Previous Page  12 / 15 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 15 Next Page
Page Background

Page 12

The Islamic Bulletin

Purpose Of Life In Tagalog

problema. Sinabi rin niya na, ang mga bata sa panahong

hinaharap, ang mga problema tungkol relihiyon ay

maaaring mabuo. Sa dalawampung taong gulang, di ko

maisip na magkakaroon kami ng mga suliranin tungkol

sa relihiyon. Ako ay labis na nagmamahal at sobrang

saya ang nararamdaman ko na may isang nilalang na

mag-aalaga sa akin. Ang asawa ko ay hindi naging

relihiyoso noong araw, at naisip ko na madali ko siyang

mapasampalataya sa Katolisismo. Sa aming kaibahan

ng pinagmulan, aking isinasang-alang-alang na maging

bukas ang aking kaisipan at tuwang-tuwa na tanggapin

ang bagong kultura.

Lahat ng bagay ay tila sang-ayon sa patuloy na

pagiging lubos sa mga susunod na ilang taon. Masaya

kami at ni minsan ang kultura o relihiyon ay kailanma’y

hindi naging sanhi ng anumang mga suliranin. Pinagpala

kami ng Panginoon ng isang guwapong anak na lalaki

at pagkatapos ng ilang mga taon ay isang magandang

anak na babae. Gayunpaman, patuloy pa rin kaming

namuhay at nagsimula akong dalhin ang aking mga anak

sa simbahan. Ang aking asawa ay hindi kailanman akong

pinigilan na magsimba sa araw ng Linggo. Samantala,

pagkatapos ng ilang beses na pagdadala ko sa mga anak

ko sa simbahan, kinausap niya ako na di siya sang-ayon

na dalhin ang mga anak ko para pumunta sa simbahan.

Lantaran akong nagalit at balisa. “Pero bakit hindi?

” ako’y tumutol. “Kahit na anong relihiyon ay mas

mabuti kesa wala. ”, ako ay tumutol. Tunay na hindi ko

maintindihan ang pinsalang idudulot ng pagdadala ko sa

kanila sa simbahan. Dumating sa puntong ito, ni minsan

di namin pinag-usapan ang relihiyon. Sa katunayan,

ni minsan di di ko tinanong kung mayroong iba’t-ibang

relihiyon higit sa Katolisismo. Pinanganak akong isang

Katoliko at naisip ko na ang Katolisismo ang tamang

relihiyon. Para sa mga paliwanag na di maturo ng aking

mga daliri, parang mula sa araw na iyon, lumitaw ang

napakaraming suliranin. Nagtatalo kami lagi – tungkol

sa lahat ng bagay at tao. Ngayon, maliit na bagay ay

nagiging malaking paksa. Ang relihiyon ay naging

isang diskusyunin sa pagitan namin. Ang pagkakaiba

ng kultura ay naging isang bagay na pinagtatalunan.

Pinagtatalunan namin ang aming pinagbiyenan at ang

pinakamasaklap, pinagtatalunan namin ang pagpapalaki

sa mga bata. Lahat ng mga bagay na babala ng aking

ina noon ay nagiging totoo.

Ang tanging kapayapaan at pagkakaisa na ngayon

ay nasa pagitan namin ay ang karunungan, katapatan,

pagmamalasakit at pagmamahal ng ama ng aking asawa,

ang aking biyenan para sa aming kasal. Minamahal ng

biyenan ko ang kanyang anak at mga apo, tunay na

pagmamahal din sa akin bilang anak na babae. Siya

ay isang napakarelihiyoso at madasalin na Muslim at

isang napaka-matalinong tao. Sa panahon na iyon,

dahil hindi ako napapaligiran ng Islam, ang biyenan

ko ang unang nagpakilala sa akin ng Islam. Lagi siyang

nananalangin, nag-aayuno sa buwan ng Ramadan, at

siya ay mapagbigay sa mga mahihirap. Nararamdaman

ko ang kaugnayan niya sa Diyos. Sa katunayan, ang

aking biyenan ay napakabait sa mga maralita na sa araw-

araw pagkadating sa bahay galing moske kung saan siya

nagdadasal ng dhur, inaaanyayahan niya ang maralitang

tao para kumain ng tanghalian sa kanyang tahanan. Ito

ay lagi sa araw-araw. Hanggang sa kanyang kamatayan

sa gulang na 95, ang mga kamag-anak niya ay patuloy

siyang inaalala sa ganitong ugali.

Ayaw ng aking biyenan na lalaki na nagtatalo ako

at ang asawa ko at pinayuhan niya kami na humanap

ng kalunasan bago mahirapan ang aming mga anak

sa hahantungan ng aming pag-aaway. Sinikap niyang

maigi na makahanap kami ng kalunasan. Binalaan

niya ang kanyang anak na payagan akong ituloy ang

kaugalian ko sa aking relihiyon, pero hindi na tungkol

sa relihiyon. Naramdaman ko ang pagkabigo at

nagpasyang magpahinga. Nang sinabi ko sa aking

asawa ang paghihiwalay, sumang-ayon siya at marahil

iyon ang pinakamaayos na gawin sa aming pag-aasawa.

Alam mo may kasabihang, “Kawalan ay ginagawang

mairog ang puso.”. Ganap nga, pero hindi sa aming

kalagayan. Sa katunayan, ang kawalan ay ginawa ang

aming puso na mas malayo sa isa’t-isa. Pagkatapos ng

paghihiwalay, ginusto naming maging manatiling hiwalay

at nagkasundong mag-diborsyo. Bagama’t desperado

akong tumira sa akin ang aking mga anak, pareho naming

naramdaman na mas maigi silang arugain ng kanilang

ama. Mas maayos ang kalagayan niya sa pananalapi,

arugain at bigyan sila ng kaginhawaan; isang bagay na

hindi ko pa kaya ibigay sa kanila. Gaano ko sila inaasam-

asam bawat gabi. Bumalik ako sa aking ina at patuloy

ko silang nakikita kada katapusan ng linggo. Ang aking

dating asawa ay inihahatid sila tuwing Biyernes ng hapon

at sinusundo tuwing Linggo ng umaga. Bagama’t masakit

ang ganitong kasunduan, mas mabuti na rin kesa wala.

Gabi-gabi bago ako matulog, binabasa ko ang

Bibliya. Kapag ang mga anak ko ay bumibisita sa akin,

binabasahan ko sila ng mga salita ng Diyos, naiintindihan

man nila o hindi. Pagkatapos ng pagbabasa ng mga salita,

isang gabi humingi ako ng tulong kay Jesus, sumunod na

gabi sa mga anghel, sumunod na gabi sa mga iba’t-ibang

santo, sumunod na gabi kay Birheng Maria. Pero isang

gabi, wala na akong mahingian ng tulong, naubusan

na ako ng santo. Kaya sabi ko ‘ngayon hihiling tayo sa

Diyos’. Tanong ng aking anak , ‘Okay, ngayon sino ang

Diyos? ’ . Sagot ko, ‘Siya ang naglalang saiyo, naglalang

sa akin. ’ ‘Siya ay habambuhay na kahangga natin. ’ Kaya

siya ay nagnilay-nilay, iniisip niya ang tungkol sa mga

sinabi ko. Sa aking paliwanag, hinagod ko muli ang krus.

Sabi ko, ‘ngayon magpasalamat sa Diyos’. Pinagmasdan

niya ang Diyos, at nagtanong‘ Mamma, sino siya?‘ Sagot

ko, ‘Siya ang Diyos, Siya ang Anak ng Diyos. ‘ Sabi

niya, ‘Binanggit mo lang kanina na ang Diyos ay walang

hanggan. Papaano ang isang ito namatay? ’ Kailanma’y

di ko mapagtanto ang katotohanan. Nagtanong siya sa

akin kung saan nanggaling ang Diyos. At sinabi ko, Siya

ay nanggaling sa sinapupunan ni Maria, ang ating Birheng

Maria. Sabi niya, ’O, pinanganak pala siya noon. Sabi

ko, ‘Ganap na totoo. ’ Pero pagkatapos, sinabi niya,