Inzicht in de Islam en Moslims

Wat is de Islam?

Wie zijn de Muslims?

Wat geloven de Muslims?

Hoe wordt iemand een Muslim?

Wat betekent het woord “Islam”?

Waarom komt de Islam vaak vreemd over?

Verschillen de Islam en het Christendom in hun oorsprong?

Wat is de Ka’ba?

Wie is Muhammad?

Hoe werd Muhammad een profeet en boodschapper van God?

Hoe heeft de verspreiding van de Islam de wereld beïnvloed?

Wat is de Quran?

Waarover handelt de Quran?

Zijn er nog andere heilige bronnen?

Wat zijn de “Vijf Pijlers” van de Islam?

Duldt de Islam andere geloofsovertuigingen?

Wat denken Muslims over Jezus?

Waarom is het gezin zo belangrijk voor de Muslims?

Hoe zit het met de Muslim vrouwen?

Mag een Muslim meer dan één vrouw hebben?

Lijkt het Islamitische huwelijk op het Christelijke?

Hoe gaan Muslims om met de ouderen?

Wat denken Muslims over de dood?

Wat zegt de Islam over oorlog?

Hoe zit het met het eten?

Hoe garandeert de Islam de mensenrechten?

De Islam in de Verenigde Staten

De Muslimwereld


Wat is de Islam?

De Islam is geen nieuwe godsdienst, maar dezelfde waarheid die God langs al Zijn Profeten heeft geopenbaard aan alle volkeren. Voor een vijfde van de wereldbevolking is de Islam niet alleen een godsdienst maar ook een manier van leven. Muslims volgen een godsdienst van vrede, barmhartigheid en vergiffenis – en de meerderheid van hen heeft helemaal niets te maken met de extreem drieste gebeurtenissen die recent met hun geloof in verband worden gebracht.


Wie zijn de Muslims?

Muslims in gebed in Jeruzalem bij de Rotskoepel.
Een Marokkaan in gebed.

Een miljard mensen, behorend tot een ruime waaier van rassen, nationaliteiten en culturen over de hele wereld – van het zuiden van de Filippijnen tot in Nigeria – voelen zich één door hun gezamenlijk Islamitisch geloof. Zo’n 18% van hen leeft in de Arabische wereld. De grootste Muslimgemeenschap vinden we in Indonesië. Belangrijke delen van Azië en het merendeel van Afrika zijn Islamitisch, terwijl we ook belangrijke minderheden vinden in de Sovjetunie, in China, in Noord- en Zuid- Amerika en in Europa.


Wat geloven de Muslims?

Muslims geloven in de ene, unieke en onvergelijkbare God, in de engelen die hij heeft geschapen, in de profeten langs wie zijn openbaringen de mensheid hebben bereikt, in de dag des oordeels en de persoonlijke aansprakelijkheid voor onze daden, in Gods totale gezag over het lot van de mens en in het leven na de dood. Muslims geloven in een lange reeks profeten, te beginnen bij Adam, en waaronder we vooral Noah kennen, en Abraham, Ismaïl, Isaak, Jacob, Jozef, Job, Mozes, Aaron, David, Salomon, Elias, Jonas, Johannes de Doper en Jezus (vrede zij met hen). Maar de laatste en uiteindelijke boodschap van God aan de mens, een bevestiging van zijn eeuwige boodschap en een samenvatting van al het voorgaande, werd geopenbaard aan profeet Muhammad, langs Gabriël.


Hoe wordt iemand een Muslim?

Je zegt eenvoudigweg: “Er is geen god behalve God en Muhammad is de boodschapper van God.”

Op deze manier verkondigt de gelovige zijn of haar geloof in alle boodschappers van God en in de geschriften die zij hebben gebracht.


Wat betekent het woord “Islam”?

Het Arabische woord “Islam” betekent simpelweg “onderwerping” en is afgeleid van een woord dat “vrede” betekent. In een religieuze context betekent het de volledige onderwerping aan de wil van God. Muslims “Mohammedanen” noemen klopt dus niet, omdat deze naam veronderstelt dat de Muslims veeleer Muhammad dan God vereren. “Allah” is de Arabische naam van God en wordt zowel door Arabische Muslims als door Arabische Christenen gebruikt.


Waarom komt de Islam vaak vreemd over?

Islam kan in deze moderne wereld overkomen als exotisch of zelfs vreemd. Dat kan zijn oorzaak vinden in het feit dat godsdienst het dagelijkse leven in het Westen niet domineert, terwijl Muslims in hun geest de godsdienst altijd op de eerste plaats houden en geen onderscheid maken tussen wat seculier en wat heilig is. Zij geloven dat de wet van God, de Shari’a, ernstig moet worden genomen. Dat is de reden waarom alles wat met de godsdienst te maken heeft nog zo belangrijk voor ze is.


Verschillen de Islam en het Christendom in hun oorsprong?

Nee. Net zoals het Jodendom vinden ze hun oorsprong in de profeet en patriarch Abraham. Hun drie belangrijkste profeten zijn rechtstreekse afstammelingen van zijn zonen: Muhammad van zijn oudste zoon Ismaïl, en Mozes en Jezus van Isaak. Abraham stichtte de plaats die we nu kennen als de stad Mekka en bouwde er de Ka’ba waarheen alle Muslims zich richten tijdens hun gebeden.


Wat is de Ka’ba?

Mekka, Saoedi-Arabië

De Ka’ba is de plaats voor aanbidding die Abaraham en Ismaïl op Gods bevel zo’n vierduizend jaar geleden hebben gebouwd. Het gebouw werd in steen opgetrokken op een plek waarvan velen geloven dat het de plaats is waar Adam het eerste heiligdom heeft opgericht. God beval Abraham om de hele mensheid op te roepen deze te plek te bezoeken, en wanneer de pelgrims er vandaag aankomen zeggen ze “Hier ben ik, Heer!” als antwoord op die oproep van Abraham.


Wie is Muhammad?

Muhammad werd geboren in Mekka in het jaar 570, toen in Europa het Christendom nog niet helemaal was ingeburgerd. Aangezien zijn vader al voor zijn geboorte was gestorven en zijn moeder kort daarna overleed, werd hij opgevoed door zijn oom die behoorde tot de gerespecteerde Quraysh stam. Naarmate hij volwassen werd, raakte hij bekend door zijn waarheidsliefde, door zijn vrijgevigheid en zijn oprechtheid. Daardoor werd hij vaak gevraagd te bemiddelen bij meningsverschillen. Historici beschrijven hem als een kalme persoon die graag mediteerde.

Muhammad was diep religieus van aard en had reeds lang een weerzin ontwikkeld voor de decadentie van zijn samenleving. Het werd een gewoonte van hem om zich van tijd tot tijd terug te trekken in de grot Hira, dicht bij de top van Jabal al-Noer (de berg van het Licht), niet ver van Mekka, om er te mediteren.


Hoe werd Muhammad een profeet en boodschapper van God

De Moskee van de profeet in Medina. De koepel toont de plaats waar zijn huis stond en waar hij ook werd begrraven.

Toen hij 40 was geworden kreeg Muhammad zijn eerste openbaring van God langs Gabriël tijdens een van zijn meditatieve retraites. Deze openbaring, die drieëntwintig jaar lang zou duren, kennen we als “de Quran”.

Zodra hij de woorden die hij van Gabriël had gehoord begon voor te dragen en de waarheid predikte die God hem had geopenbaard, werden hij en zijn kleine groep volgelingen het slachtoffer van bittere vervolging. Die werd zo erg dat God hem in het jaar 622 het bevel gaf te emigreren. Deze gebeurtenis – de Hijra of migratie – waarbij ze verhuisden van Mekka naar Medina dat zo’n 260 mijl meer noordelijk lag, vormt het begin de Islamitische kalender.

De berg van het licht waar Gabriël Muhammad bezocht.

Na enkele jaren konden de profeet en zijn volgelingen terugkeren naar Mekka, waar ze vergiffenis schonken aan hun vijanden en definitief de Islam invoerden. Nog voor de Profeet op de leeftijd van 63 jaar overleed was het grootste deel van Arabië Muslim geworden, en binnen een eeuw na zijn dood had de Islam zich langs het Westen tot in Spanje verspreid en in het Oosten tot in China.


Hoe heeft de verspreiding van de Islam de wereld beïnvloed?

Taj Mahal, India.

Een van de redenen voor die snelle en vreedzame verspreiding van de Islam was de eenvoud van zijn doctrine: de Islam roept op om slechts in één God te geloven die het waard is te worden aanbeden. Ook draagt ze de mens herhaaldelijk op om zijn intelligentie en waarnemingsvermogen te gebruiken.

De Hui Shen moskee in China,
gebouwd in de 7° eeuw

Het duurde slechts enkele jaren voor grote beschavingen en universiteiten ontstonden en tot bloei kwamen omdat, volgens de profeet, “het verwerven van kennis een plicht voor elke Muslim man en vrouw” is. De synthese van Oosterse en Westerse ideeën en van nieuwe en oude denkwijzen, leidde tot grote vooruitgang op het vlak van geneeskunde, wiskunde, fysica, astronomie, aardrijkskunde, architectuur, kunst, literatuur en geschiedkunde. Veel onmisbare systemen zoals algebra, de Arabische cijfers en het concept van de nul (die vitaal was voor de ontwikkeling van de wiskunde) kwamen het middeleeuwse Europa binnen door de Islam. Er werden gesofisticeerde instrumenten ontwikkeld die de Europese ontdekkingsreizen zouden mogelijk maken, zoals het astrolabium, het kwadrant en degelijke zeevaartkaarten.


Wat is de Quran?

De Quran is de exacte neerslag van de woorden die door God, langs de engel Gabriël, werden geopenbaard aan profeet Muhammad. Muhammad leerde dit uit het hoofd. Hij dicteerde de tekst dan aan zijn gezellen, waarna hij door klerken werd neergeschreven die tijdens zijn leven hun tekst ook door hem lieten nazien. Niet één woord van de 114 hoofdstukken – Soera’s – werd in al die eeuwen veranderd, waardoor de Quran in elk van zijn details uniek is, en een wonderbaarlijke tekst die veertien eeuwen geleden werd geopenbaard aan Muhammad.

Dit openingshoofdstuk van de Quran, de Fatiha, staat centraal in het Islamitische gebed. Het bevat de essentie van de Quran en wordt in elk van de gebeden voorgedragen.


Waarover handelt de Quran?

De Quran, het laatst geopenbaarde woord van God, is de belangrijkste bron voor het geloof en de praktijk van elke Muslim. Hij behandelt alle onderwerpen die ons als mensen aanbelangen – wijsheid, doctrine, aanbidding en wetgeving – maar zijn belangrijkste thema is de relatie tussen God en zijn schepselen. Tegelijk levert hij richtlijnen voor een rechtvaardige samenleving, voor fatsoenlijk gedrag van de mens en voor een billijk economisch systeem.


Zijn er nog andere heilige bronnen?

Ja, de Sunna, de weergave van het praktische leven en voorbeeld van de Profeet, is de tweede autoriteit voor de Muslims. Een Hadith is een op betrouwbare wijze overgeleverd verhaal over wat de profeet heeft gezegd, gedaan of goedgekeurd. Geloven in de Sunna maakt deel uit van het Islamitische geloof.

Enkele uitspraken van de Profeet

De profeet heeft gezegd:

“God heeft geen genade voor iemand die geen genade heeft voor anderen.”

“Niemand van jullie gelooft echt zolang hij niet voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst”

“Hij die eet tot hij verzadigd is, terwijl zijn buur niets te eten heeft, is geen gelovige.”

“De waarachtige en betrouwbare zakenman zal verblijven in het gezelschap van de profeten, de heiligen en de martelaren.”

“Machtig is niet degene die een ander neerslaat. Waarlijk, machtig is hij die zichzelf onder controle heeft tijdens aan woedeaanval.”

“God oordeelt niet op basis van jullie lichaam en uiterlijk, maar Hij onderzoekt jullie hart en kijkt naar jullie daden.”

“Een man die ergens onderweg was, had grote dorst. Toen hij bij een bron aankwam, daalde hij erin af, dronk zoveel hij kon en kwam weer naar boven. Daar zag hij een hond zitten met zijn tong uit zijn muil, die probeerde zijn dorst te stillen door wat modder op te likken. De man zag dat de hond evenveel dorst had als hij daarnet, en dus ging hij weer naar de bodem van de bron, vulde zijn schoen met water en gaf de hond te drinken. God vergaf hem zijn zonden vanwege deze daad.” Iemand vroeg aan de profeet: ”Boodschapper van God, worden we beloond voor goedheid tegenover dieren?” Hij zei: “Goedheid tegenover àlles wat leeft wordt beloond.”

Bron: de hadithverzamelingen van Bukhari, Muslim, Tirmidhi en Bayhaqi.

Wat zijn de “Vijf Pijlers” van de Islam?

Zij omkaderen het leven van de Muslim: geloof, gebed, zorg voor de armen, zelfreiniging en de bedevaart naar Mekka voor wie het zich kan veroorloven.

1. GELOOF

De Shahada, gegraveerd boven de ingang van het Ottomaanse Topkapipaleis in Istanboel.
(Het museum herbergt onder andere een mantel die door de profeet werd gedragen)

“Er is geen godheid waard aanbeden te worden behalve God en Muhammad is Zijn boodschapper.”

Dit is het geloofsgetuigenis, “de Shahada” genaamd. Het is een eenvoudige formulering die alle gelovigen uitspreken. In het Arabisch luidt het eerste deel: Laa ilaaha illa‘llaah – “Er is geen god behalve God”. “Ilaaha” (god) kan verwijzen naar alles waarop we geneigd zijn te vertrouwen in plaats van op God: rijkdom, macht en dergelijke. Dan volgt illa’llaah – “behalve God”, de oorsprong van alles, van de hele schepping.

Het tweede deel van de Shahada luidt: Muhammadoen rasoelu‘llaah – “Muhammad is de boodschapper van God.” Een boodschap met leiding kwam tot ons doorheen een mens zoals wij.

2. GEBED

“Salaat” is de naam voor de verplichte gebeden die vijf keer per dag worden verricht en die een rechtstreekse band creëren tussen de gelovige en God. Er is geen hiërarchisch gezag in de Islam, geen priesters. De gebeden worden daarom geleid door iemand die kennis heeft van de Quran en die door de gemeenschap hiervoor wordt aangeduid. Deze vijf gebeden bevatten verzen van de Quran en worden in het Arabisch, de taal van de openbaring, verricht. Smeekbeden mogen echter worden verricht in de eigen taal.

De gebeden worden verricht bij zonsopgang, op de middag, in het midden van de namiddag, bij zonsondergang en bij het vallen van nacht. Op die manier bepalen ze het ritme voor de hele dag. Al geniet het de voorkeur om die gebeden in gemeenschap te verrichten, in de moskee, toch kan een Muslim zowat overal bidden: op het veld, op kantoor, in de fabriek, aan de universiteit. Wie de Muslimwereld bezoekt wordt getroffen door de centrale plaats die de gebeden in het dagelijkse leven innemen.

Nieuw-Mexico, USA
Gebedsoproep vanaf de Abiquiu moskee

De vertaling van de oproep tot gebed klinkt zo:

God is groter. God is groter.
God is groter. God is groter.
Ik getuig dat er geen god is behalve God.
Ik getuig dat er geen god is behalve God.
Ik getuig dat Muhammad de boodschapper van God is.
Ik getuig dat Muhammad de boodschapper van God is.
Kom naar het gebed! Kom naar het gebed!
Kom naar het succes (in de leven en in het Hiernamaals)!
Kom naar het succes!
God is groter. God is groter.
Er is geen god behalve God.

3. DE “ZAKAAT”

Zakaat zorgt dat geld in de samenleving blijft rondgaan. Cairo.

Een van de belangrijkste principes van de Islam is dat alles aan God toebehoort en dat rijkdom dus enkel aan de mens in bewaring is gegeven. Het woord “zakaat” betekent zowel “zuivering” als “groei”. Onze bezittingen worden gezuiverd door een deel ervan opzij te houden voor de noodlijdenden, en net als bij het snoeien van planten zorgt deze vermindering voor evenwicht en versterkt ze de groei.

Elke Muslim berekent zijn of haar zakaat op individuele basis. Meestal houdt dit in dat iemand eens per jaar twee en een half procent van zijn kapitaal betaalt.

Een godvruchtige persoon mag daar bovenop nog zoveel hij wil als “sadaqa” geven en doet dat dan bij voorkeur in het geheim. Al kan je dit woord vertalen als “vrijwillige aalmoezen”, toch betekent het meer dan dat. De profeet heeft gezegd: “Zelfs een blij gezicht wanneer je je broeder ontmoet is een aalmoes.”

De profeet heeft gezegd:

“Liefdadigheid is een noodzaak voor elke Muslim.” Er werd hem gevraagd: “Wat als iemand niets heeft?” De profeet antwoordde: “Hij moet met zijn eigen handen werken voor zijn eigen nut en dan iets van die verdiensten als aalmoes geven.” De gezellen vroegen: “Wat als hij niet in staat is om te werken?” De profeet zei: “Hij moet arme en noodlijdende mensen helpen.” De gezellen vroegen ook nog: “En als hij zelfs daartoe niet in staat is?” De profeet zei: “Hij moet anderen aansporen om goed te doen.” De gezellen zegden: “Wat als hij daar ook in faalt?” De profeet zei: “Hij moet op zichzelf passen, zodat hij geen kwaad doet. Ook dat is liefdadigheid.”

4. HET VASTEN

Elk jaar vasten alle Muslims tijdens de maand Ramadan van bij het eerste ochtendgloren tot zonsondergang. Ze ontzeggen zich voedsel, drank en seksuele omgang. Wie ziek is, oud of op reis, en vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, mogen hun vasten verbreken en evenveel dagen later op het jaar inhalen. Wanneer ze hiertoe fysiek niet in staat zijn, moeten ze per gemiste dag een arme voeden. Kinderen beginnen met vasten (en de gebeden) vanaf hun puberteit, al zijn er velen die reeds eerder starten.

Al is het vasten erg goed voor de gezondheid, toch wordt het vooral gezien als een manier van zelfzuivering. Door zichzelf, al is het slechts voor een korte periode, af te sluiten voor werelds comfort ontwikkelt de vastende persoon oprecht medeleven met wie honger lijdt en groeit hij of zij ook in zijn geestelijk leven.

5. DE BEDEVAART (Hajj)

Bedevaarders in gebed bij de moskee in Mekka.

De jaarlijkse bedevaart naar Mekka – de Hajj – is enkel verplicht voor wie daar fysiek en financieel toe in staat is. Toch komen jaarlijks uit alle uithoeken van de wereld twee miljoen mensen samen in Mekka, wat een unieke gelegenheid is voor al die volkeren om elkaar te leren kennen. Mekka wordt dan wel het hele jaar door druk bezocht, maar de jaarlijkse Hajj begint er in de twaalfde maand van het Islamitische jaar (Dat is een maanjaar, geen zonnejaar, waardoor de Hajj en Ramadan soms in de zomer vallen en andere jaren tijdens de winter). De bedevaarders dragen speciale kleding: eenvoudige kleren die hen ontdoen van elk onderscheid in stand of cultuur, zodat ze als gelijken tegenover God komen te staan.

Tenten van pelgrims tijdens de Hajj.

Tot de Hajjrituelen, die teruggaan tot Abraham, horen de zeven rondgangen rond de Ka’ba en het zeven keer heen en weer lopen tussen de bergen Safa en Marwa, zoals Hagar dat deed toen ze op zoek was naar water. Daarna staan de bedevaarders allemaal samen op de weidse vlakte van Arafat, waar ze samen bidden om Gods vergiffenis. Dit ritueel wordt vaak beschouwd als een voorafbeelding van het laatse oordeel.

Tijdens de vorige eeuwen was de Hajj een hachelijke onderneming. Tegenwoordig voorziet Saudi-Arabië echter miljoenen mensen van water, moderne vervoermiddelen en de meest geavanceerde gezondheidsvoorzieningen.

Het einde van de Hajj wordt gekenmerkt door een feest, Eid al-Adha, dat wordt gevierd met gebeden en het uitwisselen van geschenken in Muslimgemeenschappen over de hele wereld. Dit feest en Eid al-Fitr (het feest dat het einde van de Ramadan aanduidt) zijn de belangrijkste feestdagen van de Islamitische kalender.


Duldt de Islam andere geloofsovertuigingen?

De Quran zegt:

“Allah verbiedt jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen.”

(De Edele Quran 60:8)

Het is een van de taken van de Islamitische wetgeving om de geprivilegieerde status van minderheden te beschermen. Dat is waarom niet-Islamitische gebedsplaatsen overal in de Islamitische wereld konden bloeien. De geschiedenis levert ons vele voorbeelden van de verdraagzaamheid van Muslims tegenover andere godsdiensten: toen de kalief Omar in het jaar 634 aankwam in Jeruzalem,garandeerde de Islam vrijheid van eredienst aan alle religieuze gemeenschappen in de stad.

De Islamitische wet staat niet-Muslim minderheden ook toe eigen rechtbanken op te richten voor het toepassen van de eigen familiewetten zoals die minderheid ze zelf heeft uitgevaardigd.


Wat denken Muslims over Jezus?

Muslims hebben veel respect en eerbied voor Jezus en ze verwachten zijn Terugkeer aan het einde der tijden. Ze zien hem als een van Gods grootste boodschappers voor de mensheid. Een Muslim zal nooit zomaar over “Jezus” spreken maar daar steevast de uitdrukking “vrede zij met hem” aan toevoegen. De Quran bevestigt zijn maagdelijke geboorte (in een van de hoofdstukken van de Quran, met de naam “Maria”) en Maria wordt beschouwd als de zuiverste en edelste vrouw van de schepping. De Quran beschrijft de boodschap aan Maria als volgt:

“En toen de engelen zeiden: ‘Voorwaar, Allah heeft jou uitverkoren en jou gereinigd en hij heeft jou boven alle vrouwen van de wereld uitverkoren. (…) O Mariam, voorwaar, Allah kondigt jou met een woord van hem een verheugende tijding aan: zijn naam is de Masieh, Iesa, zoon van Mariam. In deze wereld en in het hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij zal tot de mensen spreken vanuit de wieg en als volwassene, en hij behoort tot de rechtschapenen.’

Zij zei: ‘O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?’ Hij zei: ‘Zo is het: Allah schept wat hij wil. Als hij over een zaak bepaalt, dan zegt hij er slechts tegen: Wees, en het is’.”

(De Edele Quran 3:42-47)

Jezus werd op wonderbaarlijke wijze geboren dankzij dezelfde macht die eerder Adam zonder vader in het leven had geroepen:

“Voorwaar, de gelijkenis (van de schepping) van Iesa is bij Allah als de gelijkenis (van de schepping) van Adam. Hij schiep hem uit aarde en zei vervolgens tot hem: ‘Wees’ en hij was.”

(De Edele Quran 3:59)

Tijdens zijn missie als profeet heeft Jezus heel wat wonderen verricht. De Quran vertelt ons dat hij heeft gezegd:

“Voorwaar, ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer en ik maak voor jullie (iets) uit klei, gelijkend op de vorm van een vogel. En ik blaas erin, en het zal met verlof van Allah een vogel zijn. En ik genees de blinden en de leprozen, en ik doe de doden met het verlof van Allah tot leven komen.”

(De Edele Quran 3:49)

Noch Muhammad noch Jezus is gekomen om de basisdoctrine van het geloof in één unieke God, zoals vroegere profeten dit hadden gebracht, te veranderen. Ze kwamen het juist bevestigen en hernieuwen. In de Quran wordt verteld dat Jezus heeft gezegd te zijn gekomen:

“En als bevestiging van wat er voor mij is gekomen van de Torah, en opdat ik jullie een paar dingen wettig kan verklaren die voor jullie verboden waren. En ik ben tot jullie gekomen met een teken van jullie Heer. Vrees daarom Allah en gehoorzaam mij.”

(De Edele Quran 3:50)

De profeet Muhammad heeft gezegd:

“Al wie gelooft dat er geen andere god is dan God alleen, zonder deelgenoot, dat Muhammad zijn boodschapper is, dat Jezus de dienaar en boodschapper van God ) is, zijn woord in Maria ingeblazen en een geest die uit hem voortkomt, en dat het paradijs en de hel bestaan, die zal door God in de hemel worden onthaald.”

(Hadith van Bukhari)

Waarom is het gezin zo belangrijk voor de Muslims?

Het gezin vormt het fundament van de Islamitische samenleving. De rust en geborgenheid van een stabiel gezin worden als zeer waardevol gezien en beschouwd als essentieel voor de spirituele groei van de gezinsleden. Een harmonieuze sociale orde ontstaat rond een gezin en de familie daar omheen, kinderen voelen zich gekoesterd en zullen zelden het gezin verlaten voor hun huwelijk.


Hoe zit het met de Muslim vrouwen?

De Islam ziet een vrouw, alleenstaand of gehuwd, als een onafhankelijk individu met het recht op eigendom en op zelfbeschikking over haar bezit en inkomen. De vrouw krijgt een bruidsschat van de bruidegom die dient voor haar eigen persoonlijk gebruik. Ze behoudt haar eigen familienaam in plaats van deze van haar man over te nemen.

Van zowel de mannen als de vrouwen wordt verwacht dat ze zich op een bescheiden en waardige manier kleden. De traditionele kleding voor vrouwen in sommige Muslimlanden is vaak een uitdrukking van plaatselijke gebruiken.

De Boodschapper van God heeft gezegd:

“De meest volmaakte in het geloof onder de gelovigen is hij die de beste manieren heeft en die het vriendelijkst is tegenover zijn vrouw.”


Mag een Muslim meer dan één vrouw hebben?

De Islam is een godsdienst die werd geopenbaard voor alle samenlevingen en voor alle tijdperken. Daarom speelt ze in op erg uiteenlopende sociale vereisten. De omstandigheden kunnen er soms toe leiden dat iemand er een vrouw bij neemt, maar dat recht wordt volgens de Quran slechts toegekend op voorwaarde dat de echtgenoot hierin scrupuleus fair is.


Lijkt het Islamitische huwelijk op het Christelijke?

Een Islamitisch huwelijk is geen “sacrament” maar een eenvoudige wettelijke overeenkomst waarbij elk van de partners voorwaarden mag aanvoeren. Zo komt het dat de huwelijksgebruiken heel verschillend kunnen zijn van land tot land. Dit heeft tot gevolg dat een scheiding slechts zelden voorkomt, al is ze als allerlaatste oplossing niet verboden. Volgens de Islam mag een Muslim meisje niet tegen haar wil tot een huwelijk worden gedwongen: haar ouders zullen haar gewoon een jongeman voorstellen van wie ze denken dat hij een goede partner kan zijn.


Hoe gaan Muslims om met de ouderen?

De Islamitische wereld kent geen rusthuizen voor bejaarden. De moeizame zorg voor iemands ouders tijdens dit moeilijkste stuk van hun leven wordt beschouwd als een eer en zegen, en als een mogelijkheid tot geestelijke groei. God vraagt van ons dat we niet alleen bidden voor onze ouders maar dat we ook handelen, met grenzeloos meeleven, omdat zij vroeger zichzelf wegcijferden voor ons toen we hulpeloze kinderen waren. Vooral moeders worden zeer gerespecteerd: de profeet heeft ons geleerd dat “het paradijs ligt aan de voeten van de moeders”. Wanneer zij oud worden, worden Muslim ouders behandeld met barmhartigheid, en met dezelfde goedheid en onzelfzuchtigheid.

In de Islam is de plicht om je ouders te dienen enkel ondergeschikt aan de verplichting te bidden – en het is hun recht om die gehoorzaamheid van ons te verwachten. Het wordt als verachtelijk gezien om zelfs maar de minste irritatie te tonen wanneer ouderen, zonder dat hun schuld is, lastig worden.

De Quran zegt:

“En jullie Heer heeft bepaald dat jullie niets dan hem alleen aanbidden, en goedheid betrachten tegenover de ouders. Als een van de twee of beiden de ouderdom bereiken in jouw aanwezigheid, zeg dan nooit ‘foei’ tegen hen, snauw hen niet af en spreek tot hen een vriendelijk woord. En wees zachtmoedig voor beiden, en nederig en liefdevol, en zeg: ‘O mijn Heer, schenk hen genade zoals zij mij opvoedden toen ik klein was’.”

(De Edele Quran 17:23-24)

Wat denken Muslims over de dood?

Net als de Joden en Christenen, geloven de Muslims dat dit leven slechts een proefperiode is als voorbereiding op het volgende bestaan. De basisprincipes van het geloof omvatten de dag des oordeels, de heropstanding, de hemel en de hel. Wanneer een Muslim sterft, wordt hij of zij gewassen – gewoonlijk door een familielid – in een propere witte doek gewikkeld en begraven met een eenvoudig gebed, bij voorkeur nog dezelfde dag. Muslims zien dit als een van de laatste diensten die ze hun verwanten nog kunnen bewijzen en als een kans om hierdoor te worden herinnerd aan hun eigen beperkte tijd hier op aarde. De profeet heeft ons geleerd dat drie zaken een persoon ook na zijn dood nog van nut zijn: liefdadigheid die hij had gegeven, kennis die hij had onderricht en gebeden die in zijn naam worden verricht door een rechtschapen kind.


Wat zegt de Islam over oorlog?

Net als het Christendom staat de Islam het vechten toe wanneer het om zelfverdediging gaat, ter verdediging van de godsdienst of in naam van hen die met geweld uit hun huizen werden verdreven. Ze hanteert strikte regels voor de gewapende strijd, zoals het verbod burgers te schaden en oogst, bomen of vee te vernielen. Zoals de Muslims het zien, zou onrecht de wereld overheersen als goede mensen niet bereid zouden zijn hun eigen leven te wagen voor een goede zaak. De Quran zegt:

“En strijdt op de weg van Allah tegen degenen die tegen jullie strijden en overtreedt niet. Voorwaar, Allah heeft de overtreders niet lief.”

(De Edele Quran 2:190)

“En als zij geneigd zijn tot vrede, wees dan ook daartoe geneigd en stel jouw vertrouwen op Allah. Voorwaar, hij is alhorend, alwetend.”

(De Edele Quran 8:61)

Oorlog is daarom het laatste redmiddel en is onderworpen aan strenge voorwaarden die zijn vastgelegd in de heilige wetgeving. De term “Jihad” betekent letterlijk “streven, moeite doen” en de Muslims geloven dat er twee soorten Jihad zijn. De andere “Jihad” is die van de innerlijke strijd die iedereen moet voeren tegen zijn egoïstische verlangens, om zo innerlijk tot rust te komen.


Hoe zit het met het eten?

De wetgeving aangaande de voeding verbiedt het verbruik van varkensvlees en elke soort van bedwelmende drank. Daarmee is ze veel eenvoudiger dan deze die de Joden en de eerste Christenen volgden. De profeet leerde ons dat ons lichaam rechten heeft over ons, en dat gezonde voeding en een gezonde levensstijl worden gezien als religieuze verplichtingen.

De profeet heeft gezegd:

“Vraag God om zekerheid (in het geloof) en om welzijn, want na zekerheid heeft niemand een beter geschenk gekregen dan gezondheid!”


Hoe garandeert de Islam de mensenrechten?

Gewetensvrijheid werd door de Quran zelf opgelegd: “Er is geen dwang in de godsdienst.”

(De Edele Quran 2:256)

Het leven en de bezittingen van alle burgers van een Islamitische staat worden als heilig gezien, ongeacht of de persoon Muslim is of niet.

Racisme is onbegrijpelijk voor Muslims omdat de Quran over de gelijkheid tussen de mensen het volgende zegt:

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, alwetend.”

(De Edele Quran 49:13)

De Islam in de Verenigde Staten

Moskee in New-Mexico, USA

Het is zo goed als onmogelijk om in algemene termen over “Amerikaanse Muslims” te spreken: bekeerlingen, immigranten, fabrieksarbeiders, doktors… Allemaal dragen ze hun eigen steentje bij voor de toekomst van Amerika. Deze complexe samenleving wordt verenigd door een gezamenlijk geloof, onderbouwd door een netwerk van duizenden moskeeën over het hele land.

De Muslims arriveerden al vroeg in Noord-Amerika. In de achttiende eeuw waren er vele duizenden werkzaam als slaven op de plantages. Doordat ze van hun tradities en familie waren afgesneden, verloren deze gemeenschappen echter mettertijd hun Islamitische identiteit. Tegenwoordig spelen de Afro-Amerikaanse Muslims een belangrijke rol in de Islamitische samenleving.

Het Islamitisch cultureel centrum, Washington DC.

De negentiende eeuw kende echter het begin van de instroom van Arabische Muslims die zich meestal vestigden in de grootste industriële centra, waar ze hun aanbidding verrichtten in gehuurde kamertjes. Het begin van de twintigste eeuw was getuige van de komst van honderden duizenden Muslims uit Oost-Europa. De eerste Albanese moskee werd geopend in Maine, in 1915 en anderen volgenden al snel. Een groep Poolse Muslims opende in 1928 een moskee in Brooklyn.

In 1947 werd onder president Truman het “Washington Islamic center” opgericht en tijdens de jaren vijftig werden er verschillende nationale organisaties gesticht. Diezelfde periode getuigde ook van de oprichting van andere gemeenschappen die. Hun levenswijze grotendeels richtten naar de Islam. Meer recent nog zijn talrijke leden van die groepen overgestapt naar de orthodoxe Islam. Vandaag zijn er ongeveer vijf miljoen Muslims in Amerika.


De Muslimwereld

Op de hele wereld zijn er ongeveer een miljard Muslims. 30% van de Muslims leeft in het Indische subcontinent, 20% in het deel van Afrika onder de Sahara, 17% in Zuid-Oost Azië, 18% in de Arabische Wereld, 10% in Rusland en China. Turkije, Iran en Afghanistan staan voor 10% van het niet-Arabische Midden-Oosten. Er zijn zowat overal Muslim minderheden – ook in Latijns-Amerika en Australië – maar ze zijn het meest talrijk in India en centraal Afrika. Islam is de tweede meest verspreide godsdienst in Rusland en de officiële godsdienst van verschillende ex- Sovjetrepublieken. In de Verenigde Staten leven 5 miljoen Muslims.

“O mensheid, Wij hebben jullie geschapen uit een man en een vrouw, en Wij hebben jullie tot volkeren en stammen gemaakt opdat jullie elkaar leren kennen. Voorwaar, de meest edele van jullie is bij Allah degene die het meest (Allah) vreest. Voorwaar, Allah is van alles op de hoogte, alwetend.”

(De Edele Quran 49:13)
Universiteitsmoskee van Al Azhar een onderrichtscentrum sinds 969 na Christus.
Iran | Mali
Moskee Al Khulafa Al Rashidin
Asmara, Eritrea.
Shibam, Hadramout, Yemen.
(Het land van de koningin van Sheba)