Quran. Geloven dat deze namen en attributen in hun perfecte vorm enkel aan Allah toehoren.

◊ Muslims geloven dat niemand deelt in Allah’s goddelijke natuur – geen engel noch mens. Allah zegt:

“(…) en hij (Allah) laat niet één deelgenoot in zijn oordeel toe.”

(De Edele Quran 18:26)

◊ Muslims geloven niet dat Allah slaapt, moe wordt of sterft. Die attributen slaan enkel op Allah’s schepselen. Allah kent geen zwakte noch vermoeidheid.

◊ Muslims geloven niet dat de mens werd geschapen “naar het beeld van Allah”.

◊ Muslims geloven dat er geen bemiddelaar is die iemand dichter bij Allah kan brengen of voor iemand kan pleiten bij Allah. Ze geloven dat elk individu zich rechtstreeks tot Allah kan richten met zijn/haar smeekbeden en zelf alles kan vragen wat hij/zij verlangt.


De mensheid is één

◊ Mensen worden geschapen als elkaars gelijken in de ogen van Allah. Niemand is beter dan een ander vanwege iets anders dan godsvrucht en rechtschapenheid. Van Muslims wordt verwacht dat ze de waardigheid van de hele mensheid respecteren. Ongeacht godsdienst, ras, nationaliteit of afkomst, de hele mensheid wordt geëerbiedigd.

◊ Mensen mogen niet worden beoordeeld op basis van elementen waarin ze zelf geen vrije keuze hadden, zoals hun geslacht, huidskleur, maat, ras, gezondheid, enzovoort. De Islam leert ons dat de diversiteit onder mensen een teken is van hoe rijk Allah’s genade is en van de schoonheid van zijn schepping. Profeet Muhammad heeft gezegd: “Waarlijk, Allah kijkt niet naar jullie gezicht of lichaam, maar Hij kijkt naar jullie hart en jullie daden.”

◊ In de Islam zijn er geen priesters, geen priesterschap of heilige mensen, en niemand heeft een speciale toegang tot de sacramenten. Er zijn echter wel geleerden, die grondige kennis hebben over de Islam en die als taak hebben de Islam waarheidsgetrouw aan de anderen uit te leggen. Zij zijn slechts raadgevers.

◊ De Islam leert mensen om een gematigd leven te leiden. Muslims mogen dit leven niet volledig opgeven omwille van het hiernamaals, noch mogen ze het hiernamaals opgeven omwille van dit leven alleen.


De boodschap is één

Muslims geloven dat Allah doorheen de hele geschiedenis van de mensheid boodschappers heeft gezonden aan elk volk. Die boodschappers kwamen allemaal met dezelfde boodschap: aanbid de ene verheven God en wees gehoorzaam aan zijn geboden.

De mens wordt zonder zonde geboren. Muslims geloven dat mensen vrij van zonde worden geboren en geen verantwoordelijkheid dragen voor de fouten en zonden van anderen. Het is pas wanneer ze de puberteit bereiken, en wanneer ze dan wetens en willens zondigen, dat ze verantwoordelijk worden geacht voor hun daden in dit leven en in het hiernamaals.

De oerzonde bestaat niet in de Islam. Muslims geloven dat zowel Adam als Eva evenzeer werden verleid, evenzeer hebben gezondigd en allebei even verantwoordelijk waren voor hun ongehoorzaamheid aan Allah. Beiden kregen ze spijt en toonden berouw, en Allah heeft hen beiden vergiffenis geschonken.

Muslims geloven dat geen enkele ziel verantwoordelijk is voor de zonden en fouten van anderen, zelfs niet van hun ouders, hun kinderen, hun vrouw of echtgenoot.

Muslims geloven dat vergiffenis steeds kan worden bereikt door berouw. Muslims bidden om vergiffenis tot Allah, rechtstreeks, zonder enige bemiddelaar.

Verlossing komt volgens de Islam enkel door geloof èn praktijk. Beiden horen samen, hand in hand, vooraleer verlossing kan worden gegarandeerd.


Pijlers van de Islam

Er zijn vijf pijlers in de Islam:

  1. Shahada (getuigenis)
  2. Salaah (gebed)
  3. Siyaam (vasten)
  4. Zakaat (liefdadigheid)
  5. Hajj (bedevaart)

Shahada (geloofsgetuigenis)

De mondelinge toetreding en het getuigenis dat er geen godheid is behalve Allah en dat Muhammad de boodschapper van Allah is.

Zie video voor correcte uitspraak!

Salaah (verplichte aanbidding [gebed])

Het is de plicht van elke Muslim die de puberteit heeft bereikt, man of vrouw, om de vijf Salaahs (Gebeden) te verrichten op vastgestelde tijdstippen in de loop van de dag en de nacht. Die vijf tijdstippen zijn de dageraad, het middaguur, de namiddag, zonsondergang en het invallen van de nacht. Een ritueel dat Woedoe heet (het met water reinigen van verschillende delen van het lichaam) is een voorwaarde om aan de Salaat te beginnen.

Rak'a

Bovenstaande afbeelding toont één “Rak’a”, met andere woorden een opeenvolging van staan, buigen, knielen en zitten. Elke Salaah bestaat uit meerdere Rak’a. Het wordt de Muslims ten zeerste aangeraden om in de moskee te bidden, maar wanneer dat niet mogelijk is mogen ze overal bidden waar het proper is. Muslims zullen dus niet bidden in een toilet.

Siyaam (vasten)

De vasten tijdens de maand Ramadan (de negende maand van de maankalender) duurt slechts van zonsopgang tot zonsondergang en is verplicht voor elke volwassen en gezonde Muslim, man of vrouw. Dat vasten houdt totale onthouding in van eten, drinken, roken, kauwgum, intieme relaties en het innemen van wat dan ook. Wanneer iemand ziek is en medicatie moet innemen, kan hij/zij niet vasten. De vasten is ook een periode waarin men zichzelf onder handen neemt wat betreft slecht gedrag – zoals ruziën, roddelen en gemene dingen zeggen. Wie ziek is of niet in staat is om te vasten vanwege gezondheid of ouderdom, wordt ervan vrijgesteld. Zij dienen echter per gemiste vastendag een maaltijd te schenken aan de armen. Vrouwen die zwanger zijn, menstrueren of borstvoeding geven, en iedereen die op reis is, is eveneens vrijgesteld van het vasten. Zodra hun situatie echter verandert moeten zij de gemiste vastendagen inhalen of per gemiste vastendag een arme voeden.

Zakaat (liefdadigheid)

Zakaat is een jaarlijkse verplichte liefdadigheid voor elke Muslim, man of vrouw, die in het voorgaande jaar meer geld of eigendom bezat dan nodig was om in de dagelijkse behoeften te voorzien. De vereiste bijdrage is vastgelegd op 2,5% van dat extra bezit. Ze wordt ook een belasting genoemd, omdat ze bovendien helpt de lonen van regeringsmedewerkers te betalen, voor wie het verboden is op een andere manier geld te verdienen.

Hajj (bedevaart)

Eens in je leven op bedevaart gaan naar Mekka in Saoedi-Arabië is een vereiste voor elke Muslim, als die daar financieel en ook lichamelijk toe in staat is. De Hajj vindt elk jaar plaats in de maand Dul Hijjah. Dul Hijjah is de twaalfde maand van het Islamitische (maan)jaar. De Hajj is een spirituele tocht waarbij de Muslim alle wereldse zaken achter zich laat en zijn/haar aandacht en tijd enkel en alleen op Allah richt.


Pijlers van het geloof

In de Islam zijn er zes pijlers van het geloof: geloven in Allah, in zijn engelen, zijn boeken aan de mensheid, zijn profeten en boodschappers, de dag des oordeels en het lot.

1. Geloof in God (Allah)

De Islam leert dat er één unieke God (Allah) is die moet worden aanbeden en gehoorzaamd.

2. Geloof in de Mala-ika (engelen)

Muslims geloven dat Allah onzichtbare wezens geschapen heeft, zoals engelen. Muslims geloven in hun bestaan, hun namen, hun taken en hun beschrijving zoals we die vinden in de Quran en de Sunnah (onderrichtingen van de profeet).

3. Geloof in de boeken van Allah

Muslims geloven dat Allah van tijd tot tijd langs zijn profeten boeken heeft geopenbaard aan de mensheid. Deze boeken hebben allemaal dezelfde goddelijke oorsprong; ze zijn allemaal goddelijke openbaringen. Muslims geloven in de oorspronkelijke tekst van die boeken ten tijde van hun openbaring. De vijf belangrijkste goddelijke boeken zijn: 1) de Rollen van Abraham; 2) de Zaboer (Psalmen) die werden geopenbaard aan profeet David; 3) de Taurah (Torah) die werd geopenbaard aan profeet Mozes; 4) de Indjiel (Evangelie) geopenbaard aan de profeet Jezus; 5) de Quran, geopenbaard aan de profeet Muhammad.

4. Geloof in de profeten van Allah

Muslims geloven dat Allah aan de hele mensheid profeten heeft gezonden, als boodschappers om hen te leiden. Muslims geloven in hun bestaan, in hun namen en hun boodschappen, zoals Allah en zijn profeet hen erover hebben ingelicht. Profeten hebben niets goddelijks, want alleen Allah (God), de almachtige, is god. Zij zijn allemaal rechtschapen, waarachtige en godsvruchtige mannen die, omdat zowel hun woorden als hun daden in overeenstemming zijn met de geboden van God, door Allah werden gekozen als voorbeeld voor de hele mensheid.

5. Geloof in Yawm al-Qiyama (dag des ooreels)

Muslims geloven dat het leven van deze wereld en alles wat dat leven inhoudt ooit tot een einde komt, op een vastgestelde dag waarop alles zal vergaan. Op die dag zullen alle doden opstaan. Allah zal een perfect volmaakt oordeel vellen over elke persoon individueel, volgens hun goede of slechte daden tijdens hun leven. En elk slachtoffer zal gerechtigheid ondervinden. Allah zal diegenen belonen die een rechtschapen leven leidden en goede daden verrichtten door hen naar het paradijs (Jennah) te sturen. Allah schenkt vergiffenis aan wie hij wil van degenen die ongehoorzaam waren aan zijn gebod, of hij straft ze in het Hellevuur (Jahannam).

6. Qada wal-Qada (lotsbestemming, goddelijke voorbestemming)

Omdat het hele universum wordt gestuurd en gecontroleerd door Allah, geloven de Muslims dat alles wat er in dat universum bestaat of gebeurt, van het kleinste tot het grootste voorval, wordt beheerd door Allah. Muslims stellen hun vertrouwen in Allah alleen, maar toch moeten ze een eerlijke inspanning leveren en hun best doen, en mogen ze niet gewoon achterover leunen en de zaken in blinde overgave op hun beloop laten. Een dergelijk geloof geeft iemand een enorme innerlijke zekerheid, vertrouwen en gemoedsrust – vooral in geval van tegenslag. Bovendien leeft de Muslim met de verzekering dat alles wat iemand overkomt, ook de dood, hem alleen kan overkomen op het moment dat daarvoor is bepaald.


De islamitische Sharia (wetgeving in de Islam)

De Shariah is de gedragscode die van God komt en een Muslim leiding biedt in alle aspecten van zijn of haar leven. Ze bestaat uit twee categorieën: Ibaadat (aanbidding) en Moeamalaat (omgang). De belangrijkste bron die alle wetten van de Islam beheerst is Allah, langs twee kanalen. Het eerste is de Quran, het boek van Allah, en het tweede is de Soennah, de authentieke neerslag van de uitspraken en gebruiken van de profeet en van alles wat zijn gezellen hebben gedaan of gezegd zonder dat hij er bezwaar tegen had.


Toegestaan en verboden in de Islam

De basisregel die bepaalt wat toegestaan en verboden is, is dat iets toegestaan is tenzij een van de bronnen van de Islamitische wetgeving bepaalt dat het verboden is. In de Islam is het verboden om alcohol te drinken, drugs te gebruiken, . interest te heffen of te betalen en zich immoreel te gedragen. Het is ook verboden om varkensvlees te eten, roofdieren (zoogdieren of vogels) en alles wat al dood is.


Oorlog

Oorlog is geen doelstelling van de Islam, en ook niet het normale verloop van zaken voor de Muslims. Oorlog is slechts de allerlaatste toevlucht en er wordt enkel in zeer uitzonderlijke situaties gebruik van gemaakt, wanneer alle andere pogingen om tot een rechtvaardige en vreedzame oplossing voor een dispuut te komen hebben gefaald. In de Islam heeft elk levend wezen recht op een vrij en vredig leven, ongeacht godsdienst, geografische positie of ras. Wanneer niet-Muslims vreedzaam, of zelfs gewoon onverschillig, onder de Muslims leven, dan is er geen enkel geldig excuus om hen de oorlog te verklaren, vijandige acties te ondernemen, agressie tegen hen te plegen of hun rechten te schenden.


Jihad

In de Islam betekent “Jihad” niet hetzelfde als “heilige oorlog”. Het is ook geen oorlogsverklaring aan andere godsdiensten en al helemaal niet aan Christenen en Joden zoals sommige mensen het graag laten uitschijnen. “Jihad” betekent letterlijk: “streven, zich inspannen, meer moeite doen dan normaal om zichzelf en de hele gemeenschap beter te maken”. Het heeft een innerlijke, een maatschappelijke en een gevechtsdimensie.

– De innerlijke dimensie van de Jihad slaat op de strijd tegen de boosaardige neigingen van de persoon zelf. Ze omvat de ernstige morele inspanningen van elke Muslim om te weerstaan aan elke innerlijke of uiterlijke neiging tot alle soorten van zonden. Hieronder vallen ook de inspanningen om problemen, moeilijkheden, taken en verleidingen te boven te komen.

– De sociale dimensie omvat de inzet tegen sociale onrechtvaardigheid en het realiseren van een gemeenschappelijke identiteit op basis van liefdadigheid, respect en gelijkheid. Ook neemt het de vorm aan van het oproepen van de gemeenschap om het goede op te dragen en het kwade te verbieden.

– Uiteindelijk is er het gevechtsaspect van de Jihad als een rechtvaardige oorlog tegen agressie, of om tirannie en boosaardige verdrukking te bestrijden. En zelfs dan moeten daarbij strikte gedragsregels worden nageleefd die de Islam voorschrijft en die waken over het leven van onschuldigen en over de onschendbaarheid van het milieu.

– De Islam verwerpt alle vormen van terrorisme, extremisme, fanatisme en fundamentalisme. De Islam als godsdienst garandeert de onschendbaarheid van het leven (het leven van een niet-Muslim is even heilig als dat van een Muslim), van de eer en het bezit, van de vrijheid om elke vrij gekozen godsdienst aan te hangen en te belijden, en elk ander gedrag zolang dat gedrag anderen geen schade toebrengt. Mensen terroriseren, angst zaaien in een gemeenschap of mensen kwaad doen zijn zware zonden volgens de Islam. Allah heeft zware straffen voorgeschreven voor wie bij dergelijke daden betrokken is.


Vrouwen in de Islam

De Islam beschouwt de vrouw als een gelijkwaardige, volwassen en bekwame partner van een man zonder wie een gezin niet kan bestaan, en de Islam leert dat mannen en vrouwen allemaal behoren tot de schepselen van Allah, gelijk in waarde en waardigheid.

In sommige samenlevingen worden vrouwen behandeld volgens voorouderlijke gebruiken en stammentradities, maar in de Islam worden ze met volle respect en eerbied behandeld. De Islam beschermt de eer en waardigheid van een vrouw en eist dat ze met respect en eerbied wordt behandeld. Haar vrouwelijkheid mag op geen enkele manier worden uitgebuit. Ze moet in tegendeel worden beschouwd en behandeld als een individu van wie de seksualiteit in geen enkele relatie van belang is, tenzij in die met haar echtgenoot.

In de Islam kan er geen huwelijk plaatsvinden tenzij de vrouw er uit vrije wil mee instemt en indien ze een bruidsschat krijgt. De Islam bepaalt de prioriteiten voor man en vrouw. De verantwoordelijkheid om in het onderhoud van het gezin te voorzien ligt bij de man, terwijl de vrouw verantwoordelijk is voor de zorg voor het huis en het opvoeden van de kinderen. Dit zijn de belangrijkste prioriteiten, maar het is nodig en sterk aanbevolen dat man en vrouw hierin samenwerken.


Kleding

Voor zowel mannen als vrouwen geldt in de Islam dat ze degelijk, fatsoenlijk, bescheiden en netjes gekleed moeten gaan.

Muslim vrouwen krijgen bovendien in de Quran van Allah de opdracht om tenminste Hijab te dragen (het hoofd te bedekken). Thuis, in intieme kring – met haar man, kinderen, broers, ooms, grootvaders en andere familieleden met wie het voor haar verboden is te huwen – en in het gezelschap van andere vrouwen mag een vrouw haar bovenkleding uittrekken en staat het haar vrij zich zo mooi op te maken als ze wil.

Niet toegestane kleding en opmaak:

Strakke kleding, doorzichtige kleding, kleren die lichaamsdelen tonen of benadrukken die seksueel aantrekkelijk zijn, extravagante kleding, zwempakken, make up en parfum in het openbaar, pruiken en haarstukjes. Goud en zijde zijn alleen voor mannen verboden maar toegestaan voor vrouwen.

In het algemeen geldt in de Islam dat de schoonheid van een vrouw en haar seksuele aantrekkelijkheid niet in het publiek worden getoond.


Tradities beïnvloeden de Islam

De manier waarop mensen de (regels van de) Islam naleven varieert, net als in andere godsdiensten, naargelang de kracht van hun geloof. Het gebeurt dat cultuur en tradities de godsdienst doorkruisen of ze zelfs helemaal overschaduwen. Sommige mensen beweren dat een cultureel of traditioneel gebruik deel uitmaakt van de godsdienst terwijl dat niet het geval is. Of ze doen zaken waartoe de Islam hen niet het recht geeft, en die zelfs door de Islam verboden zijn, maar toch worden die zaken door anderen aangevoerd als kenmerken van de Islam.

Het is trouwens niet goed de geloofspunten en gebruiken van Muslims te beoordelen op basis van de geloofspunten en wetten van andere godsdiensten, aangezien toegestane praktijken voor de ene godsdienst door een andere als onwettig en zelfs fout kunnen worden beschouwd.

Het is mogelijk dat het gedrag van bepaalde mensen bij anderen als beledigend overkomt – en vice versa – ondanks het feit dat dit gedrag helemaal niet is bedoeld om anderen te kwetsen. De Islam gebiedt Muslims bijvoorbeeld om uit respect hun blik neer te slaan wanneer ze met iemand praten. In andere culturen, waar oogcontact juist belangrijk is bij communicatie, kan dit onbeleefd lijken.

Om in vrede en harmonie samen te leven in deze wereld, moeten we inzien dat mensen verschillend werden geschapen, dat ze variëren in huidskleur, taal, godsdienst, cultuur en traditie. Mensen kunnen dan wel anders zijn, maar daarom zijn ze niet slecht of boosaardig.